18. 8. 2013

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWSModerný a flexibilný nový autorský zákon, ktorý prinesie právnu istotu chce pripraviť Ministerstvo kultúry (MK) SR. Jeho legislatívny zámer predložilo do medzirezortného pripomienkového konania, pripomienkovať sa dá do 5. septembra. Autorský zákon má zabezpečiť "autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv a zároveň vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov," uvádza ministerstvo v návrhu. Pri príprave autorského zákona sa chce sústrediť na zlepšenie vymožiteľnosti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom v prípade ich porušenia. "Dôležité je tiež zabezpečiť nositeľom práv aj širokej verejnosti primeranú kontrolu nad organizáciami kolektívnej správy, napríklad formou zverejňovania povinných informácií," píše ďalej v návrhu ministerstvo kultúry.Príprava úplne nového autorského zákona je jednou z priorít ministra kultúry Mareka Maďariča. Šéf rezortu kultúry opakovane avizoval, že do legislatívneho procesu nový zákon predložia v druhej polovici tohto volebného obdobia. Nový autorský zákon má reagovať na súčasné potreby ochrany práv autorov a ďalších nositeľov práv, ale aj na nové spôsoby a prístupy k používaniu chránených obsahov v digitálnom veku a bude podporovať kreativitu a tvorivosť autorov. Po jeho zmene volali viaceré organizácie aj autori už dlhšie. Rýchle riešenie však nie je jednoduché, keďže oblasť výnimiek a obmedzení je harmonizovaná v rámci práva Európskej únie a priestor pre národné úpravy je jasne vymedzený. Návrh legislatívneho zámeru autorského zákona vychádza okrem iného z potreby prispôsobiť súčasnú právnu úpravu zmenám, ktoré priniesol vývoj informačnej spoločnosti. "Je nevyhnutné prijať právny predpis, ktorý zohľadňuje požiadavky týkajúce sa ochrany a používania autorských diel a iných predmetov ochrany na internete, ktorý zároveň zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv a na druhej strane nastaví vhodné podmienky prístupu používateľov k chránenému obsahu. Takýto predpis bude základom pre šírenie kultúry, vzdelania a výskumu ako aj pre rozvoj kreatívneho priemyslu a internetovej ekonomiky a pre podporu tvorivosti," tvrdí MK SR. Na dosiahnutie týchto cieľov sa upravia ustanovenia autorského hmotného práva, zmluvného práva, výnimky a obmedzenia, ustanovenia práva súvisiaceho s autorským právom, osobitným právom k databáze, kolektívnou správou práv a posúdi sa tiež ochrana a vymožiteľnosť práv. Taktiež budú zohľadnené aspekty súvisiace s procesmi digitalizácie chránených obsahov. Aktualizujú sa i autorskoprávne definície a pojmy tak, "aby bola zabezpečená správna aplikácia ustanovení autorského zákona v praxi a právna istota." MK SR sa bude pri príprave nového autorského zákona zaoberať zvlášť vzťahom autorského práva k dielu a vlastníckeho práva k zhmotneniu diela, osobitne v prípade originálov diel výtvarného umenia umiestnených na verejnom priestranstve. Pozornosť venuje aj osobitným autorskoprávnym režimom, napríklad zamestnaneckému dielu, audiovizuálnemu dielu či dielu na objednávku, najmä s ohľadom na ich tvorbu a výkon práv k takto vytvoreným dielam.Rekodifikácia sa bude týkať i zmluvného autorského práva. Predovšetkým pôjde o právnu úpravu zmluvy o vytvorení diela, ktorá sa ako samostatný zmluvný typ odstráni z právnej úpravy a osobitne sa upraví právny základ tvorby autorských diel na objednávku. V záujme posilnenia práv autorov chce MK SR zaviesť možnosť autora, resp. poskytovateľa licencie odstúpiť od zmluvy v osobitných prípadoch (nevyužívanie licencie, zmena presvedčenia). V rámci rekodifikácie sa plánuje medzi iným vyhodnotiť aplikácia a efektívnosť ustanovení týkajúcich sa licenčných zmlúv, ktoré zaviedla novela autorského zákona schválená 21. júna tohto roka Národnou radou SR a účinná od 1. novembra 2013. MK SR posúdi tiež možnosť prevodu a vzdania sa autorských práv, a to aj v prípade práv výkonných umelcov. Zameriava sa na sprehľadnenie výnimiek a obmedzení týkajúcich sa vyhotovovania rozmnoženín pre súkromnú potrebu a reprografických rozmnoženín. Zhodnotia sa a prípadne upravia "ustanovenia upravujúce ochranu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom vzhľadom na potrebu zvýšenia ich vymožiteľnosti v praxi".V prípade osobitného práva k databáze, ktorého úprava je súčasťou autorského zákona, sa urobí komplexná revízia transpozície európskej smernice z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz. "Tiež je potrebné spresnenie vymedzenia databázy ´sui generis´ vo vzťahu k súbornému dielu z dôvodu aplikačných a výkladových problémov v praxi," píše ďalej ministerstvo kultúry v návrhu legislatívneho zámeru na prípravu nového autorského zákona.
Výrazná zmena sa dotkne oblasti kolektívnej správy práv. Odvíja sa od pripravovanej smernice Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a súvisiacich práv a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na využívanie hudobných diel online na vnútornom trhu. Cieľom smernice je predovšetkým zlepšiť štandardy riadenia a transparentnosti činnosti organizácií kolektívnej správy, priniesť účinnejšiu kontrolu organizácií kolektívnej správy, zefektívnenie ich spravovania a uľahčiť poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva autorov na hudobné diela organizáciami kolektívnej správy na účely poskytovania online služieb. Okrem zvýšenia transparentnosti organizácií kolektívnej správy je snahou MK SR aj revízia ustanovení týkajúcich sa výkonu dohľadu nad výkonom kolektívnej správy práv a ustanovení týkajúcich sa udeľovania oprávnení na výkon kolektívnej správy práv. Venovať sa chce aj oblastiam používateľov a uzatvárania licenčných zmlúv organizáciami kolektívnej správy. "Je tiež potrebné zabezpečiť nositeľom práv aj širokej verejnosti primeranú kontrolu nad organizáciami kolektívnej správy, ktoré spravujú práva a peniaze autorov a iných nositeľov práv," uvádza MK SR.


©2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.