2. 1. 2014

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

Podmienky vysielania elektronických médií vo vzťahu k jazyku či ochrane maloletých a aj programy pre sluchovo a zrakovo postihnutých rieši novela zákona o vysielaní a retransmisii, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára.
Návrh predložilo Ministerstvo kultúry (MK) SR a obsahuje dva typy zmien. Sú v ňom systémové zmeny a menšie úpravy existujúcej regulácie, ktoré si vyžiadala prax. Príkladom zmien, čo si vyžiadala prax, je stanovenie lehoty, v ktorej je vysielateľ povinný poskytnúť licenčnej rade na jej vyžiadanie záznam vysielania či požiadavky na údaje súvisiace so zoznamom programov s multimodálnym prístupom. Z praxe vychádza aj zmena týkajúca sa oznamovania výsledku prešetrenia sťažnosti Radou pre vysielanie a retransmisiu tým sťažovateľom, ktorých podnet má rovnaký obsah ako už skôr zaevidovaná sťažnosť. Návrh súvisí s novým fenoménom - hromadnými sťažnosťami, ktoré rada dostáva na totožný problém. Ide často o desiatky aj stovky zhodných podnetov, ktoré si medzi sebou sťažovatelia posielajú e-mailom alebo ich zdieľajú cez sociálne siete. Nová úprava odľahčí administratívne zaťaženie kancelárie licenčnej rady, pritom však bude naďalej vybavená každá sťažnosť adresovaná rade. Systémovou zmenou je presunutie zákazu vysielania programov, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých od 6:00 do 22:00 zo zákona do vyhlášky o jednotnom systéme označovania programov o ich vekovej prístupnosti.
Cieľom úpravy je aj snaha MK SR zabezpečiť RVR primerané nástroje na kontrolu plnenia povinností vysielateľov a poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie vo vzťahu k zabezpečeniu multimodálneho prístupu k programom. Podľa platného zákona totiž musia vysielatelia a poskytovatelia audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie zaistiť aj prístupnosť programov pre sluchovo a zrakovo postihnutých. Napríklad RTVS musí podľa zákona vysielať 50 percent programov so skrytými alebo otvorenými titulkami. Vysielatelia s licenciou (súkromné médiá) musia mať 10 percent všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými titulkami alebo v posunkovej reči nepočujúcich. Ako upozorňuje MK SR, hoci vysielatelia deklarujú, že stanovené podiely programov dosahujú, tí, ktorým sú tieto programy určené, zas namietajú, že kvóty sú dosahované len formálne a programy s multimodálnym prístupom nie sú zabezpečené v takej miere, ako by si vyžadovali ich potreby. Tieto programy musia vysielatelia náležite označiť. Tým sa umožní rade lepšia kontrola, či si tieto povinnosti plnia len formálne alebo spôsobom, ktorý skutočne zabezpečuje lepší prístup k programom pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím.
Novelou zákona sa mení súčasná právna úprava používania jazykov v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania vo vzťahu k vysielateľom vysielajúcim na základe licencie, teda súkromným médiám. Súčasný rozsah výnimiek z povinného používania štátneho - slovenského jazyka vo vysielaní navrhlo ministerstvo kultúry rozšíriť o novú výnimku. Výnimka sa vzťahuje na vysielateľov vysielajúcich v jednom alebo viacerých oficiálnych jazykoch Európskej únie (EÚ) iných ako slovenský jazyk, ktorí chcú poskytovať svoj program na Slovensku žijúcim občanom iného členského štátu EÚ. Táto zmena si vyžiada aj novelizáciu zákona o štátnom jazyku, zákona o digitálnom vysielaní a audiovizuálneho zákona.
Upravuje sa aj oprávnenie Rozhlasu a televízie Slovenska ako vyberateľa úhrad za vysielanie, tzv. koncesionárskych poplatkov, získavať a spracúvať osobné údaje aj kopírovaním a skenovaním v nevyhnutnom rozsahu aj bez súhlasu dotknutej osoby. Navrhuje ponechať na Rozhlas a televíziu Slovenska, aby si spôsoby, akými sa koncesie dajú platiť, určovala sama.
Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslanca za Smer-SD Petra Fitza, podľa ktorého rokovania a hlasovania Rady pre vysielanie a retransmisiu vo veciach udeľovania licencií a registrácie pre digitálne vysielanie budú neverejné.

© 2013, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.