17. 1. 2017

Vyhlásenie dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k medializovaným názorom a postojom študenta PdF TU

 Vyhlásenie dekana Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity

 k medializovaným názorom a postojom študenta PdF TU

Dňa 16. 1. 2017 som z viacerých zdrojov dostal informácie o názoroch študenta Pedagogickej fakulty TU v Trnave Jozefa Repku, ktoré zverejňuje na sociálnej sieti vo svojom osobnom profile.
Zoznámil som sa s obsahom týchto vyjadrení a pokladám ich za absolútne neprijateľné a nebezpečné, pretože sú založené na princípe rasovej a sociálnej neznášanlivosti a obdive voči tomu najhoršiemu, čo, žiaľ, tvorí súčasť moderných dejín ľudskej civilizácie. Súčasne konštatujem, že ide o názory a konanie, ktoré hrubo poškodzujú meno Trnavskej univerzity v Trnave i jej pedagogickej fakulty.
V tejto súvislosti som, rešpektujúc slobodu prejavu, no s vedomím jej hraníc, inicioval konanie, ktoré mi umožňujú interné predpisy našej vysokej školy. Súčasne chcem toto cestou poďakovať všetkým, ktorí mňa, mojich kolegov i vedenie univerzity o probléme informovali i všetkým, ktorí v mene zamestnancov i študentov na túto situáciu doposiaľ verejne kriticky reagovali.
 Prof. PaedDr. René Bílik, CSc.
dekan PdF TU