29. 1. 2008

SLOVAK DIGITAL NEWS

SLOVAK DIGITAL NEWS

Komerčné televízie a Slovenská televízia pokladajú stanovisko Telekomunikačného úradu SR (TÚSR) vydané 28.1.2008 za zahmlievajúce reálnu situáciu ohľadne prípravy Technického plánu prechodu a s tým spojeným prechodom na digitálne terestriálne vysielanie.Vysielatelia počas celého minulého roka aktívne a konštruktívne spolupracovali na príprave Technického plánu prechodu (TPP) s cieľom jasne zadefinovať podmienky prechodu a odstrániť možné problémy, ktoré môžu nastať počas prechodu na digitálne terestriálne vysielanie. V poslednej verzii TPP navrhovanej TÚSR chýbajú niektoré z potrebných pravidiel pre prechod na digitálne vysielanie. Bez týchto jasných a zrozumiteľných pravidiel možno očakávať v procese prechodu na digitálne terestriálne vysielanie významné negatívne dopady na budovanie vysielacej siete, územné pokrytie digitálnym signálom, možnosť príjmu signálu, kvalitu informačnej kampane a, v neposlednom rade, aj penetráciu set top boxov, ktoré budú pre príjem digitálneho signálu pre väčšinu divákov nevyhnutnosťou. Sme presvedčení, že štát má záujem prostredníctvom TÚSR zabezpečiť pre občanov Slovenskej republiky transparentné podmienky pre plynulý prechod na digitálne vysielanie, nakoľko prechod, a s ním spojená technologická zmena v televíznom vysielaní, boli vyvolané z rozhodnutia štátu a nie z vôle občanov alebo vysielateľov. Po poslednom rokovaní predstaviteľov TÚSR a vysielateľov, ktoré bolo v polovici decembra minulého roku, bola dohodnutá väčšina textu TPP. Išlo o návrh TPP z dielne vysielateľov, ku ktorému TÚSR vzniesol 21 pripomienok. Na tomto rokovaní sa najmä vďaka ústupkom zo strany vysielateľov podarilo dohodnúť na 18 pripomienkach a 3 body zostali otvorené s tým, že sa ešte vyjasní filozofia ponímania týchto problematických bodov. Napriek dohodnutému postupu však TÚSR následne dal do pripomienkového konania svoj návrh TPP, ktorý sa významne odlišoval od verzie návrhu TPP predloženého vysielateľmi a odsúhlaseného na decembrovom rokovaní.. Takéto konanie vysielatelia pokladajú za nekorektné. Napriek tomu vydali vecné a konštruktívne stanovisko a v rámci pripomienkového konania predložili legitímne pripomienky týkajúce sa jasného zadefinovania podmienok prechodu a odstránenia možných problematických ustanovení TPP.Vysielatelia sú si vedomí benefitov, ktoré digitalizácia môže priniesť, ale nie sú ochotní ísť do tohto procesu za nejasných podmienok. Aby bol proces prechodu na digitálne terestriálne vysielanie čo najplynulejší a televízny divák pocítil minimum problémov s touto zmenou týkajúcou sa jeho každodenného života, sú vysielatelia ochotní ďalej pracovať na tom, aby text TPP bol prijateľný pre divákov, pre súčasných analógových vysielateľov a tiež pre TÚSR. Takýto postup ale predpokladá ochotu zo strany TÚSR konštruktívne sa podieľať na procese prípravy TPP a zaviazať sa aj k plneniu určitých povinností súvisiacich s prechodom na digitálne vysielanie.Vysielatelia naďalej veria, že je možné dosiahnuť dohodu s TÚSR. Vychádzajúc zo skúseností krajín, v ktorých proces digitalizácie prebieha alebo prebehol, vysielatelia veria, že len dohoda všetkých zúčastnených strán umožní vyhnúť sa chybám a problémom, ktoré sa v procese prechodu na digitálne terestriálne vysielanie urobili v iných krajinách. Súčasné stanovisko TÚSR je pre vysielateľov neprijateľné. Vysielatelia sa budú všetkými prostriedkami usilovať o zadefinovanie zmysluplného TPP a zabezpečenie transparentného postupu TÚSR. Vysielatelia týmto zároveň vyzývajú Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky na odborné a konštruktívne riešenie sporných bodov TPP.

V Bratislave 29.1.2008, Václav Mika-Generálny riaditeľ TV Markíza; Richard Flimel-Generálny riaditeľ TV JOJ; Jozef Mračna -Štatutárny zástupca STV; Ľubomír Belfi-Generálny riaditeľ TA3