24. 5. 2014

DPB, a. s. sa ohradzuje voči neobjektívnej reportáži TV Markíza

DPB, a. s. sa ohradzuje voči 
neobjektívnej reportáži TV Markíza


Dňa 22. 5. 2014 bola odvysielaná reportáž Mareka Gudiaka v Televíznych novinách, ktorá hrubo porušila princípy objektívnosti a bolo v nej odvysielaných množstvo zavádzajúcich a nepravdivých informácií.
Už samotné zahlásenie moderátorky TV Markíza „Francúzi kúpili vlaky, ktoré sa im nezmestia na stanice. A my zase trolejbusy s nefunkčným softvérom" je účelovo zavádzajúce, nakoľko tieto situácie nemožno porovnávať ani z technického a už vôbec nie z finančného hľadiska. DPB, a. s. na rozdiel od Francúzov určil technickú špecifikáciu správne a vozidlá objednal s najmodernejším informačným systémom. Teda DPB, a. s. nemusí vykladať žiadne ďalšie investície na uvedenie nových vozidiel do prevádzky ako Francúzi.
Nové trolejbusy boli dodané spoločnosťou Škoda Electric v bezchybnom stave a dokonca v zmysle platného harmonogramu výrazne skôr, čím im vznikla rezerva aj na oživenie informačného systému. Prvé vozidlá totiž mali byť dodané až v júni, no po otestovaní v Plzni sa dostali do Bratislavy už v apríli na zácvik vodičov a s tým, že informačný systém sa oživí v DPB, a. s., nakoľko musí byť prepojený aj s naším dispečingom a súčasnou informačnou infraštruktúrou DPB, a. s. Nepravdivá je aj informácia zo zahlásenia reportáže, že softvér je nefunkčný.
Je potrebné uviesť, že ide o inštalovanie informačného systému od subdodávateľa, ktorý sa v súčasnosti dolaďuje a DPB, a. s. intenzívne pracuje na tom, aby bol nainštalovaný už v najbližších dňoch. Tento softvér nevykazuje žiadne chyby, disponuje len novými funkciami, ktoré staré vozidlá nemali, preto je proces inštalácie komplikovanejší a podľa subdodávateľa štandardný pri takomto zavádzaní nového systému. TV Markíza však nepravdivo informovala o chybnom softvéri. Opätovne sa tak preukázalo, že redaktor si nepreveril súvislosti tak, ako mu to káže Etický kódex a uviedol pravdu skresľujúcu informáciu, ktorú navyše získal od vodiča MHD, ktorý nebol znalý problematiky. Tento postup považujeme za absolútne scestný, nakoľko vodiči nepoznajú zmluvné podmienky ani harmonogram dodávania vozidiel, rovnako ako nemôžu vedieť o rokovaniach, ktoré sa konajú medzi riaditeľmi divízií a subdodávateľom informačných systémov.
Keby si bol redaktor overil informácie, vedel by, že vozidlá prebral DPB, a. s. s tým, že informačný systém musí byť doinštalovaný a uskutoční sa konečné preberanie vozidla, ktorého protokol bude slúžiť k fakturácii ceny vozidla. Nakoľko je dodávateľ vozidla stále v lehote dodania, nemá DPB, a. s. právo a ani právne možnosti uplatňovať voči nemu sankcie za oneskorenie dodávky alebo ho tlačiť do skorších termínov dodania, čo by sme samozrejme chceli.
Zároveň uvádzame, že interná smernica určuje na komunikáciu s médiami výhradne hovorkyňu Adrianu Volfovú alebo predsedu predstavenstva DPB, a. s., od ktorých by pán redaktor dostal relevantné a pravdivé informácie, a ktorých mohol osloviť v tejto veci.
Redaktorovi Marekovi Gudiakovi boli v písomnom stanovisku objasnené všetky fakty a súvislosti, napriek tomu ich ignoroval a spracoval neobjektívnu, zavádzajúcu reportáž, z ktorej mohol mať divák mylný dojem, že vozidlá sú chybné a nedostanú sa do výpravy. V písomnom stanovisku totiž jasne znelo, že DPB, a. s. spolu so subdodávateľom informačného systému intenzívne pracuje na tom, aby v najbližších dňoch doladil informačný systém, doškolil vodičov a následne mohli byť vozidlá vypravené.
Dopravný podnik Bratislava, a. s. považuje takúto reportáž za neobjektívnu a skresľujúcu a poškodzujúcu dobré meno DPB, a. s. ako i nášho dodávateľa, pričom boli zamlčané zásadné fakty komunikované spoločnosťou DPB, a. s. Vodiči nie sú oprávnení vyjadrovať sa k výprave nových trolejbusov, nakoľko nepoznajú súvislosti, zmluvné podmienky, nie sú účastní pri rokovaniach a zároveň je to v rozpore s internou smernicou DPB, a. s. Redaktor túto súvislosť nesporne ovládal, nakoľko osloveného vodiča nechal vyrastrovať a zmenil mu hlas. Takýto prístup spracovania redaktora považujeme za hrubo účelový a cielene bulvárny výlučne s cieľom priniesť senzáciu a to na úkor nepravdivých informácií, preto v tomto kontexte DPB, a. s. žiada TV Markízu o ospravedlnenie za odvysielanie pravdu skresľujúcej reportáže.