27. 5. 2015

Stanovisko riaditeľky piešťanskej nemocnice k obstarávaniam CT

Stanovisko riaditeľky piešťanskej
 nemocnice k obstarávaniam CT

Vzhľadom na neutíchajúci útok voči piešťanskej nemocnici a mojej osobe zo strany Suchánka prostredníctvom médií som sa rozhodla uverejniť túto správu. Šírenie zavádzajúcich a nepravdivých informácií zo strany Suchánka považujem za snahu odviesť pozornosť od pravej príčiny zrušenia nákupu CT prístroja v roku 2012, po zistení ktorej som bola nútená podať trestné oznámenie, keďže som nadobudla vážne podozrenie, že uvedené verejné obstarávanie bolo ovplyvnené osobnými záujmami zúčastnených osôb. Na uvedené verejné obstarávanie v roku 2012 mal Suchánek výrazný vplyv, pretože bol sám členom komisie na vyhodnocovanie ponúk. Podozrivé bolo samotné nastavenie podmienok súťaže, kde najnižšia cena nebola jediným kritériom, čo spôsobilo, že víťazom po e-aukcii dňa 19.4.2012 sa stal uchádzač s najdrahšou ponukou o viac ako 250 000 eur, ktorý však v predbežnom vyhodnotení ponúk skončil na poslednom treťom mieste.

Primárka rádiológie ako členka komisie listom upozornila na to, že vyhral najdrahší stroj, víťaz súťaže úmyselne prikrášlil údaj o počte vrstiev CT lampy a tiež upozornila na prekročenie predpokladanej hodnoty zákazky. Obaja „neúspešní“ uchádzači komisiu tiež písomne upozornili na to, že ponuky boli nesprávne vyhodnotené v prospech víťaza súťaže. Komisia rozhodla, že vylúči víťazného uchádzača z verejného obstarávania z dôvodu, že uviedol klamlivý, zavádzajúci, nepravdivý a skreslený údaj. Nasledovala však separátna porada vtedajšieho riaditeľa Mamrillu so Suchánkom, pričom z tohto rokovania boli na pokyn riaditeľa vylúčení ostatní členovia komisie, o čom spísali zápisnicu dňa 23.05.2012, ktorú odmietol podpísať iba Suchánek.

Výsledkom tejto „tajnej“ porady bolo stanovisko riaditeľa, že komisiou pripravené listy o vylúčení úspešného uchádzača nepodpíše a prikázal prostredníctvom Suchánka napísať neúspešným uchádzačom listy o zamietnutí ich sťažností. Na podklade týchto závažných skutočností pôvodná dozorná rada nemocnice odporučila riaditeľovi nemocnice toto verejné obstarávanie zrušiť. Na nadväzujúcom zasadnutí správnej rady však Suchánek so sestrou Kovačovičovou ako členovia správnej rady aj naďalej presadzovali dokončenie verejného obstarávania podpisom samotnej kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom s najdrahšou ponukou, čomu však nebolo vyhovené. Listinné dôkazy o zásahu do procesu verejného obstarávania v roku 2012 boli odovzdané Národnej kriminálnej agentúre. Vzhľadom na uvedené je otázne, či skutočným dôvodom Suchánkovho neustáleho spochybňovania verejného obstarávania v roku 2014 a riadenia nemocnice je jeho úprimný záujem o záchranu zdravotníctva, alebo snaha odviesť pozornosť od faktov a podozrení súvisiacich s nákupom CT v roku 2012.

JUDr. Mária Domčeková
Riaditeľka NAW, n. o.