22. 9. 2021

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby Tv AVICENNA spoločnosti Slov Media Group s.r.o.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby VOLANT.TV spoločnosti ASTEON Trade, s.r.o.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Europa 2 spoločnosti D.EXPRES, k.s.;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby Jemné spoločnosti D.EXPRES, k.s.;
 • odňala frekvenciu frekvenciu 97,4 MHz Stará Ľubovňa vysielateľovi Rádio Prešov, s.r.o., vzhľadom na to, že ju v dňoch 5. 5. 2021 a 16. 8. 2021 nevyužíval na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že dňa 28. 1. 2021 v čase o cca 5:58 hod. v rámci programovej služby WAU odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená pacientka, dňa 5. 2. 2021 v čase o cca 05:49 hod. v rámci programovej služby JOJ  PLUS odvysielal program Súdna sieň – Znásilnená babička a dňa 27. 2. 2021 v čase o cca. 6:43 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS program Súdna sieň – Znásilnil dcéru, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, hoci obsahoval expresívne a obscénne vyjadrovanie, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • uložila sankciu – pokutu 497 eur vysielateľovi EUROPA 2, a.s. za porušenie § 20 ods. 4 ZVR tým, že dňa 5. 2. 2021 o cca 16:02 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Sketch Bros na Europe 2, dňa 4. 3. 2021 o cca 06:00 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Ranná show Wake up! a dňa 9. 4. 2021 o cca 16:02 hod. odvysielal na programovej službe Europa 2 program Sketch Bros na Europe 2, ktoré obsahovali kritérium nevhodnosti a neprístupnosti podľa § 2 ods. 1 písm. a) Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov „vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie“, pričom nezabezpečil časové zaradenie týchto programov v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 3 vyhlášky, nakoľko programy mali byť s prihliadnutím na § 2 ods. 3 JSO klasifikované ako nevhodné pre maloletých do 15 rokov a odvysielané v čase po 20:00 hod.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., za porušenie § 18d ods. 1 písm. a) a § 18d ods. 1 písm. b) ZVR tým, že neposkytol Rade v stanovenej lehote na požiadanie údaje o percente, počte a časovom rozsahu odvysielaných programov a zoznam odvysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím, tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich, v posunkovej reči nepočujúcich s uvedením dátumu a času ich odvysielania v rámci programovej služby TV DOMA v mesiaci február 2021;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi DIGI SLOVAKIA, s.r.o. za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že v rámci televíznej programovej služby PREMIER SPORT dňa 20. 1. 2021 v čase o cca 20:00 hod. odvysielal program obsahujúci zápasy UFC, ktorý neoznačil žiadnym piktogramom nevhodnosti, čiže ho klasifikoval ako vhodný pre všetky vekové skupiny maloletých, pričom naplnil hodnotiace kritérium podľa § 1 ods. 3 písm. b) jednotného systému označovania zobrazenie reálneho násilia alebo zobrazenie následkov reálneho násilia na živých bytostiach, ktoré s prihliadnutím na § 1 ods. 5 JSO podmieňujú jeho klasifikáciu ako nevhodného pre maloletých divákov do 15 rokov, čím účastník konania jeho klasifikovaním ako vhodného pre všetky vekové skupiny maloletých nesprávne uplatnil JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. a), § 18aa ods. 1 písm. b) a § 18aa ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s odvysielaním titulkov k programu Dva a pol chlapa (X. séria, epizódy 19, 20) dňa 9. 7. 2021 v čase o cca 19:34 hod. na programovej službe DAJTO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 18. 5. 2021 v čase o cca 23:27 hod. program Mafstory – Zákerný boss (S 11., E 12.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 19. 5. 2021 v čase o cca 22:55 hod. program Mafstory – Zapálené lýtka (S 11., E 13.), ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi FM media s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencií 89,8 MHz Prešov a 90,8 MHz Žilina na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Marek Petráš vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) ZVR z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 89,5 MHz Spišská Nová Ves na účely, na ktoré mu bola pridelená;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., v súvislosti s tým, že dňa 22. 1. 2021 v čase o cca 19:00 hod. odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA program Televízne noviny, v rámci ktorého odvysielal príspevok s názvom Obavy o účinnosť vakcíny, v ktorom vzniklo podozrenie z porušenia povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby WAU dňa 11. 2. 2021 v čase o cca 17:38 hod. odvysielal program Súdna sieň – Už žiadne orgie a v rámci televíznej programovej služby WAU odvysielal dňa 4. 2. 2021 v čase o cca 17:57 hod. program Súdna sieň – Ateliér plný detského porna, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • zastavila správne konanie voči vysielateľovi Trnavská produkčná s.r.o., vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. b) ZVR, z dôvodu možného nevyužívania povolených parametrov pridelenej frekvencie 103,9 MHz Trnava;
 • zmenila licenciu TD/245 vysielateľovi MAC TV s.r.o. v časti Štandard digitálneho príjmu;
 • zmenila licenciu TD/128 vysielateľovi DIGI SLOVAKIA, s.r.o. v časti názvu programovej služby;
 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programu Štúdio Tokio 2020, zo dňa 27. 7. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 2. 8. 2021 (mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 4. a 5. 8. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Slávnosť svätých Cyrila a Metoda, zo dňa 5. 7. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, zásah do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd, znevažovanie a hanobenie na základe politického či iného zmýšľania, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Správy RTVS, zo dňa 4. 7. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Súdna sieň – Majster sveta v nevere, zo dňa 18. 6. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV, s.r.o., WAU);

- vysielanie programu Súdna sieň – Prostitútka zo ZŠ, zo dňa 17. 6. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s. r. o., WAU);

- vysielanie programu Zámena manželiek, zo dňa 20. 7. 2021 (ochrana maloletých – JSO, ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu 300, zo dňa 23. 7. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., DAJTO);