17. 2. 2017

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) v rámci svojej pôsobnosti vystupuje ako národná autorita v oblasti finančného auditu, kontroly zákonnosti či výkonnosti štátnych, verejných inštitúcií, subjektov, ktoré nakladajú s verejnými, európskymi financiami, ako aj s majetkom. Vzhľadom na snahu NKÚ SR ponúknuť a zjednodušiť verejnosti prístup k informáciám o jeho kontrolnej činnosti, úrad od dnešného dňa komunikuje aj prostredníctvom sociálnej siete Facebook. Po Twitteri tak rozširuje svoje komunikačné kanály o ďalšiu sociálnu sieť zriadením facebookovej stránky s názvom „Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky„ na adrese www.facebook.com/nkusr. Táto stránka bude primárne slúžiť pre poskytovanie informácií o aktivitách úradu a zisteniach kontrolórov adresovaných širšej verejnosti.
NKÚ SR aktívne informuje verejnosť o práci úradu a jeho kontrolných zisteniach aj komunikáciou s médiami zasielaním tlačových správ (55 TS za rok 2016), organizuje stretnutia novinárov s predsedom úradu, využíva vlastnú internetovú stránku (www.nku.gov.sk), ktorá na jeseň 2015 prešla modernizáciou a kompletným redizajnom. Kontrolná inštitúcia na nej okrem tlačových správ zverejňuje aktuality o aktivitách úradu na národnej či medzinárodnej úrovni, informácie o prebiehajúcich kontrolách, a predovšetkým závery zo všetkých ukončených kontrolných akcií v podobe záverečných správ.

Copyright © TASR 2017