10. 9. 2007

AIM NEWS

AIM NEWS
Členovia Asociácie internetových médií (AIM) odhlasovali prijatie dokumentu o štandardizácii reklamných formátov, ktoré boli vypracované AIM na základe existujúcich štandardov a odporúčaní IAB Europe (Interactive Advertising Bureau). Prijaté odporúčania vstupujú do platnosti 1.1.2008. „Základným cieľom prijatia tohto dokumentu je eliminácia negatívnych reakcií recipientov internetovej reklamy ako napríklad prekrývanie obsahu stránok, vysoká frekvencia agresívnych formátov, chýbajúce možnosti ovládania reklamy a zvuku. Veríme, že nielen členovia ale aj ostatné interaktívne médiá akceptovaním a dodržiavaním týchto štandardov prispejú k lepšiemu a užívateľovi prijateľnejšiemu reklamnému prostrediu na jednotlivých stránkach, ktoré sú členmi AIM. Sme si vedomí, že AIM nemôže v plnej miere zasahovať do obchodnej politiky jednotlivých členov a preto je dokument vo forme odporúčaní, je na každom z členov ako sa k prijatým pravidlám postaví a do akej miery ho bude dodržiavať. Sme však pripravení reagovať na porušovanie týchto pravidiel, či už napomenutím alebo konzultáciou s porušovateľom – členom AIM, prípadne zverejnením takéhoto konania, ktoré nie je v súlade so záujmami asociácie. Priebeh a postup pri podaní a posudzovaní pozitívnych nálezov je v štádiu príprav a budeme o ňom informovať koncom tohto roka,“ priblížil význam a zavedenie odporúčaní na slovenský internetový trh predseda Správnej rady Milan Csaplár a na záver dodáva: “Pravidlá vstupujú do platnosti až začiatkom budúceho roka, pretože je v našom záujme ponechať čas odbornej verejnosti na oboznámenie sa s prijatými pravidlami ako aj možnosť poskytnúť dostatok času na implementáciu týchto pravidiel do kreatív budúcich kampaní.“