23. 9. 2019

Stanovisko ministra obrany Petra Gajdoša k medializovaným informáciám

Stanovisko ministra obrany Petra Gajdoša 

k medializovaným informáciám

V reakcii na pokračujúce mediálne útoky voči Vojenskému spravodajstvu a jeho riaditeľovi opakovane uvádzam, že:

- údaje o nehnuteľnom a hnuteľnom majetku riaditeľa Vojenského spravodajstva sú obsahom jeho majetkového priznania profesionálneho vojaka v zmysle zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov;

- riaditeľ Vojenského spravodajstva podrobné vysvetlenie k svojmu majetku poskytol členom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, kde transparentne a objektívne podal komplexné informácie o svojom nehnuteľnom a hnuteľnom majetku vrátane spôsobu jeho nadobudnutia, ako aj financovania, a predložil im k tomu všetky potrebné dokumenty;

- riaditeľ Vojenského spravodajstva je osoba oprávnená na oboznamovanie sa s národnými utajovanými skutočnosťami do stupňa utajenia PRÍSNE TAJNÉ vrátane oprávnenia na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami NATO do stupňa Cosmic Top Secret a utajovanými skutočnosťami EÚ do stupňa utajenia Top Secret, teda najvyššími stupňami utajenia.

V súlade so zákonom o ochrane utajovaných skutočností bezpečnostné previerky príslušníkov a zamestnancov Vojenského spravodajstva vykonáva Vojenské spravodajstvo rovnakým spôsobom, ako to pre svojich príslušníkov a zamestnancov vykonáva Slovenská informačná služba, Policajný zbor a Národný bezpečnostný úrad. V prípade vydávania certifikátov pre oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami EÚ a NATO sú tieto Národným bezpečnostným úradom vydávané až po predložení bezpečnostného spisu.

Podmienky vykonávania bezpečnostných previerok sú v zákone o ochrane utajovaných skutočností upravené pre všetky navrhované osoby rovnako. Bezpečnostný spis navrhovanej osoby obsahuje všetky podkladové materiály súvisiace s bezpečnostnou previerkou vrátane ich vyhodnotenia.

V tejto súvislosti musím opätovne pripomenúť skutočnosť, ktorá sa vedome zamlčuje, a ktorou je informácia prezidenta Policajného zboru poskytnutá Bezpečnostnej rade SR, že vo vzťahu k majetkovým pomerom riaditeľa Vojenského spravodajstva polícia ex offo na základe medializovaných informácií od mesiaca marec 2019 vykonávala preverenie týchto majetkových pomerov. Policajné preverovanie majetku riaditeľa Vojenského spravodajstva bolo ukončené v mesiaci august 2019 so záverom, že nadobudnutie majetku, ako aj jeho financovanie boli legálne, bez toho, aby bolo v týchto súvislostiach zistené akékoľvek protiprávne konanie.

Vo všetkých uvedených súvislostiach ďalej uvádzam, že nikto nemôže žiadať od občana, ktorým je aj profesionálny vojak, aby verejne dokazoval akékoľvek skutočnosti viažuce sa k jeho osobe a majetku v rozsahu nad rámec jeho zákonných povinností. Od 1. januára 2020 sa v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov stáva riaditeľ Vojenského spravodajstva verejným funkcionárom. Z tohto ústavného zákona mu ako verejnému funkcionárovi vyplynú povinnosti, ktoré v zákonom stanovej lehote a v plnom rozsahu splní.

Na záver uvádzam, že riaditeľ Vojenského spravodajstva má i naďalej moju plnú dôveru, na tom trvám a kategoricky odmietam vytváranie dojmu kriminalizácie jeho osoby. Zároveň kategoricky odmietam akékoľvek spochybňovanie činnosti Vojenského spravodajstva a jeho dosiahnutých výsledkov.

Na tomto mieste vyzývam média a politikov, aby každé svoje tvrdenia, ktoré prezentujú ako pravdivé skutočnosti vzťahujúce sa k nadobudnutiu majetku riaditeľa Vojenského spravodajstva, ako aj k nezákonnej činnosti Vojenského spravodajstva, opierali výlučne o konkrétne dôkazy a fakty, nie o subjektívne názory a domnienky vyvolávajúce nezmyselné špekulácie.

Týmto celú vec považujem za uzavretú.

Peter Gajdoš, minister obrany SR