16. 4. 2017

RVR NEWS

RVR NEWS

Celkovo 431 sťažností týkajúcich sa obsahu vysielania zaevidovala v roku 2016 Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Najviac z nich, 127, sa vzťahovalo na objektivitu a vyváženosť spravodajských a politicko-publicistických programov. Vyplýva to zo Správy o stave vysielania v SR, ktorú RVR predložila do parlamentu. Poslanci by sa dokumentom mali zaoberať v máji.
Druhý najvyšší počet podnetov, 120, sa vzťahoval na vysielanie reklamy, telenákupu, umiestňovaniu produktov či sponzoringu. Nevhodnosť vysielaných programov vo vzťahu k ochrane maloletých namietalo 94 podnetov. Ďalších 56 sa týkalo ľudskej dôstojnosti a ľudskosti a zvyšných 73 sťažností malo iný charakter, resp. sa vzťahovalo na rôzne iné ustanovenia zákona o vysielaní a retransmisii.
Medzi vybavenými sťažnosťami, ktoré smerovali k obsahu vysielania, bolo podľa RVR 51 opodstatnených, 247 neopodstatnených a 31 sťažností bolo v časti posúdených ako opodstatnené a v časti ako neopodstatnené. Pri ôsmich podnetoch musela RVR skonštatovať nepreskúmateľnosť. Tieto podnety boli totiž doručené v čase, keď už vysielateľovi uplynula zákonom stanovená 45-dňová lehota archivácie.

Copyright TASR ©2017