6. 10. 2008

List generála predsedovi 2

List generála predsedovi 2
Vážený pán predseda Rady STV,vážení členovia Rady STV, podľa obsahu Vášho listu – podklady k mimoriadnemu zasadnutiu Rady STV zo dňa 5.10.2008 a priloženej pozvánky na mimoriadne zasadnutie Rady STV, ktoré sa má konať dňa 9.10.2008 predpokladám, že ste toto zasadnutie zvolali ako reakciu na moje personálne rozhodnutia. V súvislosti s tým, by som Vás chcel informovať, že personálna politika a manažment ľudských zdrojov spadá do kompetencie Útvaru ľudských zdrojov, ktoré sú v zmysle platnej Organizačnej štruktúry zaradené medzi útvary generálneho riaditeľa Slovenskej televízie. To znamená, že o personálnych otázkach rozhoduje vedúci útvaru na prvom stupni riadenia v súčinnosti s vedúcim Útvaru ľudských zdrojov a generálnym riaditeľom. V prípade, ak ide o personálne otázky, ktoré sa dotýkajú vedúcich zamestnancov na prvom stupni riadenia, o personálnych otázkach rozhoduje generálny riaditeľ. Nie sú mi známe zákonom stanovené kompetencie Rady STV, ktoré by sa týkali manažmentu ľudských zdrojov v Slovenskej televízii, a preto sa k problematike personálnej politiky manažmentu Slovenskej televízie nebudem na mimoriadnom zasadnutí Rady STV vyjadrovať. Medializované výstupy pani Ing. Šrámkovej a pani Mgr. Kolevskej z posledných dní (napriek záväzku mlčanlivosti, ktoré obe akceptovali vo svojich pracovných zmluvách) boli emotívne ladené, účelovo zamerané proti mojej osobe, manažmentu STV, ako aj proti dobrému menu a záujmom verejnoprávnej Slovenskej televízie. Z tohto dôvodu si myslím, že takto pripravené mimoriadne zasadnutie neprinesie konštruktívny dialóg v oblastiach za ktoré obe dámy zodpovedali a neupokojí súčasnú situáciu. Nakoľko pani Ing. Šrámková deklarovala, že bude svoju pracovnoprávnu otázku súvisiacu s ukončením jej pracovného pomeru v STV riešiť súdnou cestou, v súčasnosti nie je právny dôvod čokoľvek vysvetľovať mimo orgánov a inštitúcií, ktoré sú na to zo zákona oprávnené. Rada STV by mala dodržiavať princíp deľby moci zakotvený v Ústave Slovenskej republiky a zákonom stanovené kompetencie jednotlivých inštitúcií, preto argumenty skončenia pracovného pomeru pani Ing. Šrámkovej poskytneme vecne a miestne príslušnému súdu v Slovenskej republike. V prípade záujmu členov Rady STV, som ochotný poskytnúť im vysvetlenie na mojom sekretariáte v neverejnom režime v stredu 8.10.2008 o 16.00 hod. Pokiaľ ide o vecnú stránku programu mimoriadneho zasadnutia Rady STV, zúčastním sa na ňom pod podmienkou neverejného rokovania, nakoľko ide o citlivé ekonomické informácie interného charakteru a informácie, na ktoré sa vzťahuje v zmysle platných dohôd s našimi zmluvnými partnermi obchodné tajomstvo.

S pozdravom , Mgr. Štefan Nižňanský, generálny riaditeľ