13. 10. 2015

RVR NEWS

RVR NEWS

Európska komisia chce upraviť smernicu EÚ o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS). Smernica by sa mala zmeniť na budúci rok a komisia k nej od júna do konca septembra otvorila verejnú diskusiu. Do diskusie sa zapojila aj Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR), ktorá na Slovensku vykonáva štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Licenčná rada niektoré návrhy Európskej komisie (EK) podporuje, niektoré zámery však podľa jej stanoviska potrebné nie sú, prípadne by sa mali upraviť. Zmeny, ktoré novelizácia smernice prinesie, sa prejavia aj v Zákone o vysielaní a retransmisii platnom v SR.


EK vytypovala niekoľko okruhov, ktorých by sa revízia smernice mala dotknúť. Prvým je zabezpečenie rovnakých podmienok regulácie audiovizuálnych mediálnych služieb, druhou optimálna úroveň ochrany spotrebiteľa. Zvýšiť by sa mala ochrana používateľa a upevniť zákaz nenávistných prejavov a diskriminácie. Ďalšie oblasti plánovanej úpravy smernice sú podpora európskeho audiovizuálneho obsahu, posilnenie jednotného trhu a posilnenie slobody a plurality médií, prístupu k informáciám a prístupu k obsahu pre osoby so zdravotným postihnutím.
 
Viac možno nájsť na https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultation-directive-201013eu-audiovisual-media-services-avmsd-media-framework-21st#SK.


Ako vyplýva z hlavných pripomienok RVR k okruhom, ktoré obsahuje dotazník k revízii smernice o AVMS, v otázke geografickej pôsobnosti smernice rada uprednostňuje rozšírenie jej pôsobnosti na poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb so sídlom mimo EÚ, ktorí sa zameriavajú na publikum v EÚ. Dôvodom je, že "hoci SR vzhľadom na svoju geografickú polohu a veľkosť mediálneho trhu nie je konfrontovaná s významnou mierou prieniku vysielania takýchto subjektov, v iných členských štátoch takáto situácia existuje. Preto rozšírenie pôsobnosti smernice na subjekty mimo EÚ, ktoré však do EÚ smerujú svoje vysielanie, môže priniesť želaný efekt," uvádza sa v stanovisku rady, ktoré agentúre SITA poskytla hovorkyňa RVR Lucia Jelčová. Naproti tomu analytik Mediálneho inštitútu a expert na mediálne právo Radoslav Kutaš v komentári k zámerom meniť smernicu o AVMS koncom augusta pre agentúru SITA medzi iným vyjadril znepokojenie nad niektorými zámermi EK. Kutaša znepokojuje snaha o teritoriálne rozšírenie pôsobnosti smernice aj na služby pôsobiace mimo EÚ.
V otázke ochrany spotrebiteľa pred nadmerným komerčným pôsobením (vysielaním reklamy) je RVR za zachovanie súčasného stavu, a to napriek tomu, že ako regulačný orgán rieši často sťažnosti na množstvo reklamy v médiách. "Rada však považuje za potrebné reflektovať aj ekonomické záujmy regulovaných subjektov v nadväznosti na rozvoj celého mediálneho prostredia, s prihliadnutím na špecifiká vnútroštátneho trhu. Preto sa domnieva, že súčasné nastavenie pravidiel za daných okolností adekvátne vyvažuje oba záujmy," tvrdí sa v stanovisku RVR. Mediálny analytik Radoslav Kutaš pripomína, že Slovensko už vo viacerých oblastiach, ktoré navrhuje Európska komisia upraviť, má tieto štandardy alebo aj prísnejšie pravidlá, ako vyžaduje európska legislatíva. Týka sa to napríklad snahy EK sprísniť pravidlá pre reklamu na alkohol a tzv. junk food. "Pokiaľ ide o reklamu na alkohol, SR má už dnes prísnejšiu reguláciu ako vyžaduje smernica AVMS. Vo vzťahu k 'junk food' neexistuje špecifické ustanovenie zákona o vysielaní a retransmisii, existuje však samoregulácia podľa Etického kódexu reklamnej praxe," konštatoval pre SITA Kutaš, ktorý v minulosti pôsobil aj na ministerstve kultúry a tiež je spoluautorom Etického kódexu reklamnej praxe platného v SR.
V oblasti ochrany maloletých by RVR uvítala ďalšiu harmonizáciu, napríklad by sa podľa nej mohlo zosúladiť označovanie a klasifikácie kľúčových pojmov, ako sú maloleté osoby, pornografia, bezdôvodné násilie, škodlivý a závažne škodlivý mediálny obsah a podobne. V súčasnosti, keď sa čoraz viac rozširuje cezhraničné vysielanie, sa totiž rodičia nemusia vyznať v označovaní o vekovej prístupnosti programov v rôznych krajinách. "Problematické je tiež to, že jednotlivé štáty majú systémy upravené s rôznou mierou prísnosti, čo vysielateľov motivuje usídliť sa v krajinách s čo najmiernejšou reguláciou," píše ďalej v stanovisku RVR. Rada by uvítala tiež postupné stieranie rozdielov medzi pravidlami vzťahujúcimi sa na televízne vysielanie a na AVMS a rozšírenie pôsobnosti smernice aj na online obsah, ktorý kvalitatívne zodpovedá vysielaniu a poskytovaniu AVMS.
Zámer EK zosúladiť národné legislatívy v EÚ venované ochrane maloletých však považuje Kutaš za problematický. Ako tvrdí, v tejto oblasti "sú niektoré z možností mimoriadne znepokojujúce". Objasňuje, že "okrem zjednotenia označovania alebo technických štandardov, ako sú napríklad rodičovské zámky, sa predpokladá odstránenie rozdielov medzi lineárnymi a nelineárnymi službami, dokonca sa predpokladá výraznejšia regulácia obsahu, a to rozšírenie pôsobnosti smernice AVMS aj na neaudiovizuálne obsahy, napríklad obrázky. V tomto prípade už možno otvorene hovoriť o zásadnej obsahovej regulácii internetu". Rada rovnako ako Radoslav Kutaš nechce zásadnú reguláciu internetu.
Rada sa ďalej vyjadrila aj k ďalším zámerom EK, medzi iným k posilneniu jednotného trhu mediálnych služieb, nezávislosti regulačných orgánov, prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím či k právu na odpoveď. "V otázke práva na odpoveď je za zachovanie súčasného stavu, a to napriek tomu, že požiadavku odvysielať opravu nepravdivých skutočností spravidla vysielateľ neakceptuje." O oprávnenosti nároku na odvysielanie opravy v takom prípade rozhoduje súd. Rada sa domnieva, že akákoľvek iná úprava by "vychýlila súčasný relatívne rovnovážny stav neprimerane v prospech médií či naopak dotknutých subjektov, zmenu preto nepovažuje za potrebnú".©2015, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.