19. 12. 2013

"Slovensko – pohostinné srdce Európy"

"Slovensko –
 
pohostinné srdce Európy"

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) vyhlásilo novinársku súťaž Slovensko – pohostinné srdce Európy, ktorej cieľom je podpora tvorby a uverejňovania kvalitných publicistických príspevkov zameraných na podporu domáceho cestovného ruchu a na jeho propagáciu.
Organizačným a odborným garantom je sekcia cestovného ruchu MDVRR SR a Klub FIJET SSN (Medzinárodná organizácia novinárov píšucich o cestovnom ruchu).
Súťaž je určená pre autorské príspevky profesionálnych novinárov a riadi sa štatútom, ktorý je uverejnený na webovej stránke Ministerstva dopravy, výstavby s regionálneho rozvoja SR a Slovenského syndikátu novinárov. Prvý ročník súťaže trvá od 1. júla 2013 do 31. decembra 2013. Naším zámerom je založiť tradíciu cyklickej súťaže, ktorej víťazné príspevky budú môcť byť využité v informačných a propagačných materiáloch. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR do 7. januára 2014 prijíma prihlášky do novinárskej súťaže
Súťažné príspevky bude hodnotiť päťčlenná odborná komisia. Najlepšie práce v každej kategórii budú ocenené Cenou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční každoročne v rámci sprievodného programu medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave.