23. 11. 2015

TV ŠANCA NA RTVS

TV ŠANCA NA RTVS


LOCO AGENCY s. r. o. a Rozhlas a televízia Slovenska uzatvorilio zmluvu o spolupráci pri zabezpečení konečného vyhotovenia a použití audiovizuálnych diel.
Objednávateľ LOCO AGENCY prehlasuje, že spolu so spoločnosťou TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s majú spoločný záujem ako koproducenti na vytvorení celkom 260 audiovizuálnych diel - televíznych relácií so spoločným pracovným názvom „TV ŠANCA“.
RTVS sa zaväzuje, že zabezpečí tieto činnosti :
a)zabezpečenie formátu „TV ŠANCA“ a práv k tomuto formátu
b) zabezpečenie jednotnej úvodnej a záverečnej zvučky relácií a zvukovo-obrazových predelov, ktoré
majú byť súčasťou relácií
c) zabezpečenie osôb účinkujúcich (súťažiacich) v reláciách
d) zabezpečiť žrebovacie zariadenie hry „TV ŠANCA“
e) postprodukcie každej relácie
f) zabezpečenie cien a výhier do súťaže, ktorá je súčasťou relácií.
Práva, veci, činnosti a osoby podľa predchádzajúcej vety zabezpečí na vlastné náklady objednávateľ, alebo
osoba ním určená, tak aby zhotoviteľ mohol plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy riadne a včas.
Ostatné činnosti, osoby a veci potrebné pre zabezpečenie konečného vyhotovenia jednotlivých relácií je
povinný v rozsahu podľa tejto zmluvy vykonať, resp. zabezpečiť zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v záujme zabezpečenia kontinuity vyhotovenia konečnej podoby relácií
v primeranom predstihu okrem iného:
a) vytvorí a vyhotoví podľa pokynov objednávateľa bodový scenár jednotlivých relácií,
b) predloží objednávateľovi zoznam účinkujúcich (s výnimkou účinkujúcich-súťažiacich) v reláciách
a hlavných tvorivých členov štábu (moderátor, režisér, hlavný kameraman, scenárista),
c) bude organizovať výrobné porady za účasti všetkých dotknutých zložiek podieľajúcich sa na
vyhotovovaní konečnej podoby relácií.Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo odvysielať každú reláciu v premiére programovou službou „JEDNOTKA“ v období od 7.12.2015 do 18.12.2015 a v období od 11.1.2016 do 23.12.2016.
Za zabezpečenie konečného vyhotovenia jednej relácie je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi odmenu vo výške 1000.- EUR (slovom jedentisíc eur) bez DPH; t.j. celková odmena za všetky relácie je
260.000,-EUR bez DPH.