7. 10. 2008

Stanovisko k listu GR STV zo 6.10.2008

Stanovisko k listu GR STV zo 6.10.2008

Zverejnenie listu generálneho riaditeľa STV č. 210, ktorým reaguje na požiadavky o doplňujúce informácie a podklady k mimoriadnemu zasadnutiu vyvolalo prirodzený záujem verejnosti a médií. Uvedený list generálneho riaditeľa nadväzuje na predchádzajúce stanovisko STV a listy členom rady, v ktorých spochybňuje nielen vyjadrenia bývalých členiek manažmentu, ale aj konanie predsedu rady. Snahu interpretovať mimoriadne zasadnutie rady ako zasahovanie do personálnych otázok a rozhodnutí generálneho riaditeľa považujem za nekorektné, zavádzajúce a neopodstatnené, nakoľko doteraz ani jedno z uznesení Rady STV nezasahovalo do personálnej a vecne príslušnej pôsobnosti GR STV a ani navrhnutý program k tomu nesmeroval. V záujme objektívneho a nestranného posúdenia celej situácie som požiadal, aby prišli na zasadnutie a v prípade potreby poskytli doplňujúce informácie k svojim stanoviskám aj pani Šrámková a Kolevská. Zverejnené informácie o nehospodárnom nakladaní s verejným prostriedkami vrátane hroziacej platobnej neschopnosti ma viedli k tomu, že som dal návrh zvolať mimoriadne zasadnutie. Preto predmetom mimoriadneho zasadnutia bude najmä informácia a stanovisko GR STV k aktuálnej situácii a stanovisko Dozornej komisie STV k primernaosti a opdstatnenosti výšky výrobných nákladov vybraných koprodukčných zmlúv. Vopred nemôžem vylúčiť, že sa viacerí členovia môžu opýtať aj na okolnosti a súvislosti s prepustením programovej riaditeľky a vedúcej kontrolingu. Rokovania rady o veciach, ktoré podliehajú ochrane osobných údajov alebo obchodného tajomstva doteraz vždy prebiehali v neverejnom režime, preto podmienku generálneho riaditeľa, že sa zúčastní mimoriadneho zasadnutia Rady STV iba ak bude neverejné, považuje za neodôvodnenú a v rozpore so zákonom o STV. Slovenská televízia hospodári s verejnými prostriedkami a preto nakladanie s nimi nie je možné považovať za „citlivé ekonomické informácie interného charakteru“, navyše je to v úplnom rozpore s tým, čo Štefan Nižňanský sľuboval pred svojim zvolením a vo svojom projekte a síce, že „zabezpečí maximálnu transparentnosť pri nakladaní s verejnými prostriedkami“. Vzhľadom k tomu iniciatívu generálneho riaditeľa poskytnúť členom rady vysvetlenie na jeho sekretariáte v neverejnom režime v stredu 8. 10. 2008 o 16,00 považujem za manipuláciu a pokus zmariť mimoriadne zasadnutie, pretože okrem výnimiek zo zákona je rada povinná rokovať verejne. Útvar kontrolingu, ktorého vedúcou bola pani Ing. Elena Šramková spracoval nielen Správu o činnosti a hospodárení STV za 1. polrok 2008, ale aj návrh na zmenu vykonávacieho plánu a rozpočtu, ktorý Rada STV schválila na septembrovom zasadnutí. Vedenie STV vo svojom stanovisku k okamžitému zrušeniu pracovného pomeru uviedlo, že pani Šrámková opakovane poskytovala manažmentu STV nepresné údaje. Ak je to pravda, potom je namieste otázka, aká je v skutočnosti aktuálna ekonomická situácia STV? Na to nadväzuje celý rad ďalších otázok, ako napr.: - nemala by rada prehodnotiť na základe nových informácii schválenú zmenu rozpočtu? - je nevyhnutná alebo primeraná požiadavka vedenia na kompenzáciu vo výške 150 mil. Sk? - hrozí STV platobná neschopnosť, ak áno v akom rozsahu, atď.? Osobne sa domnievam, že k nedorozumeniam a predpokladám, že ani k mimoriadnemu zasadnutiu rady nemuselo dôjsť, keby GR STV rešpektoval legitímne požiadavky a uznesenia Rady STV a poskytoval pre jej činnosť nevyhnutné informácie. Riešiť veci za zatvorenými dverami a spoliehať sa, že nasledujúci deň sa rada nezíde v dostatočnom počte, aby bola schopná uznášania, nepovažujem za vhodné a ani primerané situácii. Ostáva mi iba veriť, že všetci členovia rady si uvedomujú osobnú zodpovednosť a povinnosť Rady STV zaujať k aktuálnej situácii jednoznačný postoj. Keďže už 1. podpredseda rady Peter Malec zverejnil list generálneho riaditeľa, ktorým reagoval na moju žiadosť o doplňujúce informácie a podklady k mimoriadnemu zasadnutiu, nezostáva mi nič iné iba zverejniť o ktoré podklady som žiadal, aby si každý mohol slobodne vytvoriť vlastný názor, či predmetom mimoriadneho zasadnutia malo byť zasahovanie do personálnych otázok. „V súvislosti s mimoriadnym zasadnutím Rady STV Vás žiadam o poskytnutie nasledovných podkladov: K bodu 2. Informácia a stanovisko GR STV k aktuálnej situácii. 2.1 Prehľad o stave záväzkov STV po splatnosti k 30. 9. 2008 2.2 Prehľad o čerpaní skutočných nákladov a evidovaných záväzkov na výrobu dabingu a titulkov k 30. 9. 2008 2.3 Podklady, ktorými by ste mohli vecne preukázať dôvody, ktoré ste uviedli v súvislosti s okamžitým skončením pracovného pomeru Ing. Eleny Šrámkovej zo dňa 29. 9. 2008 K bodu 3. Informácia o činnosti DK STV a stanovisko DK STV k uzneseniu č. 108/2008 3.1 Doklad, ktorým by ste preukázali, že koprodukčná zmluva č. SM0010004473 so spoločnosťou OREO s.r.o. na výrobu relácie "5 proti 5 špeciál" bola uzavretá v súlade s internou smernicou: „Zásady nakladania s obchodnými zmluvami a ich centrálna evidencia“, t.j kópiu formulára so stanoviskami vecne príslušných útvarov. 3.2 Kópiu prílohy k vyššie uvedenej zmluve, ktorou v zmysle Rozhodnutia č. 22/2007 čl. 2 ods. 1 je „rozpočet alebo kalkulácia ceny“ na výroba relácie "5 proti 5 špeciál" 3.3 Stanoviská a písomnú korešpondenciu bývalej programovej riaditeľky pani Mgr. Petry Kolevskej v súvislosti programom s „5 proti 5 špeciál“ a hospodárením s finančnými prostriedkami určenými na tvorbu programu v roku 2008“ V Bratislave 7. októbra 2008 , Mgr. Bohumír Bobocký, predseda Rady STV