16. 12. 2020

MEDIA NEWS

MEDIA NEWSEurópska komisia včera navrhla komplexný súbor nových pravidiel pre digitálne služby, ako sú sociálne médiá, online trhy a iné online platformy, ktoré pôsobia v Európskej únii: tvoria ho akt o digitálnych službách a akt o digitálnych trhoch. Nové pravidlá budú lepšie chrániť spotrebiteľov a ich základné práva online a povedú k spravodlivejším a otvorenejším digitálnym trhom pre všetkých. Moderný súbor pravidiel v rámci jednotného trhu podporí inovácie, rast a konkurencieschopnosť a používateľom prinesie nové, lepšie a spoľahlivé online služby. Európsky parlament a členské štáty prerokujú návrhy Komisie v rámci riadneho legislatívneho postupu. Ak sa konečné znenie prijme, bude priamo uplatniteľné v celej Európskej únii.

 

Podľa aktu o digitálnych službách sa záväzné povinnosti platné v celej EÚ budú vzťahovať na všetky digitálne služby, ktoré spájajú spotrebiteľov s tovarom, so službami alebo s obsahom. Cieľom je zaviesť súbor nových, harmonizovaných celoeurópskych povinností v oblasti digitálnych služieb, ktoré budú starostlivo odstupňované na základe ich veľkosti a vplyvu. Napríklad, platformy, ktoré používa viac ako 10 % obyvateľstva EÚ (45 miliónov používateľov), sa považujú za platformy systémovej povahy a podliehajú nielen osobitným povinnostiam kontrolovať svoje vlastné riziká, ale aj novej štruktúre dohľadu.

Súčasťou budú:

· pravidlá odstraňovania nezákonného tovaru, služieb alebo obsahu online,

· záruky pre používateľov, ktorých obsah platformy neoprávnene vymazali,

· nové povinnosti veľmi veľkých platforiem prijímať opatrenia založené na riziku s cieľom zabrániť zneužívaniu ich systémov,

· rozsiahle opatrenia v oblasti transparentnosti vrátane online reklamy a algoritmov používaných na odporúčanie obsahu používateľom,

· nové právomoci na kontrolu fungovania platforiem, a to aj uľahčením prístupu výskumníkov ku kľúčovým údajom, ktoré obsahujú,

· nové pravidlá týkajúce sa vysledovateľnosti komerčných používateľov na online trhoch, aby sa dali ľahšie odhaľovať predajcovia nezákonného tovaru alebo služieb,

· inovatívny postup spolupráce medzi verejnými orgánmi s cieľom zabezpečiť účinné presadzovanie na celom jednotnom trhu.

Akt o digitálnych trhoch rieši negatívne dôsledky vyplývajúce z určitých foriem správania platforiem, ktoré pôsobia ako „strážcovia prístupu“ na digitálnych trhoch. Ide o platformy, ktoré majú významný vplyv na vnútorný trh, slúžia ako dôležitá brána pre komerčných používateľov, aby sa dostali k zákazníkom, a majú stabilné a trvalé postavenie. Konkrétne sa akt o digitálnych trhoch bude vyznačovať týmito prvkami:

· pravidlá sa budú vzťahovať len na hlavných poskytovateľov základných platformových služieb, u ktorých je najvyššia pravdepodobnosť nekalých praktík, ako sú vyhľadávače, sociálne siete alebo online sprostredkovateľské služby

· vymedzia sa kvantitatívne prahové hodnoty ako základ na identifikáciu predpokladaných strážcov prístupu

· zakáže sa viacero praktík, ktoré sú zjavne nekalé, ako napríklad bránenie používateľom v odinštalovaní predinštalovaného softvéru alebo aplikácií,

· v záujme účinnosti nových pravidiel sa za nedodržiavanie predpisov budú ukladať sankcie až do výšky 10 % celosvetového obratu strážcu prístupu

Podrobnosti:

Tlačová správa

Akt o digitálnych službách – otázky a odpovede

Akt o digitálnych trhoch – otázky a odpovede

Fakty: akt o digitálnych službách

Fakty: akt o digitálnych trhoch