20. 1. 2021

Návrh programu riadneho rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska

 Návrh programu riadneho rokovania 

Rady Rozhlasu a televízie Slovenska


Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania.

2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období.

3. Operatívne informácie Rady RTVS a GR RTVS

4. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.:
a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS;
b) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca M. Kabát);
c) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca J. Mikušová);
d) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajca J. Mikušová);
e) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát);
f) rôzne.

5. Reakcia Rady RTVS na reláciu Pumpa odvysielanú 16.1.2020 (spravodajca I. Gallo)

6. Informácia o činnosti Etickej komisie RTVS (spravodajca M. Kákoš a J. Vozár)

7. Informácia o aktuálnom stave prípravy a spustenia online spravodajského webu RTVS (spravodajca D. Hushegyiová)

8. Vyhodnotenie vianočného a silvestrovského vysielania RTVS (spravodajca J. Chudík a I. Nagy)

9. Návrh Dodatku č. 3B MK - 93/2020/M na rok 2020 k Dodatku č. 3 MK - 233/2019/M k Zmluve č. MK - 57/2017/M o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania na roky 2018-2022 (spravodajkyňa J. Mikušová)

10. Zúčtovanie účelových investičných prostriedkov viazaných na Dodatky pre roky 2018 a 2019 (spravodajkyňa J. Mikušová)

11. Správa o činnosti Rady RTVS za II. polrok 2020 (spravodajca I. Gallo)

12. Sťažnosti a podnety

13. Rôzne

Zasadnutie Rady RTVS 27. januára 2021 sa uskutoční v budove SRo, Mýtna 1, Bratislava.