5. 12. 2014

Stanovisko Konzorcia Anasoft, Slovak Telekom, TASR, poskytovateľa plnenia zmluvy k nepravdám o Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) zverejneným v bulvárnych médiách a na blogoch

Stanovisko Konzorcia Anasoft, Slovak Telekom, TASR, 
poskytovateľa plnenia zmluvy k nepravdám o Elektronickom kontraktačnom systéme (EKS) zverejneným v bulvárnych médiách a na blogoch

V lete tohto roka bol do skúšobnej prevádzky uvedený Elektronický kontraktačný systém, pre ktorý sa vžil názov "štátny ebay". Už prvé obchody realizované týmto systémom ukázali, že pôjde o mimoriadne efektívny antikorupčný nástroj na zefektívňovanie nákupov pre ústredné orgány štátnej správy, ale i ďalšie inštitúcie, ktoré v ňom budú zapojené. To pravdepodobne vyvoláva odpor subjektov, ktoré v súčasnosti profitujú z poradenských činností pri realizácii verejných obstarávaní. Už súčasné výstupy v nich vyvolávajú existenčné obavy, a preto začali nevyberanú mediálnu ofenzívu, ktorej výsledným efektom má byť diskreditácia EKS ako celku. Je pritom zrejmé, že tento systém je už dnes najvýznamnejším nástrojom boja proti korupcii vo verejnom obstarávaní.
Nasledujúce nepravdivé informácie boli zverejnené v týždenníku Plus 7 dní v novembri 2014 na stranách 24 a 25.
1. nepravdivá informácia: "Za chladničku v hodnote 249,60 eura, ktorú kúpila obec Mýtna, teda štát ešte zaplatí prevádzkovateľovi elektronického trhoviska 238 eur." "Za každú dokonanú transakciu – napríklad už spomínanú chladničku – zaplatí štát dodávateľovi už spomínaných 238 eur. A za každú nedokonanú zákazku 119 eur." "Podľa prílohy č. 3 zmluvy dostane prevádzkovateľ trhoviska 0,55 % z objemu obchodov, ktoré sa odohrajú na trhovisku a dostane aj podiel 2 % na úspore."
Realita: V zmysle zmluvy nie je možné účtovať žiadny transakčný poplatok za zákazku zadanú na elektronickom trhovisku, či už školou, obcou, VÚC, domovom sociálnych služieb, zdravotníckym zariadením ani iným subjektom, založeným, zriadeným alebo kontrolovaným štátom, alebo samosprávnym subjektom.
2. nepravdivá informácia: "Buď prevádzkovateľ aukcie zarába na podiele z objemu obchodov alebo na úspore." "Podľa ľudí, ktorí majú skúsenosti s funkčnými systémami na elektronické aukcie, sa podobný aukčný systém dá zaobstarať aj za zlomok ceny, ktorú štát zaplatil za EKS a cena za jednu aukciu sa pohybuje okolo 100 eur, teda oveľa menej."
Realita: EKS nie je jednoduchý aukčný portál, zabezpečujúci iba realizáciu elektronických aukcií. Poplatky, ktoré sa platia pri aukčných systémoch, nie je možné porovnávať s EKS. EKS totiž zabezpečuje generálnu administráciu procesu obstarávania, t.j. komplexné zadanie zákazky, počnúc registráciou, preverovaním súťažiacich strán, vedením ponukového katalógu tovarov, služieb a prác, administráciou súťažného procesu a archiváciou až po automatické vygenerovanie právne záväzných dokumentov bez ľudského zásahu až po zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmlúv, čo žiadny aukčný systém nezabezpečuje. Ide teda o komplexný plne elektronizovaný nástroj na zadávanie zákaziek, kde realizácia elektronickej aukcie (realizovaná klasickými aukčnými portálmi) je iba jedným z čiastkových úkonov v celom procese. Zavedenie EKS prispeje k podpore plošného používania elektronických nástrojov vo verejnom obstarávaní, ku ktorým zaväzujú nové európske smernice o verejnom obstarávaní.
3. nepravdivá informácia: "Lacná nebude ani oprava chýb či úprava systému."
Realita: Jednoduchý aritmetický súčet jednotkových cien sadzieb za jednotlivé typy človekodní nemôže byť použitý na akúkoľvek fakturáciu. Chyby v systéme, ak sa vyskytnú, sú odstraňované bezplatne. Zmena systému či jeho úprava dodatočne vyžiadaná objednávateľom bude fakturovaná tak, že pre výpočet ceny konkrétnej služby zriadenia dostupnosti pri zmenách budú použité maximálne jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 3 zmluvy. Nie je pravda, že jedna zmena stojí 2340 eur. Z dokumentácie k tomuto projektu je bez akejkoľvek pochybnosti zrejmé, že počas testovacej prevádzky konzorcium žiadne transakčné poplatky neuplatňuje.

4. nepravdivá informácia: Nedá sa objednať balík jednotlivých kancelárskych potrieb a jednotlivé kancelárske potreby musia byť zadávané po položkách. Realita: Aj počas súčasnej testovacej prevádzky je možné zadať balík potrieb a súťažiť ho na celkovej cene v súlade s príslušnou metodikou, na čo existuje aj v testovacej prevádzke niekoľko príkladov.
5. nepravdivá informácia: Za 54 obchodov si prevádzkovateľ systému vyúčtuje sumu 12.852 eur, ak predpokladáme, že všetky obchody úspešne prebehli.
Realita: Nie je zrejmé, ako sa autorka článku dopracovala k tejto sume.
6. nepravdivá informácia: "Mesačná prevádzka systému stojí bez pár drobných 200.000 eur."
Realita: Jednomesačná cena za služby dostupnosti elektronického trhoviska je 117.917 eur bez DPH.
7. nepravdivá informácia: "Anonymita nemusí byť vždy výhodná. ... Do systému zadá škola požiadavku na stavebné práce. Z ponúk si vyberie najlacnejšiu. Lenže až v momente výberu, keď systém vygeneruje zmluvu, zistí, že si vybrala firmu Y, s ktorou mala v minulosti zlú skúsenosť a firma Y dokonca obci dlhuje peniaze. Text zmluvy sa nedá pripomienkovať, nedá sa od nej odstúpiť. ... Obstarávateľ tak kupuje mačku vo vreci. ... nie je jasné, akú značku chladničky a s akými parametrami obec kúpila."
Realita: Anonymita celého procesu obstarávania na EKS je najvýznamnejší antikorupčný nástroj. Najlacnejšia ponuka je automaticky označená systémom, bez ľudského zásahu. Nedochádza k výberu úspešnej ponuky človekom. Ak má verejný obstarávateľ zlú skúsenosť s dodávateľom, vystavuje mu negatívnu referenciu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Bez ohľadu na to, či sa obstarávanie uskutočnilo prostredníctvom trhoviska alebo iným postupom. Text zmluvy sa kreuje (pripomienkuje) pri zadávaní ponuky a zadávaní objednávky. Od kvality zadania je priamo závislá kvalita opisu predmetu zmluvy, čo platí pre akékoľvek obstarávanie. Mať ambíciu definovať predmet zmluvy pred jej podpisom je neprípustné, keďže v každom verejnom obstarávaní, teda aj na elektronickom trhovisku, môže byť uzavretá len taká zmluva, ktorej predmet je zhodný s predmetom predchádzajúceho obstarávania. Trhovisko neumožňuje dodatočne – pred uzavretím zmluvy – manipulovať s výsledkami riadneho verejného obstarávania.

Toto sú fakty jednoznačne a preukázateľne vyplývajúce z platnej zmluvy, je možné overiť si ich vo verejne prístupných dokumentoch v elektronickom prostredí. Riadiaci výbor konzorcia na svojich pravidelných stretnutiach pravidelne vyhodnocuje aktuálny stav EKS, aj objem kontraktov a úspor, ktoré vygeneroval. Zaoberá sa aj podnetmi od dodávateľov alebo objednávateľov, ktoré vyhodnocuje a niektoré z nich implikuje do systému. Rozhodne však odmieta demagogické a vykonštruované útoky voči systému EKS, ktorý je svojím princípom verejného obstarávania v priamom prenose už od začiatku schopný posunúť úroveň občianskej, ale odbornej kontroly celého procesu do kvalitatívne vyššej roviny. Na obhájenie tohto princípu konzorcium využije všetky právne i komunikačné prostriedky, pretože je presvedčené, že po naplnení prirodzenej kritickej masy objednávateľov i dodávateľov, funkčnosť systému EKS najlepšie potvrdí samotná prax.
Konzorcium EKS