25. 9. 2008

RADA STV

RADA STV

Včerajšia Rady STV mohla mať zaujímavý priebeh, lež nemala. Rada STV na základe stanoviska Dozornej komisie STV schválila prevod nepotrebného nehnuteľného majetku STV „Horúcovod“ na spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. Rada STV zobrala na vedomie doplnenú Správu o činnosti a hospodárení STV za I. polrok 2008 a ukladá GR STV predložiť Správu o činnosti a hospodárení STV za III. štvrťrok 2008. Súčasne s tým požiadala GR STV predložiť analýzu peňažných tokov za účelom stanovenia príčin nepriaznivého stavu peňažného vývoja za I. polrok 2008 a oboznámiť Radu STV a Dozornú komisiu s prijatými opatreniami. Zmena rozpočtu STV na rok 2008 totiž zohľadňuje aktuálny vývoj nákladov a negatívny vývoj výnosov STV, pričom rozhodujúcou je prognóza negatívneho vývoja výnosov v položke KP/Poplatky za služby verejnosti (-150 mil. Sk oproti plánovaným výnosom). Vzhľadom k negatívnemu vývoju peňažných tokov je v zmysle predloženej Zmeny rozpočtu na rok 2008 daný predpoklad konečného stavu peňažných prostriedkov STV za rok 2008 vo výške 640 tis. Sk, čo je vzhľadom na potreby STV nedostačujúce. Rada STV napokon schválila návrhy na zmenu Rozpočtu a Programového konceptu STV na rok 2008 a čerpanie Rezervného fondu . Súčasne s tým požiadala GR STV, aby v termíne do 19. 10. 2008 predložil Programový koncept a programovú štruktúru STV 3 na rok 2008. Rada STV poverila DK STV, aby preverila koprodukčnú zmluvu so spoločnosťou APA - Art Production Agency, s.r.o. a predložila písomnú informáciu, v ktorej zaujme jednoznačné stanovisko k predmetu zmluvy a k vzájomným právam a povinnostiam zmluvných partnerov. Rada STV takisto poverila DK STV, aby preverila koprodukčné zmluvy so spoločnosťou OREO s.r.o s dôrazom na primernaosť a opodstatnenosť výšky výrobných nákladov relácie 5 proti piatim. Rada STV schválila Návrh kritérií a mechanizmov hodnotenia programov STV, ktorý vypracoval a predložil I. Králik, vrátane pripomienok predložených P. Malecom, B. Bobocký, M. Letašiovou, M. Danielovou a poveruje ho prípravou projektu mechanizmov vyhodnotenia. Rada STV prerokovala Návrh rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu STV a SRo a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho výstavby a pozitívne vníma snahu ministerstva kultúry o vytvorenie optimálnych podmienok pre existenciu a fungovanie oboch verejnoprávnych inštitúcií.V súvislosti s predloženým návrhom Rada STV žiada, aby plnoprávnymi členmi Riadiaceho výboru projektu okrem generálneho riaditeľa STV boli: a) Radou STV delegovaný člen rady, b) STV delegovaný ďalší zástupca manažmentu, prípadne odborný poradca STV, ktorým Rada STV ukladá, aby v Riadiacom výbore projektu dôsledne presadzovali oprávnené záujmy a požiadavky STV. Súčasne s tým Rada STV žiada, aby mala možnosť vopred zaujať stanovisko k jednotlivým etapám realizácie projektu vrátane lokalizácie ešte pred ich schválením Riadiacim výborom. Rada STV požiadala GR STV, aby jej predložil ucelený materiál s pripomienkami k Návrhu rámcovej koncepcie spoločného mediálneho komplexu STV a SRo a návrh vecného a časového harmonogramu predrealizačnej fázy jeho výstavby spolu s alternatívnym riešením lokality výstavby. Rada STV súhlasila s predloženým Návrhom stanoviska a pripomienkami členov rady k Návrhu koncepcie zmlúv medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Súčasne s tým ukladá predsedovi Rady STV, aby stanovisko a pripomienky uplatnil cez portál právnych predpisov.

Copyright © Lepšieinformácie.sk 2008

Slovenská televízia zrejme požiada o ďalšiu dotáciu / nesprávna intrepretácia kompenzácií - pozn. Sanchez/ , tentoraz vo výške 150 miliónov Sk (necelých päť miliónov eur). Nový zákon totiž nepriniesol toľko peňazí z koncesionárskych poplatkov, ako sa predpokladalo. Vedenie televízie o tom dnes informovalo Radu STV. Tento rok v máji už verejnoprávna televízia dostala dotáciu 91 miliónov Sk (viac ako tri milióny eur) na rozbeh nového športového kanála. "Rokuje sa o kompenzácii alebo dotácii," povedala dnes rade vedúca ekonomiky televízie Libuša Baranová. "Odlišujú sa odhady, čo sa týka poplatkov za službu verejnosti, od skutočne vymožených príjmov. Je tam odhadovaná disproporcia vo výške 150 miliónov korún," doplnil predseda Dozornej komisie STV Miroslav Galamboš. Verejnoprávnej televízii aj rozhlasu mal nový zákon o poplatkoch za služby verejnosti priniesť namiesto súčasných dvoch miliárd (takmer 66,4 milióna eur) tri miliardy korún (viac ako 99,5 milióna eur)ročne. Zákon, ktorý má prinútiť platiť každú domácnosť aj firmu, platí od apríla. Prvé mesiace výberu poplatkov po novom sprevádzali viaceré problémy. Namiesto dcérskej spoločnosti televízie ich začala vyberať spoločná firma televízie a rozhlasu RTVS a jej zamestnanci nestíhali aktualizovať databázu koncesionárov a vybavovať tisícky podnetov ľudí. Za prvý polrok mala televízia získať z poplatkov 809 miliónov Sk (takmer 27 miliónov eur), vybrali však 787 miliónov korún (vyše 26 miliónov eur). Za celý rok chce televízia získať 1,7 miliardy Sk (56,4 milióna eur). Poslanec vládnej SNS Rafael Rafaj pripustil, že vláda bude musieť televízii opäť finančne pomôcť. "Ja osobne podporím takéto prefinancovanie," povedal novinárom Rafaj, ktorý sa na zasadnutí kontrolného orgánu televízie zúčastnil. "Bohužiaľ, niekde sa stala chyba. Jednoznačne boli garancie na zvýšenie výberu," dodal poslanec, ktorý za zákon hlasoval. Prechádzajúcu dotáciu na spustenie nového športového kanála vláda poskytla televízii v máji. Inak by totiž športová STV 3 nemohla spustiť vysielanie otvorením letnej olympiády v Pekingu, ako mala v pláne. Televízia už začala šetriť, a to aj na programe. Diváci neuvidia plánovanú tanečnú šou Súboj tancov, ktorú odsunuli na neskôr. Členovia rady to kritizovali. "STV tým stratila jediný nový typ formátu, je to dosť veľká hanba," povedal člen rady režisér Martin Kákoš. V najbližších dňoch pritom na trh vstúpi nová televízia Joj Plus, ktorá podľa ďalšieho člena rady ohrozuje vysielanie STV, lebo kopíruje verejnoprávny program.

Copyright © ČTK 2008