8. 9. 2021

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:


§ udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV Doktor spoločnosti FLOK, s.r.o.;

§ udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Dunajskostredská mestská televízia - DSTV spoločnosti Perfects, a.s.;

§ udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV M3 (TV MEDIA3) spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o.;

§ udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV M4 (TV MEDIA4) spoločnosti IFC MEDIA, s. r. o.;

§ uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že dňa 1. 2. 2021 v čase o cca 20:36 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA a dňa 3. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal program Vo štvorici po opici, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov a dňa 8. 2. 2021 v čase o cca 20:37 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA a dňa 10. 2. 2021 v čase o cca 20:15 hod. v rámci televíznej programovej služby DAJTO odvysielal program Vo štvorici po opici 3, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, hoci programy obsahovali vulgárne vyjadrovanie, expresívne vyjadrovanie a zobrazenie a prezentovanie drogovej závislosti formou zábavy ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 18 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už predmetnými programami zaoberala aj v minulosti, pričom vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. uložila pokutu vo výške 663 € za porušenie rovnakej povinnosti vyplývajúcej zo ZVR, za odvysielanie týchto programov dňa 2. 6. 2020 a 8. 6. 2020;

§ uložila sankciu – pokutu 663 eur vysielateľovi MAC TV s.r.o., za porušenie § 20 ods. 3 ZVR tým, že dňa 18. 2. 2021 v čase o cca 06:24 hod. v rámci televíznej programovej služby WAU a dňa 19. 2. 2021 v čase o cca 03:50 hod. v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS odvysielal program Aféry, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, hoci obsahoval vulgárne vyjadrovanie a slovnú agresivitu, ktoré vzhľadom na ich kontextuálny výskyt, frekvenciu výskytu, spôsob a formu ich spracovania alebo zobrazenia a vzhľadom na charakter, druh, umelecké a morálne posolstvo diela alebo programu možno považovať za primerané vekovej skupine maloletých od 15 rokov, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už predmetným programom zaoberala aj v minulosti, pričom vysielateľovi MAC TV s.r.o. uložila pokutu vo výške 663 € za porušenie rovnakej povinnosti vyplývajúcej zo ZVR, za odvysielanie tohto programu dňa 2. 7. 2020;

§ uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, za porušenie povinnosti ustanovenej v § 16 ods. 3 písm. b) ZVR tým, že v rámci programovej služby Jednotka odvysielal dňa 12. 3. 2021 v čase o cca 7:00 hod. v programe Správy RTVS príspevky Sťahujú ďalšiu šaržu vakcíny AstraZeneca a Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku, pričom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti tohto spravodajského programu tým, že vysielateľ predmetnými príspevkami v dôsledku spôsobu ich spracovania poskytol recipientom nepresné informácie;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 24. 5. 2021 v čase o cca 22:41 hod. program Mafstory - Žebráci, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) ZVR a § 18aa ods. 1 písm. c) (multimodálny prístup) v súvislosti s tým, že dňa 10. 6. 2021 v čase o cca 20:35 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV DOMA doplnkovú obsahovú službu – titulky pre osoby so sluchovým postihnutím k programu Meryem;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 18. 5. 2021 o cca 22.56 hod. na programovej službe JOJ program Mafstory – Kasíno, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR, v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 17.5.2021 v čase o cca 23:10 hod. program Mafstory - Včely, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;

§ odňala licenciu RD/24 udelenú vysielateľovi TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;

§ odňala licenciu RD/22 udelenú vysielateľovi EUROPA 2, a. s. z dôvodu, že o to vysielateľ písomne požiadal;

§ vzala na vedomie štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2021;

§ vzala na vedomie štatistiku o odvysielaných programoch rozhlasových programových služieb obsahujúcu vyhodnotenie podielu slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2021;

§ uznala za neopodstatnené nasledujúce sťažnosti, respektíve ich časti, a to na:

- vysielanie programu Noviny TV JOJ, zo dňa 1. 7. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 14. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 15. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 16. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 17. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Bez servítky, zo dňa 18. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Súdna sieň – Potrat za odpustenie, zo dňa 21. 5. 2021 (ochrana maloletých – JSO, MAC TV s.r.o., WAU);

- vysielanie reklamy Zalando, zo dňa 24. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, MAC TV s.r.o., Jojko);

- vysielanie reklamy Zalando, zo dňa 25. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, MAC TV s.r.o., JOJ);

- vysielanie programu Rádiožurnál, zo dňa 10. 7. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Lákavé stredisko rýchleho vytriezvenia, zo dňa 12. 7. 2021 (ochrana maloletých – JSO, RTVS, Trojka);

- vysielanie reklamného šotu Vakcína je víťazstvo, zo dňa 19. 6. 2021 (reklama a telenákup, RTVS, Jednotka);

- vysielanie programu Klubtúra, zo dňa 22. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, hanobenie, znevažovanie, podnecovanie k nenávisti, RTVS, Dvojka);

- vysielanie programu Pálenica Borisa Filana, zo dňa 24. 4. 2021 (všestrannosť informácií a názorová pluralita, RTVS, Rádio Slovensko);

- vysielanie programu Dva a pol chlapa, zo dňa 28. 6. 2021 (povinnosti vysielateľa vysielať alebo poskytovať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam, MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r. o., DAJTO);

- vysielanie reklamného šotu Vakcína je víťazstvo, zo dňa 17. 6. 2021 (reklama a telenákup, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., DAJTO);

- vysielanie reklamy Zalando, zo dňa 21. 6. 2021 (ochrana ľudskej dôstojnosti, mediálna komerčná komunikácia, reklama a telenákup, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA);

- vysielanie programu Správy, zo dňa 11. 6. 2021 (objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politicko-publicistických programov, C.E.N. s.r.o., TA3);

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 8. 9. 2021 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Pracovné materiály, zvukový záznam a zápisnica z rokovania Rady budú dostupné TU.