29. 1. 2008

SLOVAK DIGITAL NEWS

SLOVAK DIGITAL NEWS
Na zajtrajšie rokovanie Vlády SR predkladá minister dopravy, pôšt a telekomunikácií pomerne tristný materiál Priebežné vyhodnotenie plnenia Stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v SR . Zaujímavé na tomto dokumente , okrem neplnenia/ v newspeaku sa tomu hovorí úloha plnená priebežne /, je aj to ,že Slovenská televízia , Slovenský rozhlas, ANRTS nezaslali vôbec svoje pripomienky. Po termíne zaslal niektoré pravdivé a podnetné témy T-Mobile Slovensko, a. s. : proces prechodu na digitálne vysielanie prebieha výrazne pomaly, pričom je ohrozená úspešnosť vypnutia analógového vysielania v roku 2012; odporúčame počítať výlučne s použitím MPEG4 kompresie, nakoľko možno očakávať, že v blízkej budúcnosti bude tento spôsob kompresie prevažovať v ponuke televíznych prijímačov s DVB-T tunerom, ako aj v ponuke set-top boxov; vzhľadom na to, aby sa urýchlila informatizácia spoločnosti, ktorá predstavuje jednu z priorít súčasnej vlády, odporúčame, aby sa počítalo s používaním len takých set-top boxov, ktoré podporujú aj využívanie iných technológií na pripojenie do internetu, napr. pripojenie na DSL, príp. aj na HSDPA alebo Flash - OFDM; vzhľadom na to, že stratégia prechodu na digitálne vysielanie sa týka výlučne digitálneho štandardu DVB-T, odporúčame sa v stratégii zaoberať aj procesom využívania technológie postavenej na štandarde DVB-H, aby sa urýchlil proces zavadzania tejto technológie, a to predovšetkým z pohľadu frekvenčného plánovania. Okrem toho, že ich pripomienky boli zaslané po termíne, ministerstvo odpovedalo na všetky konštáciami typu : pripomienka je nekonkrétna, voľba kompresie je na dohode medzi vysielateľom a prevádzkovateľom,pripomienka je nad rámec materiálu vzhľadom na to, že stratégia sa týka výlučne digitálneho štandardu DVB-T, ale na druhej strane nevylučuje využívanie iných štandard. Neúplná správa sa predkladá prakticky v čase, keď digitalizácia je v našej krajine na mŕtvom bode a prechod z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie je temer v nedohľadne. Ak vláda SR schválil materiál bez pripomienok, bude to znamenať, že digitalizácii neprikladá žiaden význam.