16. 10. 2005

MILÝ KONCESIONÁR !

MILÝ KONCESIONÁR !
Najnovšie snahy Slovenského rozhlasu akoby naznačovali, že nový zákon o koncesionárskych poplatkoch nemusí byť prioritou nášho parlamentu. Včera sa síce Slovenská televízia a Slovenský rozhlas definitívne dohodli na spoločnom návrhu nového zákona o koncesionárskych poplatkoch. Podľa návrhu STV a SRo budú koncesionárske poplatky platiť všetky domácnosti, ktoré odoberajú elektrinu. Výška stokorunového a štyridsaťkorunového mesačného poplatku sa nezmení. Slovenský rozhlas by však bol rád / a STV sa určite pridá /, ak by koncesionárske poplatky platili aj majitelia tých mobilných telefónov, ktoré sú schopné prijímať rozhlasové vysielanie. Orange a T- Mobile uvedú na trh nové mobilné zariadenia, ktoré budú napojené na sieť tretej generácie v štandarde UMTS. Tá umožní prenos a príjem TV vysielania. Poplatky by sa tak týkali podnikateľov a živnostníkov a nielen za rozhlas , ale aj za TV. Zariadení, ktoré sú schopné prijímať signál je však ďaleko viac, napríklad PC ,ktoré zodpovedajú dikcii zákona- prístroj , ktorý umožní individuálne voliteľný príjem rozhlasového alebo televízneho vysielania / cez tuner alebo špeciálny software/. Na takéto zariadenia , je potrebné nahliadať ako na zariadenia, ktoré sú predmetom platenia koncesionárskych poplatkov. Možno STV a SRo nebude potrebovať nový zákon. Bude stačiť aplikovať ten súčasný. Len ako nájde tých majiteľov PC a mobilov ? A to nám klope na dvere digitálna televízia a IP-TV Slovak Telecomu u nás a Verizone Comunication nielen v USA. Pre občerstvenie pamäti : Základné pojmy (1) Rozhlasovým prijímačom alebo televíznym prijímačom (ďalej len "prijímač") sa rozumie prevádzkyschopné telekomunikačné zariadenie určené na príjem a reprodukciu rozhlasových a televíznych programov šírených rozhlasovými alebo televíznymi vysielačmi. (2) Za prijímač podľa tohto zákona sa bez ohľadu na to, či umožňujú príjem a reprodukciu rozhlasových alebo televíznych programov, nepovažujú a) oznamovacie prijímače, b) telekomunikačné zariadenia Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a jeho výkonného orgánu štátnej správy používané výhradne na technickú kontrolu vysielania, c) telekomunikačné zariadenia Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie používané výhradne na kontrolu vysielania, d) telekomunikačné zariadenia výhradne zaisťujúce bezpečnosť a prevádzku premávky, e) telekomunikačné zariadenia Slovenských telekomunikácií používané na technické zabezpečenie a kontrolu vysielania