25. 8. 2005

I TAK ŠE DÁ !

I TAK ŠE DÁ !
Na zasadnutí Rady STV 19. 4. 2005 v rámci diskusie k uvedenému materiálu vystúpili: B. Bobocký, M. Para, A. Somogyi, L. Jurgová a M. Kollár, ktorý navrhol uznesenie č. 47/2005, ktoré rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov prijala – uložila ním GR STV predložiť novelu Organizačného poriadku, ktorá bude reálne odrážať aktuálny stav organizačného usporiadania STV po implementácii organizačných zmien. 84/10000/2005-IO Bratislava dňa 19. augusta 2005 Vážený pán predseda Rady STV, po ukončení najdôležitejších častí implementácií nových informačných systémov a zmien procesov a po porovnaní fungujúcej organizačnej štruktúry so schválenym Organizačným poriadkom STV konštatujeme, že neexistuje žiadna zmena Organizačného poriadku STV a nie je potrebné, aby Rada STV o nejakej zmene hlasovala (teda konštatujeme, že Organizačný poriadok STV vydaný ako interný predpis Slovenskej televízie nie je v rozpore s Organizačným poriadkom STV schváleným Radou STV). Trváme na svojom pôvodnom stanovisku, ktoré bolo odpoveďou na pripomienky člena Rady STV p. Bobockého. Do konca roku 2005 ešte budú prebiehať posledné časti implementácií nových informačných systémov a niektoré zmeny procesov vo vnútri STV a ak by v tomto období došlo k nejakým zmenám organizačnej štruktúry, ktoré by neboli v súlade so schváleným Organizačným poriadkom STV, okamžite Vám ich predložíme na schválenie. S pozdravom