16. 12. 2020

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:


 • udelila licenciu na regionálne digitálne vysielanie televízne programovej služby Bánovské televízne vysielanie spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Info kanál Kružlová spoločnosti Obecný podnik Kružlová, s.r.o.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona prevádzkovateľovi retransmisie Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné, za porušenie § 17 ods. 1 písm. c) ZVR, v súvislosti s tým, že v období od 1. do 7. 1. 2020 poskytoval retransmisiu piatich programových služieb bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o., za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 29. 5. 2020 na internetovej stránke https://www.rtvkrea.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti DIGITEL, s.r.o., za porušenie § 63a ods. 1 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 25. 6. 2020 na internetovej stránke http://www.zastupitelstvo.sk poskytoval audiovizuálnu mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že dňa 18. 10. 2020 v čase o cca 22:21 hod. odvysielal program Eva Nová, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO; Rada sa už predmetným programom zaoberala, pričom dňa 4. 7. 2017 vysielateľovi RTVS uložila sankciu – pokutu 4 000 eur, v súvislosti s tým, že dňa 24. 10. 2016 o cca 20:25 hod. odvysielal program s označením ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, napriek tomu, že naplnil kritériá nevhodnosti do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi MACTV s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) ZVR, v súvislosti s tým, že na programovej službe WAU dňa 14. 10. 2020 odvysielal program Život po ľuďoch, dňa 29. 10. 2020 na programovej službe JOJ PLUS odvysielal program Denné svetlo, a dňa 1. a 3. 11. 2020 odvysielal program Jastrabia žena, ktoré boli odvysielané s českým dabingom a vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že na JOJ PLUS odvysielal dňa 29. 10. 2020 v čase o cca 20:51:23 hod. a 22:21:32 hod. upútavku na program Šachový princ, ktorá bola v oboch prípadoch prvých 30 sekúnd trvania označená symbolom JSO ako nevhodná a neprístupná pre maloletých do 18 rokov a následne zvyšné 4 sekundy trvania označená ako nevhodná pre maloletých do 12 rokov, pričom samotný program Šachový princ bol dňa 1. 11. 2020 v čase o cca 20:25 hod. označený ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi SPRAVCA SK, s.r.o. (programová služba Šport Extra), vo veci možného naplnenia skutočností predpokladaných § 32 písm. d) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní s odkazom na § 16 ods. 3 písm. h) ZVR v súvislosti s tým, že nepodal návrh na zápis poskytovania digitálneho vysielania ako predmetu činnosti do obchodného registra;
 • zmenila licencie vysielateľovi T.W.Rádio s.r.o. (programová služba Rádio 7), v článkoch právne skutočnosti;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100%-ného podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. TD/177 spoločnosti Raj Production s.r.o., zo spoločníka – prevodcu MATEA, s.r.o. na nadobúdateľa Slovenská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosťktorý prevodom 100%-ného obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa získa 100%-ný podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti Raj Production s.r.o.;
 • zmenila licenciu vysielateľovi Slovak Telekom, a.s. (programová služba Magio Infokanál) v časti právne skutočnosti;
 • zrušila registráciu retransmisie TKR/229 spoločnosti Stavebné bytové družstvo I., Košice ku dňu 31. 12. 2020, na základe žiadosti prevádzkovateľa retransmisie;
 • zrušila registráciu retransmisie TKR/291 spoločnosti ISPER, s.r.o. ku dňu 31. 12. 2020, na základe žiadosti prevádzkovateľa retransmisie;

 

 • uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programov Správy RTVS (príspevok V Prešove zomrel človek čakajúci v rade), zo dňa 7. 11. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Farma, zo dňa 23. (premiéra) a 26. (repríza) 10. 2020 (ochrana maloletých, vysielanie diela v súlade s podmienkami dohodnutými s nositeľmi práv k dielu, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Krimi (príspevok Mrazivý nález pri Huncovciach), zo dňa 20. 9. 2020 (ochrana ľudskej dôstojnosti, MAC TV s. r.o., JOJ);

- vysielanie programu Ranné správy, Správy, Žurnál, Hlavné správy, zo dňa 29. a 30. 10. 2020 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politickopublicistických programov, TA3. C.E.N. s.r.o.);;