23. 9. 2008

RADA STV

RADA STV

Zasadnutie Rady Slovenskej televízie sa uskutoční dňa 24. septembra 2008 (streda) o 10.00 hodine v zasadačke na VIII. poschodí BTP, Mlynská dolina, Bratislava.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania. ; 2. Informácia o činnosti Rady STV v období medzi zasadnutiami. ; Informácia o činnosti DK STV, o. i.: a ) Stanovisko k návrhu na prevod nepotrebného nehnuteľného majetku Horúcovod“ (uznesenie rady č. 86/2008); b ) Informácia o zmluvách nad 200 tis. Sk; c) Informácia o verejných obstarávaniach ; 4.Kontrola plnenia uznesení Rady STV. ;5. Správa o činnosti a hospodárení STV za I. polrok 2008 (doplnená). ; 6. Odpočet plnenia projektu „STV – Tvorivá autorská dielňa“ Š. Nižňanského a hodnotenie generálneho riaditeľa STV v zmysle uznesenia č. 59/2008. ; 7. Návrh na zmenu Rozpočtu STV a Programového konceptu na rok 2008. ; 8. Východiská a príprava návrhu rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2009. ;9. Návrh rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu STV a SRo a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho výstavby; 10. Návrh koncepcie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi. ;11. Základná stratégia prechodu na digitálne vysielanie programov STV (predkladá 1. podpredseda Rady STV). 12. Kritériá a mechanizmy hodnotenia programu STV.; 13. Kódex STV a Charta spravodajstva a publicistiky STV ; 14. Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu STV ;15. Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia. ; 16. Rôzne.