23. 1. 2007

RADA STV

RADA STV
Zasadnutie Rady Slovenskej televízie sa uskutoční dňa 24. januára (streda) 2006 o 10.00 hod.
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu. ; 2. Voľba predsedu Rady STV ; 3. Kontrola plnenia uznesení Rady STV. ;4. Správa o činnosti Rady STV a DK STV v II. polroku 2006 ; 5. Analýza činností a hospodárenia dcérskych spoločností zriadených STV s návrhom ďalších krokov ; 6. Plán činnosti Rady STV v roku 2007 ; 7. Rámcová správa o činnosti STV, o. i.: a) informácia o relácii Pod lampou ; b) informácia o zmluvách nad 200 000 Sk; c) informácia o verejných obstarávaniach ; d) rôzne. 8. Sťažnosti a podnety. ;9. Rôzne ; a) Korešpondencia.