19. 3. 2006

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím zo dňa 15. februára vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „voľby do NR SR“), ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 82/2006 o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 17. júna 2006.

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu poskytuje nasledovný výklad právneho rámca pre oblasť vysielania vo vzťahu k programovým zložkám, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo koalície v období od 27.5.2006 do 17.6.2006:

Do pôsobnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) v oblasti výkonu štátnej správy podľa ustanovenia § 5 ods. 1, písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „ZVR“) patrí „dohliadať na dodržiavanie povinností podľa tohto zákona (zákon č. 308/2000 Z. z.) a podľa osobitných predpisov“.

Z odkazu pod čiarou č. 7 je zrejmé, že ide o odkaz na tzv. volebné zákony. Rada pre vysielanie a retransmisiu teda dohliada aj na dodržiavanie ustanovení zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o voľbách) v časti, v ktorej tento zákon obsahuje osobitné ustanovenia vo vzťahu k ZVR. Oblasti vysielania sa v zákone o voľbách týkajú ustanovenia § 24 ods. 1 až 12.

Vysielanie politickej reklamy Pojem politická reklama je definovaný v § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z.: Politická reklama na účely tohto zákona je verejné oznámenie určené na a) podporu politickej strany, politického hnutia, člena strany alebo člena hnutia alebo kandidáta, prípadne v ich prospech pri volebnej kampani alebo pri referendovej kampani, b) popularizáciu názvu, značky alebo hesiel politickej strany, politického hnutia alebo kandidáta. Podľa § 32 ods. 10 ZVR je vysielanie politickej reklamy zakázané, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Osobitným zákonom je v tomto prípade zákon o voľbách, ktorý v § 24 ods. 8 výslovne ustanovuje začiatok času pre vysielanie politickej reklamy pred voľbami do NR SR na 21. deň predo dňom konania volieb. Zákon o voľbách však nestanovuje koniec vysielania politickej reklamy. Vzhľadom na to, že predmetom zákona o voľbách je právna úprava priebehu konania volieb do NR SR, ako aj regulácia správania určitých subjektov pred ich konaním, je odôvodnený záver, že vysielanie politickej reklamy sa končí dňom konania volieb. Pre voľby do NR SR sa teda neustanovuje tzv. volebné moratórium. Z uvedeného vyplýva, že časom vysielania politickej reklamy pre voľby do NR SR, ktoré sa budú konať dňa 17.6.2006, je obdobie od 27.5.2006 do 17.6.2006 vrátane. Podľa § 24 ods. 14 zákona o voľbách je však zakázané zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov v deň volieb a to až do skončenia hlasovania. Okrem dňa konania volieb môžu teda vysielatelia zverejňovať výsledky volebných prieskumov. Musia však dbať na to, aby volebné prieskumy boli reprodukované nezaujato, pričom musia byť zverejnené všetky dostupné informácie o prieskume (t.j. parametre prieskumu, ako sú identifikácia organizácie, ktorá prieskum vykonala, zadávateľ prieskumu, veľkosť reprezentatívnej vzorky obyvateľstva atď.) a taktiež musia byť zverejnené výsledky preferencií všetkých politických subjektov kandidujúcich vo voľbách do NRSR, ktoré boli v prieskume zaznamenané. Prezentovanie predvolebných preferencií len vybraných politických subjektov by zrejme nebolo v súlade s právom verejnosti na všestranné a objektívne informácie, ani v súlade s povinnosťou vysielateľa "zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby" (§ 16 písm. a) ZVR). Podľa § 24 ods. 1 zákona o voľbách má Slovenský rozhlas a Slovenská televízia povinnosť vyhradiť najviac po 30 minút vysielacieho času pre kandidujúcu politickú stranu alebo koalíciu, spolu však najviac desať hodín vysielacieho času na vysielanie politickej reklamy. Zo znenia ďaľšej vety § 24 ods. 1 zákona o voľbách („Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť...“) ako aj z toho, že zákonodarca priznal zodpovednosť za obsah politickej reklamy podľa § 24 ods. 1 tretej vety kandidujúcim politickým stranám resp. koalíciám vyplýva, že na vyhradenie času na vysielanie politickej reklamy má konkrétna kandidujúca strana resp. koalícia právo, pričom toto právo si musí kandidujúca strana resp. koalícia uplatniť najneskôr päť dní pred začiatkom vysielania politickej reklamy (tzn. najneskôr 22.5.2006). Slovenský rozhlas a Slovenská televízia tak nemôžu odmietnuť vyhradiť čas na odvysielanie politickej reklamy kandidujúceho subjektu pokiaľ tento čas neprekračuje 30 minút. Pokiaľ by však čas na vysielanie politickej reklamy podľa uplatnených nárokov kandidujúcich subjektov mal prekročiť spolu 10 hodín, sú Slovenský rozhlas a Slovenská televízia povinní vyhradiť časy na vysielanie politickej reklamy medzi jednotlivé kandidujúce subjekty pomerne podľa uplatnených nárokov. Ak kandidujúci subjekt prejaví záujem iba o časť času, na ktorý má podľa zákona právo, zvyšný čas môže vysielateľ prerozdeliť medzi kandidujúce subjekty, ktoré oň prejavili záujem, pričom 30 minútový zákonný limit musí ostať zachovaný. Uvedené sa vzťahuje aj na vysielateľov s licenciou, s tým rozdielom, že vysielateľ s licenciou nemusí vyhradiť čas na odvysielanie politickej reklamy vôbec a na vyhradenie času na odvysielanie politickej reklamy neexistuje pre kandidujúce subjekty zákonné právo. Ak sa však vysielateľ s licenciou rozhodne vyhradiť čas na odvysielanie politickej reklamy musí dbať na to, aby zabezpečil pre všetky subjekty rovnaké podmienky podľa § 24 ods. 4 a 7 zákona o voľbách. Vysielatelia sú podľa § 24 ods. 4 zákona o voľbách povinní rozdeliť časy na vysielanie politickej reklamy rovnomerne medzi kandidujúce politické strany alebo koalície tak, aby určením času vysielania nebola žiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená. Vo vzťahu k ostatným ustanoveniam uvedeného zákona upravujúcim vysielanie politickej reklamy je možné vyvodiť, že na základe § 24 ods. 4 zákona o voľbách je vysielateľ povinný pri prideľovaní času na vysielanie politickej reklamy zachovať rovnaký prístup ku všetkým kandidujúcim subjektom, ktoré si uplatnili nárok na vyhradenie času na politickú reklamu, nielen čo do rozsahu vyhradeného času, ktorý musí byť pomerný vo vzťahu k uplatneným nárokom a maximálnemu povolenému času politickej reklamy, ale aj čo do času, kedy bude politická reklama odvysielaná. S vyhradením vysielacieho času na politickú reklamu súvisia aj náklady na politickú reklamu, ktoré uhrádzajú kandidujúce politické strany resp. koalície. Slovenský rozhlas a Slovenská televízia, ako aj vysielatelia na základe licencie sú podľa § 24 ods. 7 o voľbách povinní zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany alebo koalície rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času a rovnaké cenové a platobné podmienky. Keďže tu ide o úhradu nákladov na vysielanie politickej reklamy, musia sa cenové podmienky odvíjať od reálnych nákladov v čase vysielania tzn., že vysielateľ nemôže žiadať viac ako sú jeho náklady spojené s odvysielaním politickej reklamy. Politická reklama musí byť zreteľne označená a oddelená od ostatných zložiek programovej služby odvysielaním oznamu, že ide o platené vysielanie (§ 24 ods. 1 a 3 o voľbách). Požiadavka oddelenia od ostatných programových zložiek bude zrejme naplnená za predpokladu, že takýto oznam bude odvysielaný na začiatku a na konci bloku vysielanej politickej reklamy. Politická reklama sa tiež nesmie vysielať v čase, ktorý je v rozhlasovom a televíznom vysielaní vyhradený na reklamu. Na čas vyhradený vo vysielaní politickej reklamy sa nevzťahujú obmedzenia časového rozsahu vysielanej reklamy podľa § 36 ods. 1 až 3 a § 37 ods. 1 a 2 ZVR. V prípade, že je politická reklama vysielaná v inom, ako štátnom jazyku, musí byť odvysielaná v súlade s § 5 zákona č. 270/1995 o štátnom jazyku Slovenskej republiky. Vysielanie programových zložiek odlišných od politickej reklamy Zákon o voľbách zaviedol osobitný pojem - diskusné relácie. Uvedený zákon tento pojem nedefinuje, len upravuje postup pri vysielaní diskusných relácií a to zvlášť pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu na jednej strane a vysielateľov s licenciou na strane druhej. Slovenský rozhlas a Slovenská televízia sú povinní vyhradiť presne desať hodín pre vysielanie diskusných relácií. Odvysielanie týchto relácií nie je v zákone výslovne obmedzené na obdobie od 21 dní predo dňom konania volieb. Vysielateľ na základe licencie môže diskusné relácie zaradiť do programovej štruktúry v období od 21 dní predo dňom konania volieb až do dňa konania volieb vrátane, pričom zaradenie týchto relácií do programovej štruktúry schvaľuje Rada pre vysielanie a retransmisiu. Vysielateľ s licenciou je v takomto prípade povinný predložiť Rade najneskôr 30 dní pred začiatkom plánovaného vysielania projekt relácie, ktorý musí okrem iného obsahovať aj spôsob takého výberu účastníkov diskusií, aby nebola žiadna politická strana alebo koalícia znevýhodnená. Zaradenie takejto relácie do vysielania sa nepovažuje za zmenu programovej služby. Pre diskusné relácie nie sú upravené osobitné pravidlá pre reguláciu vysielaného obsahu. Keďže však s veľkou pravdepodobnosťou pôjde o politicko-publicistické programy, bude potrebné dbať na dodržiavanie § 16 písm. b) ZVR, tzn., zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť týchto programov, pričom názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského charakteru. Podľa § 24 ods. 10 zákona o voľbách sa za politickú reklamu nepovažuje vysielanie spravodajských a publicistických relácií, ak sa realizujú spôsobom a za okolností ako v čase mimo obdobia od 21 dní pred voľbami a sú v súlade s programovou službou. Znenie ustanovenia § 24 ods. 10 zákona o voľbách je pomerne zmätočné, keďže nie je plne v súlade s úpravou politickej reklamy podľa ZVR. Výkladom uvedeného ustanovenia v spojení s ustanovením § 24 ods. 11 zákona o voľbách je však zrejmé, že na spravodajské a publicistické (teda aj politicko-publicistické programy) sa nevzťahujú žiadne obmedzenia, pokiaľ sú vysielané za rovnakých okolností a rovnakým spôsobom ako pred obdobím od 21 dní predo dňom konania volieb a sú v súlade s programovou službou. V § 24 ods. 11 o voľbách je výslovne zakázané vysielanie iných programov ako diskusných relácií a spravodajských a publicistických relácií uvedených v predchádzajúcom odseku tohto stanoviska ako aj programových zložiek odlišných od politickej reklamy, ktoré by mohli ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo v neprospech kandidujúcej politickej strany alebo koalície. Na záver je potrebné zdôrazniť, že aj počas obdobia od 27.5.2006 do 17.6.2006 je potrebné zo strany vysielateľov dbať na plnenie všetkých povinností vyplývajúcich zo ZVR.

JUDr. Andrej Holák Riaditeľ kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu