27. 8. 2005

INFO STV 1

INFO STV 1 Bratislava dňa 19. augusta 2005 Vážený pán predseda Rady STV, v súvislosti s uznesením Rady STV č. 33/2005 Vám v prílohe predkladám návrh Stratégie personálneho, organizačného, ekonomického a technologického rozvoja STV do roku 2007. Stratégia personálneho, organizačného, ekonomického a technologického rozvoja STV do roku 2007 Na úvod treba povedať, že vypracovanie požadovanej stratégie nie je zákonnou povinnosťou manažmentu STV, nijak nie je určený prípadný rozsah takéhoto dokumentu a jej schválenie alebo neschválenie neznamená nejaké konkrétne dopady pre ďalšie kroky manažmentu, Rady či Dozornej komisie. Základným dokumentom, ktorým sa manažment riadi pri svojej činnosti, je Projekt koncepcie riadenia STV, ktorý som predložil do konkurzu. Základným cieľom manažmentu je do konca funkčného obdobia súčasného generálneho riaditeľa, teda do januára 2007 dokončiť všetky vytýčené ciele v koncepcii riadenia, alebo aspoň vytvoriť prostredie pre ich dokončenie. V personálnej oblasti ide najmä o: - vystavenie vnútorného prostredia Slovenskej televízie konkurencii vonkajšieho prostredia (toto sa deje stále vo väčšom rozsahu stále intenzívnejším využívaním outsorsingu vo výrobných zložkách – strih, kamera, redaktori, v umeleckých zložkách – dramaturgia, réžia, ale aj v iných zložkách – IT), - stabilizovanie štruktúry personálneho zázemia Slovenskej televízie tak, aby v prípade zhoršenia finančných alebo iných podmienok bola Slovenská televízia schopná znížiť objem vlastnej výroby a s tým súvisiace kapacity bez veľkých nákladov (v súčasnosti je v STV v internom stave zamestnaných cca 850 zamestnancov, pričom pre STV a pre zabezpečenie jej úloh, by postačovalo do 700 zamestnancov - prezamestnanosť je hlavne v technických a servisných zložkách, a to vďaka zastaralým technológiám - to si ale vyžaduje dlhodobejší proces), - v oblasti ľudských zdrojov nejde len o vzdelávanie prostredníctvom jazykových či manažérskych kurzov, alebo odborných kurzov v tej - ktorej oblasti podľa aktuálnych potrieb, ale tiež o vzdelávanie ako prípravu na budúce úlohy vyplývajúce práve z nástupu nových technológií, zo zmien na strane konkurencie tak, aby bola Slovenská televízia pripravená zvládnuť úlohu prirodzeného lídra v tejto oblasti (táto oblasť výrazne závisí od financií a teda priamo bude závisieť od nového zákona o koncesionárskych poplatkoch a od toho, ako sa tento zákon vysporiada so sprísnením ich výberu, pretože tam je veľká finančná rezerva), - v oblasti ľudských zdrojov ide aj o rozvoj v oblasti motivácie tak, aby systém motivácie podporoval plné využitie všetkých zdrojov a umožňoval diferencovať ohodnotenie prístupu ľudí k práci, umožňoval vplyv sledovanosti, ale aj iných kritérií na výšku vynaložených prostriedkov do oblasti odmeňovania, vzdelávania a podobne (okrem iného všeobecné zavedenie zmlúv na dobu určitú a negarantovaných pohyblivých zložiek). V organizačnej oblasti ide najmä o: - také riadenie STV, aby zabezpečovala službu verejnosti nielen „tvorbou a šírením programov založených na zásadách demokracie, humanizmu, etiky, pravdivosti, nezávislosti, profesionality a zákonnosti“ (ako hovorí zákon), ale aj efektívnym využívaním zverených finančných zdrojov a majetku, maximálnou efektivitou práce a v konečnom dôsledku aj rozvojom tejto inštitúcie prostredníctvom profesionálnej personálnej, organizačnej a manažérskej práce, - existenciu troch televíznych štúdií ako servisných organizácií, zabezpečujúcich výrobu požadovaného programu, z čoho vyplýva vybudovanie, resp. dobudovanie televízneho štúdia v Bratislave tak, aby nedochádzalo k prelínaniu jeho riadiacich zložiek so štruktúrami ústredného riaditeľstva, ani k prelínaniu jeho hlavných televíznych činností so servisnými celopodnikovými činnosťami, - existenciu generálneho riaditeľstva ako zložky zodpovednej za vysielanie a tvorbu programu, - postupné zavedenie organizácie holdingového typu s riadením prostredníctvom finančných tokov a so zodpovednosťou za zverené prostriedky (to všetko je v pokročilom štádiu realizácie a v súčasnosti sa nastavujú detaily v súvislosti s implementáciou nových software, - zjednodušenie organizačnej štruktúry, napríklad v jej vertikálnej úrovni znížením počtu úsekov, ale aj totožných či podobných úsekov v rôznych riadiacich vetvách (to sa udialo, ale ešte sa bude realizovať fáza nastavenia procesov tak, aby sa umožnilo ešte efektívnejšie zjednodušenie), - centrálne využívanie technických kapacít aj ľudských zdrojov, aby sa tak zvýšila flexibilita ich vnútornej mobility (aj za týmto účelom boli založené dcérske spoločnosti STV), - implementácia nových software ako podpora pre všetky organizačné zmeny a ako prostriedok na ich zachovanie, riadenie a neskôr aj potrebné ďalšie zmeny. V ekonomickej oblasti ide najmä o: - zvýšenie dôrazu na externé príjmy z reklamy, teleshoppingu a sponzoringu, ako jedného z najdôležitejších faktorov na zvýšenie vnútornej efektivity práce, ako prostriedku na efektívne využívanie zverených prostriedkov – to sa realizuje a aj vďaka tomu sa príjmy z reklamy zvýšili o viac ako dvojnásobok v porovnaní s rokom 2002 či 2003, ale ešte stále nedosahujú také percento z rozpočtu inštitúcie, ako to je bežné u iných verejnoprávnych vysielateľov v menších krajinách, - to, že do vnútra organizácie budú financie najdôležitejšou zložkou riadenia, pretože cez objednávky jednotlivých typov programov, prideľovanie prostriedkov na ich výrobu a prísny finančný kontroling, a následne cez prenesenie zodpovednosti za pridelené prostriedky a nakladanie s nimi, bude prebiehať výroba a vysielanie, teda fungovanie inštitúcie v hlavnom „výrobnom“ procese, - také nastavenie STV, aby akékoľvek požiadavky zodpovedali jej a aby STV nemíňala viac, ako je možné zabezpečiť z uvedených zdrojov, - o sprísnenie výberu koncesionárskych poplatkov ako aj zmeny v spôsobe ich výberu a v práci s databázami koncesionárov a neplatičov (je nutná zmena zákona a za týmto účelom bola založená aj dcérska spoločnosť STV), - posilnenie kontrolingu využitia pridelených prostriedkov a nakladania s nimi, - zachovanie troch zdrojov príjmov, a to z koncesionárských poplatkov (sprísnenie výberu), komerčných príjmov a účelových dotácií. V technologickej oblasti ide najmä o: - zmeny typológie siete Rádiokomunikácií tak, aby sa mohlo realizovať regionálne vysielanie samostatne pre tri základné regióny Slovenska, čo sa postupne v spolupráci s Rádiokomunikáciami realizuje prostredníctvom satelitu, - digitalizáciu terestriálneho prenosu signálu, pričom Slovenská televízia by mala byť na čele tohto rozvoja, pretože aj to je jedna z dôležitých úloh súvisiacich s uskutočňovaním jej programovej služby vo verejnom záujme (ale bude to paltiť štát?, pretože digitalizácia sa dotkne všetkých, ktorí prostredníctvom koncesionárskeho poplatku prispievajú na jej fungovanie), - postupnú realizáciu riešenia šírenia signálu aj vlastnými prostriedkami (vysielačmi – aj za týmto účelom bola založená dcérska spoločnosť STV), - zapojenie Slovenskej televízie do trendov rozvoja nových služieb, nových technológií a podobne (virtuálne štúdio, automatizácia vysielania, news systém, digitalizácia reťazcov, jednotný informačný systém a podobne). Dôležitou súčasťou stratégie je ešte: - definovanie poslania Slovenskej televízie tak, aby nebola vnímaná len prostredníctvom spravodajstva, ale aby bol zároveň posilnený trhový princíp vo vnútri televízie s cieľom dosiahnuť stav, v ktorom bude Slovenská televízia schopná prostredníctvom svojho nepomerne silnejšieho postavenia na televíznom trhu (daného sledovanosťou) financovať a vysielať kvalitné programy, - vniesť do Slovenskej televízie prísny manažérsky pohľad, ktorému bude v systéme riadenia a programovania podriadené všetko ostatné, aby sa pod pláštikom definícií verejnoprávnej inštitúcie nedívalo na STV len ako na inštitúciu, ktorá má uspokojovať akékoľvek záujmy externého prostredia. Na záver je nutné konštatovať, že do stratégie ďalšieho vývoja a rozvoja vnáša veľkú neistotu nejasná legislatíva týkajúca sa výberu koncesionárskych poplatkov, kedy sa ročne znižuje ich výber o viac , ako 20 mil. Sk, pričom má STV nové zákonné povinnosti ako skryté titulky, správu získaného majetku (poistenie, daň) a podobne. STV chýba tých cca 450,0 mil. Sk o ktoré ročne prichádza nedostatočnou legislatívou na to, aby mohla zmysluplnejšie a dlhodobejšie plánovať rozvoj k spokojnosti viacerých dotknutých strán.