3. 10. 2008

Zn. Kto mi požičia auto ?

Zn. Kto mi požičia auto ?
Vážení kolegovia, vzhľadom na to, že viacerí z Vás vyjadrili znepokojenie nad vývojom aktuálnej situácie a zároveň novinári požadujú stanovisko Rady STV, navrhujem zvolať mimoriadne zasadnutie Rady STV v zmysle čl. 5 ods. 4 rokovacieho poriadku. Zo sekretariátu GR STV predbežne potvrdili termín štvrtok 9.10.2008, súčasne s tým predseda DK STV mi telefonicky povedal, že do stredy 8.10. by mala DK STV zaujať stanovisko k uzneseniu Rady STV č. 108/2008. Miesto: v zasadačke na VIII. posch. BTP, Mlynská dolina, Bratislava ,Termín: štvrtok 9.10. 2008 o 10,00

Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia – voľba overovateľa zápisu. ;2. Informácia a stanovisko GR STV k aktuálnej situácii. ;3. Informácia o činnosti DK STV a stanovisko DK STV k uzneseniu č. 108/2008 ; 4. Rôzne. V zmysle Rokovacieho poriadku Rady STV čl. 5 ods. 4 predseda rady zvolá rokovanie, ak ho o to písomne požiada najmenej päť členov rady alebo Dozorná komisia STV, ktorí navrhnú program rokovania a predložia podkladové materiály podľa bodu 6. V takom prípade predseda rady zvolá rokovanie rady do 10 dní, inak v najbližšom možnom termíne. Z uvedeného dôvodu na zvolanie zasadnutia je nevyhnutné, aby s týmto návrhom súhlasili minimálne ďalší 4 členovia rady. S pozdravom ,Mgr. Bohumír Bobocký ,predseda Rady STV