22. 1. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a APA - Art Production Agency, s.r.o. uzavreli zmluvu o úprave práv a povinností zmluvných strán pri spoločnej výrobe programu s názvom
„OTO, Osobnosť televíznej obrazovky, 16. Ročník v priamom televíznom prenose na programovej službe Jednotka, ako aj pri jeho ďalšom ekonomickom využití.

APA zabezpečí, dodá a uhradí:
APA sa zaväzuje vyrobiť 2 verzie programových upútavok:
a) nabádanie na hlasovanie,
b) nabádanie na sledovanie priameho prenosu programu v súvislosti s anketou “OTO, Osobnosť televíznej
obrazovky, 16. ročník“.

APA sa zaväzuje zorganizovať a finančne zabezpečiť (uhradiť) všetky produkčné náklady (najmä zber,triedenie a sčítanie hlasov) spojené s hlasovaním a zabezpečiť tieto vecné a nevecné vklady spojené s anketou a vysielaním programu.

APA zabezpečí slávnostnú recepciu po skončení prenosu programu na vlastné náklady.

APA sa zaväzuje, že plnenie APA pozostáva predovšetkým z poskytnutia ľudí, práce a prenájmu priestorov pri zabezpečení vyhodnotenia ankety spojeného s hlasovaním, ďalej zo zabezpečenia a uhradenia
billboardovej kampane, zabezpečenia slávnostnej recepcie po galavečere, úhrady produkcie spojenej s hlasovaním v printových médiách ako aj zabezpečenia internetového spracovávania výsledkov.

APA sa zaväzuje, že zabezpečí a dodá v spolupráci s RTVS výrobu a postprodukciu nominačných a iných dokrútok, ktoré najneskôr 3 dni pred termínom vysielania priameho prenosu programu predloží na
schválenie dramaturgii RTVS

APA sa zaväzuje zabezpečiť v spolupráci s RTVS komplexnú grafickú a vizuálnu stránku programu.

APA bude financovať služby SND vo vzťahu k programu, konkrétne APA uhradí prenájom priestorov SND. APA sa bude podieľať aj na financovaní nákladov spojených so zabezpečením služieb v SND počas skúšok ako aj samotného programu, konkrétne APA uhradí náklady na personálne zabezpečenie služieb SND vrátane inšpicienta, šatniarok, upratovacích služieb, protipožiarnej služby, strážnej služby a zdravotnej služby.

APA sa zaväzuje, že uhradí za vyhotovenie a dodanie sošiek OTO peňažnú sumu vo výške: 13.012,- eur (slovom: trinásťtisíc dvanásť eur) + platná sadzba DPH.

Apa sa zaväzuje, že zabezpečí a finančne vysporiada výrobu grafiky, postprodukciu a triky.
Finančné vyjadrenie plnenia APA pri realizácii programu je vo výške 283.200,- EUR (slovom : dvestoosemdesiattritisíc dvesto eur) + platná sadzba DPH.

APA zabezpečí, dodá a uhradí:
APA dodá a RTVS odvysiela 2 verzie programových upútavok:
a) nabádanie na hlasovanie,
b) nabádanie na sledovanie priameho prenosu v súvislosti s anketou “OTO, Osobnosť televíznej obrazovky,16. ročník“.

APA sa zaväzuje včas postaviť scénu vrátane konštrukcií, svetelného parku a veľkoplošnýchobrazoviek a LED technológií na vykonanie skúšky programu, ako aj na samotné vyhlásenie výsledkov v priamom TV prenose programu a zabezpečí vysielanie priameho televízneho prenosu z podujatia na programovej službe Jednotka.

APA sa zaväzuje technicky, personálne a finančne zabezpečiť výrobu nominačných dokrútok.
V cene sú zahrnuté aj platby za licenčné práva a použitie filmových ukážok v dokrútkach.


RTVS sa ďalej zaväzuje dodržiavať štatút ankety „OTO, Osobnosť televíznej obrazovky, 16. ročník“, ako
aj jej kategórie. Štatút je uvedený v Prílohe č. 1 a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
Celková výška nákladov RTVS na výrobu a vysielanie programu predstavuje hodnotu 175.684,- EUR (slovom: stosemdesiatpäťtisícšesťstoosemdesiatštyri eur) vrátane DPH.
Celková výška nákladov na výrobu programu je konečná.