9. 10. 2008

MEDIÁLNY KOMPLEX XIII.

MEDIÁLNY KOMPLEX XIII.

Pre každého jasne a stručne :

K právu užívať infraštruktúru súkromným partnerom v PPP projekte (definícia pre účely tohto materiálu): Právom „užívať“ sa nemá na mysli žiadne osobitné právo využívania infraštruktúry, ale ide iba o dlhodobý vzťah medzi zadávateľom PPP projektu a súkromným partnerom, ktorý spočíva v tom, že zadávateľ alebo užívatelia infraštruktúry platia súkromnému partnerovi platbu za to, že infraštruktúru vybudoval a ďalej ju prevádzkuje. Na toto osobitné právo užívania nemožno nazerať ako na nájom a ani ako na výpožičku, nakoľko ide o osobitné, zákonom presne nedefinované a výhradne zmluvou upravené „právo užívania“, ktoré udeľuje vlastník infraštruktúry súkromnému partnerovi a ktorého podmienky sú presne definované v zmluve. Na základe tohto práva súkromný partner zvyčajne nezískava úplnú držbu infraštruktúry (na rozdiel od nájmu alebo výpožičky) a zvyčajne ani neuplatňuje práva vlastníka vo vzťahu k tretím osobám. Takto vymedzené právo užívania na strane súkromného partnera zahŕňa najmä právo na vstup do infraštruktúry za účelom jej výstavby, prevádzky, údržby a opráv a poskytovania služieb pre jej užívateľov a právo na komerčné využitie infraštruktúry počas doby, kedy nie je infraštruktúra využívaná zadávateľom resp. vopred definovaným užívateľom. Právo užívať sa niekedy s ohľadom na posledne uvedené právo označuje aj ako tzv. ekonomické vlastníctvo.