20. 2. 2008

RADA STV

RADA STV

Včera sa konalo pokračujúce zasadnutie Rady STV , ktoré bolo prerušené dňa 13.2. Rada podporila s pripomienkami Rozvojový projekt STV ŠPORT . Verejnoprávna Slovenská televízia (STV) chce požiadať vládu o dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 69.735.500 korún na rozbehnutie športového kanálu. Okrem tradične atraktívnych športov, akými sú hlavne futbal a hokej, by tak mali dostať priestor aj palubovkové športy a tiež juniorské a mládežnícke súťaže. Okrem toho by mala pribudnúť publicistická a dokumentárna tvorba. Tohtoročná letná olympiáda by sa mala na obrazovkách STV objaviť okrem nového tretieho aj na druhom okruhu. STV ako podklad pre žiadosť pripravila rozvojový projekt, ktorého hlavné ciele zhrnul Miklánek ako celkový technologický rozvoj STV, podporu slovenského športu a štandardizovanie programovej štruktúry Jednotky a Dvojky STV, kde športové prenosy v súčasnosti narúšajú stanovenú vysielaciu štruktúru, napríklad vysielanie dokumentov na Dvojke. Spustenie športového kanála má zároveň vyhovieť záujmu divákov o tento typ programu a priniesť aj športy, ktoré sa v súčasnosti takmer nevysielajú, napríklad volejbal, basketbal, gymnastiku, dostihy či juniorský šport. STV Šport by mal ponúkať najmä priame prenosy, záznamy a zostrihy, ale aj vysielanie z archívu, spravodajstvo, publicistiku a dokumenty. Propagovať by mal zdravý životný štýl, no i zaujímavé športové areály. STV Šport sa bude vysielať v digitálnej kvalite cez satelit, káblovú televíziu a IPTV operátorov. Štatutárny zástupca STV Jozef Mračna, poverený vedením televízie do zvolenia nového generálneho riaditeľa, tvrdí, že spustenie tretieho kanála 8. augusta k štartu letnej olympiády v Pekingu je reálne. Projekt považuje za programovo a technicky pripravený, doriešiť treba len jeho financovanie po skončení olympiády. Peniaze na pokrytie nákladov na augustové letné olympijské hry STV podľa Mračnu má. Ak sa STV nepodarí získať dotáciu, vysielanie olympiády ohrozené nie je. V takom prípade by tretí kanál vysielal spolu s Dvojkou STV a z archívu. V roku 2009 by zdroje mohol zabezpečiť zvýšený výber poplatkov za vysielanie verejnoprávnych médií. Ten má zabezpečiť nový, tzv. zástrčkový zákon, podľa ktorého budú nezmenenú sumu 140 korún za STV a SRo platiť všetci odberatelia elektrickej energie. Rada STV ešte v polovici januára schválila plán nákladov na STV Šport pre tento rok vo výške takmer 103,5 milióna korún.

Cieľom projektu je aj programový a technologický rozvoj STV . Vznikom ucelenej športovej programovej ponuky na samostatnom športovom vysielacom okruhu sa zlepší profilácia a pravidelnosť vysielacej štruktúry na terajšom prvom a predovšetkým druhom programe STV (Jednotke a Dvojke). Nepravidelná športová ponuka sa totiž veľmi komplikovane plánuje do vysielacej štruktúry univerzálneho programového okruhu, čím trpí jeho profilácia a ostatné programové segmenty. Vysielacie reťazce STV šport už budú pripravované vo formáte „HD ready“, teda v súlade s technologickými vývojovými trendami. To znamená, že všetky investície do techniky a technológií, ktoré bude musieť Slovenská televízia realizovať, zabezpečia nielen pripravenosť vysielať vo formáte HD (od momentu, keď bude penetrácia príjmu dostatočná), ale bude mať pozitívny vplyv aj na technické zázemie vysielania na zostávajúcich dvoch okruhoch a napomôže tam čiastočne preklenúť technický a technologický časový deficit, s ktorým STV dlhodobo zápasí. Cieľom je takisto aj podpora slovenského športu. Na obrazovky sa dostane podstatne viac športov ako v súčasnosti, šport sa tak má šancu dostať do povedomia televíznych divákov, priama marketingová podpora: garantovaná pravidelná medializácia umožní športovým zväzom i klubom podstatne lepšie marketingovanie svojich aktivít a prinesie do športu nové finančné príspevky, čo sa spätne môže pozitívne odraziť v jeho kvalite a teda aj v diváckej sledovanosti. Hodnota akýchkoľvek reklamných médií prítomných na športovom podujatí (reklama na hracej ploche, hľadisku, reklamných paneloch v interéry haly, a pod.) niekoľkonásobne stúpne v prípade, ak sa z podujatia realizuje priamy prenos či záznam.

Argumenty pre vznik STV šport: segment športového vysielania dosahuje štandartne vysoký divácky záujem, sú naň naviazané výrazné reklamné príjmy ako aj výnosy z audiotexových súťaží a rôznych interaktívnych foriem, má aj nezanedbateľný edukatívno- morálny rozmer, štandardizácia programovej ponuky prvého (Jednotka) a druhého (Dvojka) okruhu STV. Vzhľadom na objektívne danú nepravidelnosť športového vysielania je veľmi ťažké zaradiť šport do pevnej vysielacej štruktúry (napr. nevieme počet zápasov v systéme play-off). Šport v súčasnosti teda v konečnom dôsledku pôsobí na pravidelnosť vysielacej štruktúry hlavne Dvojky veľmi deštruktívne, na čo doplácajú ostatné programové segmenty, predovšetkým pôvodná a dokumentárna programová ponuka samostatný športový okruh umožní vysielanie športu vo väčšom rozsahu ako doteraz, čo je vzhľadom na vývoj televízneho vysielania športu v okolitých krajinách prirodzená konkurenčná nevyhnutnosť, umožní podstatne komfortnejšiu divácku službu počas veľkých športových podujatí ako olympijské hry, či MS vo futbale, hokeji a pod., keďže vznikne možnosť ponuky alternatívneho výberu športového programu- napr. počas olympiády sa koná v tom istom čase viac častí športového programu súčasne, významný nárast objemu vysielania slovenského športu, vysielanie tých športov, ktoré sa doteraz na obrazovku nedostávali vôbec, resp. len sporadicky- volejbal, basketbal, hádzaná, motorizmus, dostihy/ parkúr, plávanie, gymnastika, ... / vysielanie juniorského a mládežníckeho športu- podpora najväčších slovenských športových talentov, obnovenie športovej publicistiky, diskusné relácie o problémoch slovenského športu, program propagujúci zdravý životný štýl, wellnes, zdravú výživu, a pod., prevencia pred negatívnymi spoločenskými javmi ako fajčenie či drogové závislosti, predstavovanie zaujímavých športovísk a športových objektov, či zaujímavé typy na športovanie „v prírode“.

Rada STV vrátila dopracovaný Programový koncept STV na rok 2008 na opätovné dopracovanie . K ostatným veciam sa pre neuznášaniaschopnosť nedostala. Pokračujúce zasadnutie Rady STV sa tak včera nedokončilo a tak sa bude v pokračujúcom zasadnutí pokračovať aj 12. marca, kde sa možno prerokujú aj body ako Konto nádeje , Informácia o koncepcii výroby a vysielania dokumentárnych filmov, Informácia o priebežnom plnení Koncepcie HRSŠP; TPP na DVBT a postup STV v rozporovom konaní s TÚ SR ; Stav prípravy na zriadenie novej spoločnej obchodnej spoločnosti s SRo ; Informácia o príprave podkladov k Výročnej správe STV za rok 2007, Správa o činnosti a hospodárení STV za II. polrok 2007. ; Vyhodnotenie vysielania programovej služby STV za rok 2007 (návrhy na externých hodnotiteľov).