21. 1. 2016

RADA RTVS

RADA RTVS

Aktualizované pravidlá k volebnému vysielaniu k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 prerokovala a vzala na vedomie na dnešnom zasadnutí Rada Rozhlasu a televízie Slovenska.
Podľa Zákona o volebnej kampani vyhradí RTVS na politickú reklamu najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo kandidujúcu koalíciu politických strán. Tento čas však spolu nesmie presiahnuť viac ako desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní a viac ako desať hodín v televíznom vysielaní. Podľa tohto zákona vyhradí RTVS okrem času na vysielanie politickej reklamy aj desať hodín vysielacieho času na diskusné programy v rozhlasovom a desať hodín v televíznom vysielaní. Podľa tohto zákona sa nárok na vysielací čas zo strany kandidujúcej strany musí uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy, inak zaniká. RTVS rozdelí čas na politickú reklamu rovnomerne medzi kandidujúce politické strany. Vysielanie politickej reklamy bude prebiehať od 13. februára do 3. marca.
Relácie Správy a komentáre, O 5 minút 12 na televíznej Jednotke a Z prvej ruky, K veci a Sobotné dialógy v Rádiu Slovensko si zachovajú v predvolebnom období princíp vyváženosti názorového spektra, pričom programoví pracovníci budú prihliadať na verejný záujem. Rozhlasové relácie Z prvej ruky a Sobotné dialógy budú v dňoch vysielania predvolebných diskusií 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26. a 27. februára vždy od 12.20 h nahradené týmito reláciami so špecifickými pravidlami. Kandidujúce subjekty budú do diskusných relácií zaradené na základe priemeru výsledkov kandidujúcich subjektov v štyroch prieskumoch verejnej mienky, ktoré si špeciálne na tento účel objednala RTVS u dvoch renomovaných výskumných agentúr.
Do volieb je zaregistrovaných 23 kandidujúcich strán. V prípade, že si nárok na vysielací čas uplatnia všetky kandidujúce subjekty, každý z nich bude mať nárok na 26 minút a 5 sekúnd v rozhlasovom vysielaní a rovnako 26 minút a 5 sekúnd v televíznom vysielaní.
Diskusie v Rádiu Slovensko budú zaznamenávané aj audiovizuálnou technikou. Ich záznam spôsobom relive bude odvysielaný na Dvojke v rovnaké dni so začiatkom o 18.00 hod. Na jej odvysielanie je určených 13 minút z celkového časového limitu pre kandidujúce subjekty v televíznom vysielaní. Zostávajúci zákonom určený čas 13 minút a 5 sekúnd v televíznom aj rozhlasovom vysielaní je určený na predvolebnú kampaň v hlavnom televíznom vysielacom čase. Simultánne ju odvysiela Jednotka a Rádio Slovensko v dňoch 26., 29. februára, 1. a 2. marca vždy so začiatkom o 20.25 hod.
„Myslím, že je to precízny dokument, ktorý detailným spôsobom rozoberá zákonné povinnosti verejnoprávneho vysielateľa k parlamentným voľbám. Je logické, aby v diskusiách boli relevantné subjekty,“ uviedol k predloženému materiálu predseda rady Igor Gallo.

Na základe Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania na roky 2013 až 2017, tzv. Zmluvy so štátom použilo RTVS na účelové investičné projekty z príspevku na rok 2013 čiastku 4.998.832 eur, z príspevku na rok 2014 sumu 1.462.595 eur. Verejnoprávny telerozhlas ich využil na rekonštrukciu štúdiového komplexu v Mlynskej doline, na zriadenie záložného vysielacieho pracoviska, doplnenie techniky pre štúdio Košice, zvukové pracoviská, digitálny postprodukčný systém, grafický systém pre štúdiá a prenosy či technológie rozšírenia licencií a informačných systémov.

Copyright © TASR 2016