3. 8. 2016

90 rokov vysielania rozhlasu

90 rokov vysielania rozhlasu 

60_90_DesignManual.png3. 8. 1926-  Radiojournal začal s pravidelným vysielaním z Bratislavy. Z provizórneho štúdia vo Vládnej budove sa vysielalo dvakrát týždenne.


História SRo


23. 3. 1923Prijatý zákon o telegrafoch; rádiofónia je štátnym monopolom.
7. 6. 1923V Prahe založili súkromnú rozhlasovú spoločnosť Radiojournal. Spoločnosť následne získala licenciu na tvorbu rozhlasových relácií v ČSR.
17. 4. 1924Vládnym nariadením o podmienkach zriaďovania, udržiavania a prevádzky telegrafov umožnené občanom používať rádioprijímače.
október 1924Na Slovensku evidujú prvých dvadsať rádiokoncesionárov.
4. 7. 1925Radiojournal, spol. s r. o., sa mení zo súkromnej na pološtátnu.
20. - 22. 12. 1925Košickí poštoví technici prostredníctvom uspôsobeného rádiotelegrafného vysielača v Haniske uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku.
3. 8. 1926Radiojournal začal s pravidelným vysielaním z Bratislavy. Z provizórneho štúdia vo Vládnej budove sa vysielalo dvakrát týždenne.
31. 8. 1926Z kaviarne Astória sa vysielala tanečná hudba v podaní kapely Jožka Pihíka. Prvý bratislavský prenos.
2. 10. 1926Bratislavská odbočka Radiojournalu prešla na každodenné vysielanie.
3. 10. 1926Prenosom zo Slovenského národného divadla sa vysielala opera G. Verdiho: Traviata.
5. 10. 1926Na programe prvá relácia pre poľnohospodárov. (Jozef Babánek, O význame rozhlasu pre vidiek.) Od novembra 1926 sa pre poľnohospodárov vysielalo pravidelne (Zemedelský rozhlas).
24. 12. 1926Janko Borodáč pripravil na vysielanie Prostonárodnú betlehemskú hru. Vznik slovenského rozhlasového dramatického vysielania.
7. 2. 1927Bratislavské relácie súčasťou celoštátneho programu.
marec 1927Vznikla externá redakcia vysielania pre poľnohospodárov ako prvá odborná redakcia rozhlasu na Slovensku vôbec.
6. 3. 1927Futbalový zápas ČSŠK Bratislava - Admira Viedeň sprostredkoval externista Josef Beneš. Prvá športová reportáž.
apríl 1927Bratislavská odbočka používa prvé tóny hymnickej piesne Hej, Slováci ako zvučku.
17. 4. 1927Začalo sa s pravidelným vysielaním z Košíc.
28. 10. 1927Košice vysielali bábkovú hru Ludmily Tesařovej Vodníkova Hanička. Vznik pravidelnej sobotňajšej dramatickej relácie pre mládež.
20. 11. 1927Košice po prvý raz vysielajú omšu z dómu sv. Alžbety. Vznik náboženského vysielania.
28. 10. 1928Z Košíc sa začalo s vysielaním pre školy.
16. 12. 1928Košice otvorili pravidelné vysielanie pre maďarských poslucháčov.
február 1929V Košiciach pôsobí rozhlasový orchester.
11. 2. 1929Bratislava vysiela v pracovných dňoch Miestne správy. Vznik regionálneho vysielania.
11. 2. 1929Bratislava vysiela v pracovných dňoch popri maďarských aj nemecké správy. Vznik vysielania pre nemeckých poslucháčov.
14. 3. 1929Košice vysielali „rozhlasovú scénu" Jozefa Joštiaka Sukničkár, považovanú za prvú slovenskú pôvodnú rozhlasovú hru.
30. 3. 1929V programovom časopise Radiojournal uvedená amatérska Dramatická družina košickej odbočky Radiojournalu, prvý rozhlasový herecký súbor v Československu.
27. 4. 1929Košice zapojené do celoštátneho programu: z Prahy preberali koncert Českej filharmónie.
5. 5. 1929Bratislava a Košice preberali zo SND Bellovu operu Kováč Wieland.
1. 7. 1929Prvé vystúpenie bratislavského rozhlasového orchestra. Dirigentom telesa sa stal František Dyk.
9. 2. 1930Košice vysielajú pre Rusínov. Relácie na programe raz mesačne, od novembra 1934 denne.
21. 1. 1930Bratislavská odbočka Radiojournalu pracuje na Jakubovom námestí v jednej z prvých budov na svete stavaných špeciálne pre rozhlasovú tvorbu.
december 1930Košická odbočka pracuje v novej budove na Moyzesovej ulici.
 21. 3. 1935Premiéra spevohry Alexandra Moyzesa Svätopluk, prvého slovenského rozhlasového hudobnodramatického diela.
24. 5. 1936Začal pracovať banskobystrický Vysielač T. G. Masaryka.
31. 8. 1936V Prahe vzniklo zahraničného vysielania Radiojournalu. Vo vysielaní pre krajanov aj slovenské relácie.
31.12. 1937Na Slovensku bolo 106 078 rádiokoncesionárov.
2. 11. 1938Košická odbočka Radiojournalu ukončila činnosť v súvislosti s obsadením mesta Maďarskom.
12. 11. 1938Začalo sa s vysielaním z Prešova.
28. 12. 1938Vytvorený Česko-slovenský rozhlas, spol. s r. o, ale činnosť prakticky nerozvinul.
14. 3. 1939Vyhlásený slovenský štát; rozhlas na Slovensku pôsobí samostatne.
22. 5. 1939Z Prešova sa vysiela časový signál.
16. 6. 1939Vznikol Slovenský rozhlas, spol. s r. o.
leto 1939V bratislavskom rozhlase sa na voskových platniach zhotovujú prvé zvukové záznamy.
17. 2. 1940Vyšlo prvé číslo programového časopisu Slovenský rozhlas.
5. 10. 1940Slovenský rozhlas vysiela pre krajanov v zahraničí.
jún 1941Začalo sa so systematickým nahrávaním hudobného folklóru v teréne (Pohronie). V nasledujúcich rokoch sa s nahrávaním pokračovalo. Koncom vojny a koncom štyridsiatych rokov bola jedinečná zbierka nahrávok zničená.
6. 11. 1942Vo Vládnej budove v Bratislave sa uskutočnil prvý z pravidelných verejných koncertov Orchestra Slovenského rozhlasu. Na programe 2. symfónia J. Brahmsa a ďalšie diela. Dirigoval František Babušek.
2. 5. 1943Začalo sa s pravidelným vysielaním z Martina. Vysielanie zakázané v apríli 1944 pre nonkonformnú orientáciu.
4. 9. 1943Programový časopis Slovenský rozhlas publikoval prvú časť z cyklu statí Petra Karvaša o rozhlasovom umení. Knižne vyšli v roku 1948 pod názvom Kapitolky o rozhlase ako prvá slovenská teoretická práca svojho druhu.
16. 6. 1944Pri bombardovaní Bratislavy zasiahnutá budova rozhlasu.
august 1944Bratislavský rozhlas sa z bezpečnostných dôvodov presťahoval do školy na Zochovej ulici.
30. 8. 1944Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica sa ohlásil s povstaleckými výzvami. Pracoval do 27. októbra 1944. (V posledný deň na Donovaloch.) Vedúci pracovníci boli zamestnancami Slovenského rozhlasu.
december 1944Prešovská odbočka Slovenského rozhlasu evakuovaná do Banskej Bystrice, kde pracovala do konca januára 1945.
10. 2. 1945Z Košíc vysiela Vysielač SNR.
30. 3. 1945Prerušené vysielanie z Bratislavy. Ustupujúci Nemci po vysielačoch vo Veľkých Kostoľanoch a Prievoze poškodili aj technické zariadenia na Zochovej ulici.
16. 4. 1945Obnovené vysielanie Slovenského rozhlasu z Košíc.
17. 6. 1945Obnovené vysielania z Bratislavy.
2. 7. 1947Prvé verejné vystúpenie miešaného zbor bratislavského rozhlasu (Mozartovo Requiem). Do roku 1957 teleso pôsobilo v rozhlase, potom v Slovenskej filharmónii.
25. 9. 1945Povereníctvo pre informácie uvalilo na Slovenský rozhlas národnú správu.
7. 7. 1947Národná správa zrušená, Slovenský rozhlas pôsobí opäť ako spol. s r. o.
21. 2. 1948Rozhlas v Bratislave a Košiciach kontrolujú rozhlasoví pracovníci - komunisti.
26. 2. 1948V bratislavskom a košickom rozhlase zriadené akčné výbory Národného frontu. Odporcovia nového režimu prepustení zo zamestnania.
28. 4. 1948Prijatý zákon o Československom rozhlase. Český rozhlas, spol. s r. o. a Slovenský rozhlasu, spol. s r. o. zlúčený do štátnej organizácii Československý rozhlas.
20. 6. 1948Vysiela sa spravodajsko-publicistický magazín Rozhlasové noviny.
20. 8. 1948Sídlom ukrajinského vysielanie sa stal Prešov.
1. 1. 1949Rozhlas sa ujíma správy vysielačov. V júni 1952 sa vysielače vrátili do kompetencie rezortu spojov.
9. 1. 1949Obnovené vysielanie pre maďarských poslucháčov prerušené v auguste 1944.
12. 3. 1950Vznikol Československý okruh „M", základ budúceho celoštátneho programu Československo. Začiatok diverzifikácie programov.
1.1. 1952Zriadený jednotný celoslovenský program Bratislava. Košický rozhlas stráca autonómne postavenie.
4. 2. 1952Na dlhých vlnách sa vysielajú relácie programu Československo.
20. 4. 1952Zastavené náboženské vysielanie. Obnovené v roku 1990
17. 6. 1952Zriadený Československý rozhlasový výbor (ČRV) a Slovenský rozhlasový výbor (SRV). Pristúpilo sa k prechodu od organizácie založenej na odborných útvaroch k útvarom (redakciám) viazaným na relácie.
1. 1. 1953V Bratislave vznikol Rozhlasový herecký súbor.
9. 6. 1953Založený Metodický kabinet (neskôr Metodicko-výskumný kabinet) ako pracovisko pre teóriu a výskum rozhlasu a rozhlasového vysielania. Zrušený 1996.
29. 6. 1953Na programe regionálna relácia Vysielanie z krajov Košice a Prešov.
1. 9. 1953Založený Detský spevácky zbor Čs. rozhlasu v Bratislave.
20. 9. 1953Hrou neznámeho autora „Ako sa uhlie pohnevalo" sa začalo vysielanie nedeľnej rozprávkovej hry.
1. 11. 1953Umelecké zložky rozhlasu opäť pôsobia na Jakubovom (vtedy Leninovom) námestí. Spravodajstvo, publicistika a vedenie Čs. rozhlasu na Slovensku ostalo na Zochovej ulici.
8. 11. 1953Vysiela sa kultúrno-publicistický magazín Pohľady do kultúry. Zanikol 1986.
14. - 30. 11. 1954Veľká rozhlasová súťaž znamenala oživenie programu a obnovenie dôvery poslucháčov voči rozhlasu.
1. 8. 1955Začalo sa vysielanie rozhlasu po drôte. Zaniklo koncom deväťdesiatych rokov.
1. 8. 1955Zriadená sieť krajových korešpondentov
6. 1. 1956Vysiela sa relácia Mlaď republiky, úspešný pokus reagovať na potreby mladých poslucháčov.
14. 5. 1956Začala sa vysielať osvetová relácia Jazyková poradňa. Zrušená v roku 2003.
3. 10. 1956Uskutočnilo sa prvé frekvenčne modulované vysielanie na Slovensku: zo SND sa preberala Verdiho opera Traviata.
3. 11. 1956V rámci bratislavského rozhlasu sa začalo so slovenským televíznym vysielaním.
25. 5. 1957Vysiela sa obľúbený zábavný magazín Horizonty. Zanikol 1961.
27. 7. 1957V Dillí pôsobí Dušan Ruppeldt, prvý zahraničný spravodajca z bratislavského rozhlasu.
5. 9. 1957Otvorenie vysielania krajového štúdia v Banskej Bystrici.
1. 12. 1957Československá televízia vyčlenená z Československého rozhlasu. Obidve organizácie riadi novo ustanovený Československý výbor pre rozhlas a televíziu (ČVRT), na Slovensku Slovenský výbor pre rozhlas a televíziu (SVRT).
5. 7. 1959Pravidelná nedeľná relácia pre poľnohospodárov sa vysiela pod názvom Roľnícka beseda. (Dovtedy Zemedelský rozhlas, Poľnohospodársky rozhlas, Pre poľnohospodárov, Vysielanie pre poľnohospodárov a i.)
1. 10. 1959Zrušený ČVRT a SVRT. Československý rozhlas a Československá televízia pôsobia samostatne.
1. 4. 1961Na východnom, strednom Slovensku a v Žiline sa začalo s vysielaním na VKV.
26. - 28. 6. 1961Uskutočnilo sa prvé nahrávanie práve založeného Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave vedeného Miroslavom Brožom. (Súbor účinkoval od 1990 ako Big Band Rádio Bratislava. Zrušený 1993.)
15. 9. 1961Vysiela sa mládežnícka relácia Na modrej vlne. Zanikla v roku 1990.
 2. - 8. 10. 1961Metodicko-výskumný kabinet uskutočnil prvý výskum počúvanosti prostredníctvom vlastnej anketárskej siete.
2. 1. 1962Zriadené západoslovenské krajové vysielanie pod názvom Hlasy a ozveny. Zrušené v roku 1996.
14. 4. 1962Vysiela sa motoristická relácia Pozor, zákruta!
19. 11. 1962Vznikol celoštátny okruh Československo II s reláciami pre náročného poslucháča, predchodca III. programu a okruhu Devín.
10. 3. 1963Vznikla revue hudby a zaujímavostí Panoráma. Zanikla v roku 1975.
1. 7. 1965Pracuje Experimentálne štúdio Československého rozhlasu v Bratislave.
3. 1. 1966Do platnosti vstúpila nová programová štruktúra. Ťažisko pôsobenia rozhlasu sa presunulo do raňajších, predpoludňajších a popoludňajších hodín.
3. 1. 1966Vysiela sa Dobré ráno, po dlhom čase opäť relácia s priamymi vstupmi občanov.
8. 1. 1966Vysiela sa košická zábavná relácia Maratón.
9. 7. 1967Vysiela sa relácia Klenotnica ľudovej hudby.
10. 1. 1968Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave nahral skladbu Ivana Horvátha „Starý známy". Prvá stereonahrávka slovenskej populárnej hudby vôbec.
26. 6. 1968V ČSSR bola zrušená cenzúra.
21. 8. 1968Sovietski vojaci pri zásahu vojsk Varšavskej zmluvy v Československu obsadili rozhlasové strediská na Slovensku a zastavili vysielanie. V nasledujúcich dňoch sa pokračovalo vo vysielaní z utajovaných provizórnych štúdií.
30. 8. 1968Pri vláde ČSSR zriadený Úrad pre tlač a informácie, pri SNR Slovenský úrad pre tlač a informácie; fakticky obnovená cenzúra.
3. 9. 1968Obnovenie vysielania z riadnych rozhlasových priestorov.
7. 10. 1968Programový okruh Československo II s reláciami pre náročného poslucháča premenovaný na III. program.
29. 10. 1968Vybrané slovenské relácie celoštátneho III. programu sa bratislavským vysielačom na Kamzíku šíria stereofonicky.
11. 11. 1968Pôsobiť začal slovenský III. program. (Slovenský národný okruh II.)
4. 1. 1969Banskobystrické štúdio vysiela na národnom okruhu zábavnú reláciu Rádiovíkend.
14. - 18. 4. 1969Na Táľoch sa uskutočnil 1. ročník festivalu slovenských pôvodných rozhlasových hier. Víťazná hra: Emil Kočiš, Záhadný rýchlik.
1971 - 1997Festival sa konal ako bienále v Piešťanoch, neskôr v Bojniciach.
31. 8. 1970Celoštátny programový okruh Československo premenovaný na Hviezda. Od januára 1971 pôsobil ako prúdové vysielanie.
25. 10. 1970Vysielal sa koncert víťazov 1. ročníka medzinárodnej súťaže magnetofónových nahrávok hudobného folklóru Prix de musique de Radio Bratislava.
17. 1. 1972Ohlásilo sa Vysielanie pre hlavné mesto Slovenska Bratislavu.
1. 2. 1972Z Košíc a Banskej Bystrice sa vysiela stereofonicky.
4. 9. 1972Namiesto Tretieho programu Bratislava vytvorený programový okruh Devín.
15. 3. 1974Vysiela sa rodinný seriál „Čo nového, Bielikovci". (Zanikol v januári 1990.)
11. 1. 1976Vysiela sa humoristická relácia „Variácie". Na programe do 1987, potom relácia „Pod pyramídou".
1. 9. 1976Založený Orchester ľudových nástroj (OĽUN) Bratislava.
5. 9. 1977Vznikla popoludňajšia relácia „Rádiomaják" (pôvodne Popoludnie s rozhlasom). Vysielala sa v pracovné dni.
22. 2. 1978Vysielala sa opera Eugena Suchoňa: Krútňava, prvé slovenské hudobnodramatické dielo nahrané stereofonicky (1972).
3. 4. 1979Vznikla relácia „Kontakty" zameraná na pomoc poslucháčom pri riešení osobných problémov.
27. 3. 1985Začalo sa s pravidelným vysielaním z nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici v Bratislave.
1. 5. 1986Z Bratislavy sa celoštátne ohlásil hudobný programový okruh „Melódia".
26. 9. 1986V prevádzke nová rozhlasová budova v Prešove.
5. 1. 1987Vznikol popoludňajší blok pre mládež Rádio Elán.
25. 1. 1987Vysiela sa humoristická relácia Pod pyramídou.
31. 12. 1987Rozhlas na Slovensku má 1 014 586 koncesionárov.
4. 9. 1988Združením slovenského programového bloku Rádio Elán a českého Mikrofórum vznikol federálny mládežnícky programový okruh E M.
22. 11. 1989Na prvom zhromaždení rozhlasových pracovníkov zorganizovanom Koordinačným výborom VPN v Československom rozhlase v Bratislave vyjadrená podpora štrajkujúcim študentom a hercom.
29. 11. 1989Federálne zhromaždenie ČSSR zrušilo článok ústavy o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti. Celozávodný výbor Komunistickej strany Slovenska pri Československom rozhlase na Slovensku ukončil činnosť.
26. 2. 1990Obnovené náboženské vysielanie.
26. 10. 1990Vznikla diskusná relácia s poslucháčmi Nočné dialógy.
5. 3. 1990Začala sa vysielať poludňajšia spravodajsko-publicistická relácia Radiožurnál. Neskôr pod týmto názvom aj večerné Rozhlasové noviny.
28. 3. 1990Novela tlačového zákona prijatá Federálnym zhromaždením znamenala zrušenie cenzúry.
31. 12. 1990Zanikol mládežnícky programový okruh E M.
4. 3. 1991Vzniklo Rock FM Radio.
4. 3. 1991Vznikol programový okruh Elán a Regina, z ktorého sa vyvinul okruh regionálneho vysielania.
18. 3. 1991V pracovných dňoch sa vysiela relácia Popoludnie s rozhlasom, z ktorej sa postupne stal popoludňajší programový blok.
24. 5. 1991SNR prijala zákon č. 255/1991 Zb., na základe ktorého vznikol Slovenský rozhlas ako verejnoprávna rozhlasová inštitúcia pre Slovensko.
12. 10. 1991Vysiela sa kultúrno publicistický magazín Zrkadlenie.
30. 10. 1991Federálne zhromaždenie prijalo zákon č. 468/1991 Zb. o rozhlasovom a televíznom vysielaní. Otvoril sa priestor pre vznik duálneho systému elektronických médií.
1. 1. 1992Rock FM Radio ako prvé na Slovensku vysiela dvadsaťštyri hodín denne.
16. - 22. 9. 1992V Parme (Taliansko) sa konal 44. ročník rozhlasovej a televíznej súťaže Prix Italia. Ocenenie získala rozhlasová hra „Muchy v zime" autora Dušana Dušeka a režiséra Viktora Lukáča.
2. 12. 1992Federálne zhromaždenie prijalo zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Československého rozhlasu k 31. 12. 1992.
6. 12. 1992Z Prešova obnovené vysielanie pre nemeckých poslucháčov.
13. 12. 1992Z Prešova sa začalo vysielať pre rómskych poslucháčov.
1. 1. 1993 Slovenský rozhlas jedinou celoštátne pôsobiacou rozhlasovou inštitúciou samostatnej Slovenskej republiky.
1. 1. 1993Slovenský rozhlas sa stal členom Európskej únie vysielateľov (EBU).
1. 1. 1993Programový okruh Slovensko 1 prešiel na dvadsaťštyrihodinové vysielanie
4. 1. 1993Odznela relácia pre krajanov v zahraničí ako prvá relácia Zahraničného vysielania Slovenského rozhlasu.
23. 3. 1993Relácie zahraničného vysielania aj po anglicky, rusky, nemecky a francúzsky.
17. 1. 1994Redukcia počtu programových okruhov v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. Namiesto okruhu Devín a okruhu regionálnych vysielaní vytvorený kombinovaný okruh S 2.
23. 10. 1994Vysiela sa rodinný seriál Králikovci.
25. 9. 1995Slovenský rozhlas prijal Pravidlá spravodajstva a publicistiky.
2. 10. 1995Programový okruh umeleckých a vzdelávacích relácií obnovený pod názvom Rádio Devín a okruh regionálneho a národnostného vysielania pod názvom Regina.
4. - 9. 11. 1996V Bratislave sa uskutočnil 1. ročník Medzinárodného festivalu hier pre deti a mládež Prix Ex Equo.
29. 7. 1998Začalo sa s testovaním digitálneho vysielacieho systému Dalet, ktoré postupne prešlo do riadnej prevádzky pri tvorbe spravodajských relácií.
3. 5. 1999Po okruhoch Slovensko 1 a Rádio Rock FM aj okruhy Devín a Regina prešli na dvadsaťštyrihodinové vysielanie.
december 1999Z Prešova sa vysiela pre českých, poľských a ukrajinských/rusínskych poslucháčov
28. 6. 2000Relácie Slovenského rozhlasu na internete.
5. 9. 2000 Do platnosti vstúpila jednotná forma pomenovania programových okruhov: Rádio Slovensko (univerzálny), Rádio Devín (umenie a vzdelávanie), Rádio Rock FM (populárna a rocková hudba, spravodajstvo), Rádio Regina (regionálne vysielanie), Rádio Patria (vysielanie pre národnostné menšiny), Radio Slovakia International (zahraničné vysielanie), Rádio INET (internet).
12. - 16. 3. 2003Uskutočnil sa 1. ročník medzinárodnej súťaže autentického a štylizovaného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu.
13. - 15. 6. 2001V Piešťanoch sa uskutočnil 1. ročník súťaže rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.
31.8. 2003Zrušené prešovské štúdio. Národnostno-etnické vysielanie začlenené do regionálneho štúdia Košice.
31. 12. 2003Zrušený Rozhlasový herecký súbor.
2. 2. 2004V prevádzke hudobný selektor.
6. 9. 2004Do platnosti vstúpila nová programová štruktúra. Programový okruh Rádio Slovensko sa z univerzálneho zmenil na spravodajsko - publicistický.
3. 11. 2004Programový okruh Rádio Rock FM premenovaný na Rádio_FM.
1. 6. 2005Programová dokumentácia sa spracováva v elektronickej podobe.