24. 9. 2008

MEDIÁLNY KOMPLEX XI.

MEDIÁLNY KOMPLEX XI.
Výňatky z materiálu na radu STV

Prijatie zákona č. 68/2007 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom malo za cieľ najmä odstrániť problém neplatičov a zabezpečiť dostatočný objem disponibilných finančných prostriedkov na plnenie zákonom ustanovených úloh, technologické a rozvojové investície súvisiace s programovou službou. V súčasnosti je nevyhnutné vyhodnotiť efektivitu a účinnosť zákona z hľadiska aplikačnej praxe nakoľko výber úhrad nezodpovedá očakávaným predpokladom. Po realizácii aktivít, ktoré pripravila spoločnosť RTVS (časť do konca roka 2008 a časť v roku 2009) je predpoklad, že výber úhrady v roku 2009 dosiahne prognózovanú hodnotu medzi 2,40 až 2,55 miliardy Sk. Z uvedeného vyplýva, že očakávaný budúci rast príjmovej stránky rozpočtu verejnoprávnych médií vďaka zákonu č. 68/2008 Z . z sa naplnil iba na 34%, vzhľadom k uvedenému je nevyhnutné v prepočte upraviť výnosovú časť v položke „Koncesionárske poplatky“. Pri zachovaní súčasnej úpravy výnosy dosahujú iba 79% predpokladaného objemu. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Rozdiel voči predpokladu MK SR je -637 539 Sk. K chybnému odhadu predkladateľa došlo pravdepodobne v dôsledku omylu, resp. nesprávnej interpretácie správy RTVS. Spoločnosť totiž inkasovala 809 mil. Sk nie za 1. štvrťrok činnosti ale za prvé štyri mesiace, čo v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka predstavuje zlepšenie iba o 94 mil. Sk, t.j. reálny nárast príjmov iba o 13%. Prognózou výberu, ktorú vypracovala spoločnosť RTVS (a ktorou sa dosiahlo plnenie na 98,2 %) sa nevzťahovala na predpokladaný nárast príjmov v dôsledku prijatia zákona č. 68/2008, ale bola predikciou na mesiac júl a vychádzala z reálnych výsledkov prvých troch mesiacov účinnosti nového zákona.

Výnosy za predaj reklamy
V návrhu zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý sa v súčasnosti nachádza v druhom čítaní sa počíta s postupným znižovaním podielu reklamy vo vysielaní STV zo súčasných 3% až na 0,5% v roku 2012, v dôsledku čoho televízia príde o takmer štvrtinu príjmov. Ministerstvo kultúry odhaduje pokles výnsov za predaj reklamy o 170 mil. Sk. Podľa analýzy vypracovanej STV sa znížením zákonného limitu na 2% bude mať už v roku 2009 dopad na predaj komerčného priestoru a príjem klesne na približne 300 mil. Sk. Z komentára a ani poznámok nie je zrejmé z akých predpokladov vychádzal prdkladateľ pri odhadovaní výnosov z predaja reklamy, nakoľko v roku 2014 odhadol tieto výnosy vo výške 474 mil. Sk a ich postupný rast do roku 2038 až na 762 mil. Sk, nakoľko v zmysle návrhu zákona sa počíta s postupným znižovaním podielu reklamy vo vysielaní STV zo súčasných 3% až na 0,5% v roku 2012. Znižovania podielu reklamy možno v blízkej budúcnosti predpokladať aj v súvislosti so Slovenským rozhlasom.

Záver
STV a SRo ani pri odhadovanej 50% úspore prevádzkových nákladov pri variante mediálneho komplexu oproti variantu AS-IS sa predpokladá, že verejnoprávne médiá bez zásadnej legislatívnej zmeny ich financovania nebudú schopné znášať určitý nárast výdavkov, ktoré súvisia s výstavbou nového mediálneho komplexu a s úhradami za jeho dostupnosť súkromným partnerom.