17. 3. 2017

Politická propaganda ignoruje fakty a zo zákona vyplývajúcu pôsobnosť ÚŠP

Politická propaganda ignoruje fakty a zo 

zákona vyplývajúcu pôsobnosť ÚŠP

Preukazovanie pôvodu majetku nepatrí do pôsobnosti ÚŠP.
Pôsobnosť ÚŠP je daná zákonom. Preto Úrad špeciálnej prokuratúry neskúmal v predmetnom konaní pôvod majetku. Čo nevylučuje konanie v pôsobnosti príslušnej prokuratúry.
Ide o rôzne samostatné konania, uznesenie o odmietnutí sa týkalo BA Haus nie BL-202.
Konanie týkajúce sa veci BA Haus nie je totožné s konaním týkajúcim sa veci BL-202.
Prokurátor nemôže vykonávať dozor vo veci, v ktorej vystupuje ako svedok.
Zo zákona nebolo možné, aby v predmetnej veci naďalej vykonával dozor prokurátor V. Š., preto bola vec pridelená inému dozorujúcemu prokurátorovi.
Do pôsobnosti Úradu špeciálnej prokuratúry patria 4 veci, v ktorých koná, zo 7 realizovaných trestných konaní, ktoré sú v súvislosti s osobou Ladislava B. a medializovaných vecí vedené na Národnej kriminálnej agentúre Prezídia Policajného zboru. Odmietnutá vec podozrení voči R. K. a J. P. je jednou z realizovaných vecí.
Predmetná vec bola na základe zisteného skutkového stavu a hodnotených dôkazov odmietnutá 21. 12. 2016 vyšetrovateľom Policajného zboru.
Ide o vec, v ktorej na základe pokynu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika začali orgány činné v trestnom konaní preverovať v skutku vymedzené podozrenia o závažnom protiprávnom konaní a možnom spáchaní viacerých trestných činov proti majetku vo vzťahu k ministrovi vnútra SR R. K. a bývalému ministrovi financií SR J. P. v súvislosti s tokom majetku, majetkových práv, akcií a pohľadávok akcionárov spoločnosti B. A. Haus, a. s. Vyšetrovateľ teda preveroval podozrenia z možného spáchania obzvlášť závažného zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti, zločinu prijímania úplatku a zločinu podplácania voči osobe R. K. a J. P.
Prokurátor nemôže vykonávať dozor vo veci, v ktorej vystupuje ako svedok.
Veci pridelené prokurátorovi V. Š., v ktorých vykonával dozor mu boli z dôvodu trestného stíhania odňaté. Po zrušení uznesenia o vznesení obvinenia mu vrátil špeciálny prokurátor naspäť do jeho dozoru všetky veci, okrem tých, ktoré súviseli s trestnou činnosťou, v ktorej naďalej prokurátor V. Š. vystupoval ako podozrivý. Jednalo sa práve aj o predmetnú vec.
Prokurátor V. Š. trval na tom, že všetky veci spolu súvisia a tvoria jeden celok. Žiadal o zbavenie mlčanlivosti, nakoľko chcel o všetkých týchto veciach v rámci trestného konania vypovedať. Sám uviedol, že sa cíti byť zaujatý a nie je možné, aby v nich vykonával dozor.
Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodu, že bol v tejto veci zbavený mlčanlivosti a vypočutia v predmetnej veci ako svedka, zo zákona nebolo možné, aby v nej naďalej vykonával dozor, preto bola vec pridelená inému dozorujúcemu prokurátorovi.
Vo veci týkajúcej sa spoločnosti BL – 202 sa koná, prebieha v nej vyšetrovanie."