13. 9. 2007

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu

Arbitrážna komisia Rady pre reklamu
Účastníci siedmeho tohtoročného zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (AK RPR) v stredu posudzovali tri sťažnosti na reklamu. Zisťovali, či nedošlo k porušeniu etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky (Etický kódex). Komisia posudzovala najmä sťažnosť 33 fyzických osôb na billboardovú kampaň "Právo na život" od zadávateľov - Európske centrum pre bioetickú reformu, občianske združenie Pastor Bonus. Podľa sťažovateľov sú billboardy zobrazujúce zakrvavené embryo po interrupcii prekročením dobrého vkusu a etiky, vyvolávajú traumu a neprimeraný šok. AK RPR posúdila sťažnosť ako relevantnú. Kampaň je podľa nej v rozpore s Etickým kódexom. Sťažnosť fyzickej osoby na reklamnú kampaň na službu "Magio," od Slovak Telecomu, ktorú sťažovateľ považuje za klamlivú, posúdila AK RPR ako opodstatnenú. Táto kampaň je podľa komisie v rozpore s Etickým kódexom. Ďalšia sťažnosť sa týkala internetovej kampane "Montáž veľkých výrobkov zdarma" od spoločnosti DATART megastore. Sťažovateľ poukazoval na nepravdivé a zavádzajúce informácie v rámci tejto reklamy. AK RPR posúdila sťažnosť ako neopodstatnenú - kampaň nie je v rozpore s kódexom.