20. 6. 2007

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW NEWS
Vyriešiť aktuálne problémy audiovízie na Slovensku a zapracovať povinnosti, ktoré Slovensku vyplývajú z Európskeho dohovoru o ochrane audiovizuálneho dedičstva, je cieľom nového audiovizuálneho zákona, ktorý dnes schválil parlament. Nový zákon vychádza z platnej normy a rozširuje ju najmä o povinnosti súvisiace s ochranou slovenského audiovizuálneho dedičstva. Pokrýva i šírenie audiovizuálneho, zvukového a prípadne multimediálneho diela cez internet, ak je prístup k nim platený. Systém označovania programov vekovým logom by mal informovať o neprístupnosti, nevhodnosti a vhodnosti audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu, multimediálnych diel a televíznych programov pre vekové skupiny do 7, 12, 15 a 18 rokov. Zákon tiež upravuje titulkovanie audiovizuálnych diel. Zrušenie krajských úradov sa v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR dotýka oblasti hospodárskej mobilizácie. V novele zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorú na návrh ministra Ľubomíra Jahnátka parlament takisto schválil, pôsobnosť krajského úradu prechádza na obvodný úrad v sídle kraja. V druhom stupni v správnom konaní by malo konať ministerstvo.