3. 8. 2016

Stanovisko GP SR k uverejnenej výzve TIS

Stanovisko GP SR
k uverejnenej výzve TIS

Výberové konanie na funkciu prokurátora je podľa novej právnej úpravy transparentné a verejné. Ústna časť výberového konania sa zaznamenáva aj s využitím technického zariadenia určeného na zaznamenávanie zvuku. Prílohou zápisnice o priebehu výberového konania sú aj životopisy úspešných uchádzačov výberového konania a písomné vyhlásenia o zozname im blízkych osôb, ktoré sú prokurátormi alebo zamestnancami prokuratúry. Tvrdenia v článku teda nezodpovedajú skutočnosti a sú písané bez znalosti platnej právnej úpravy.
      Podľa zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry Generálna prokuratúra SR ako najvyšší služobný úrad zverejňuje a priebežne aktualizuje menný zoznam prokurátorov na svojom webovom sídle.
      Medzi základné práva prokurátora patrí vykonávať funkciu prokurátora bez zastrašovania, nátlaku, prekážok, nevhodného zasahovania alebo neoprávneného vystavovania zásahom do jeho právomoci a osobnej zodpovednosti, právo na zabezpečenie ochrany svojej osoby, ochrany jemu blízkych osôb a ochrany svojho obydlia, bez súhlasu prokurátora nemožno zverejňovať jeho tvár a bydlisko; to sa vzťahuje aj na blízke osoby prokurátora, ak je to potrebné na účinnú ochranu prokurátora a jemu blízkych osôb.
      Zároveň má prokurátor právo na primerané utajenie údajov o svojej osobe a jemu blízkych osobách. Ak sa poruší toto ustanovenie prokurátor a jemu blízka osoba majú právo domáhať sa ochrany.
      Podľa konkrétneho rozsudku Najvyššieho súdu SR (sp.zn. 2Sži/29/2013), ktorý sa týka interpretácie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, je prokurátor osobou zastávajúcou verejnú funkciu, nejde však o osoby, ktoré sú verejnými funkcionármi na účely zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
      Najvyšší súd SR zároveň judikoval, že, meno a priezvisko v spojení s uvedením povolania (zamestnávateľa) predstavujú súbor takých údajov, ktoré umožňujú konkretizáciu osoby, jej odlíšenie od iných osôb s rovnakým menom a priezviskom. Súčasne ide o charakteristiky alebo znaky tvoriace identitu osoby. Osobitne to platí v prípade, ak ide o povolanie, alebo pracovisko, ktoré je verejnoprávnou inštitúciou, a je preto relatívne jednoduché na základe týchto znakov osobu fakticky vyhľadať."