24. 4. 2008

RADA STV

RADA STV
Generálny riaditeľ Slovenskej televízie Štefan Nižňanský nepredstavil svojich najbližších spolupracovníkov na Rade STV.Za štatutárov chce menovať finančného a programového riaditeľa. Ešte 17. apríla odvolal z funkcie zástupkyne štatutárneho zástupcu Slovenskej televízie Ing. Elenu Šrámkovú. Nižňanský informoval Radu STV, že sa sústredil na zistenie reálneho stavu .Rokoval s Branislavom Máčajomi s Telekomunikačného úradu o zmenách v TPPa o možnosti oplyvnenia výberového konania pre budúceho prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu. na to by však bolo potrebné meniť zákon o digitálnom vysielaní . S Ministerstvom kultúry rokoval generálny riaditeľ o žiadosti STV o účelovú vyše 90 miliónovú dotáciu , ale aj o možnom znížení príspevkov STV do pripravovaného audiovizuálneho fondu. Generálny riaditeľ chce zmenu loga STV, čo nie je najhorší nápad , ale trvá nanávrate k starým názvom kanálov - z Jednotky k STV1 a z Dvojky k STV2, čo je veľmi zlý nápad.. Uvažuje aj o zrušení dcérskych spoločností STV a ich včlenení do vnútra STV.
Rada STV zobrala na vedomie návrh Správy o činnosti Rady STV a Dozornej komisie STV za rok 2007 a ukladá predsedovi rady, aby ju v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o STV predložil predsedovi Národnej rady SR.
Rada STV takisto prerokovala informáciu o hospodárskom výsledku STV za rok 2007 a konštatuje, že sa plánovanú stratu podarilo znížiť o 35 mil. Sk. Zároveň rada veľmi kriticky hodnotí výšku sankcií a penále – vyše 16,5 mil. Sk. Preto Rada STV žiada GR STV, aby dôsledne prešetril príčiny vzniku týchto škôd vrátane obdobia rokov 2005 - 2006, vyvodil z nich všetky potrebné závery a predložil rade návrh opatrení, ktorými zabezpečí predchádzanie sankciám.
Rada STV v zmysle § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 16/2004 Z. z. o STV schválila ročnú účtovnú závierku Slovenskej televízie zostavenú k 31. 12. 2007, vrátane návrhu Dozornej komisie STV na rozdelenie hospodárskeho výsledku nasledovne: stratu vo výške 160.705 tis. Sk zúčtovať na ťarchu účtu 932 nerozdelený zisk/strata minulých rokov. Súčasne s tým uložila generálnemu riaditeľovi, aby v súlade s § 20 ods. 11 zákona o STV zverejnil účtovnú závierku v Obchodnom vestníku.