9. 10. 2008

OBČERSTOVACÍ KÚTIK

OBČERSTOVACÍ KÚTIK
ZÁPIS č. 1/2008 z riadneho zasadnutia Rady Slovenskej televízie 16. januára 2008
1.1 Zasadnutie rady otvoril a viedol predseda Rady STV B. Bobocký, ktorý v úvode privítal prítomných členov vedenia, zástupcov verejnosti, novinárov a prítomných členov rady. Za overovateľa zápisu zo zasadnutia predseda rady navrhol M. Letašiovú, ktorá bola nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov schválená (10:0:1). V súvislosti s návrhom programu B. Bobocký informoval o žiadosti Dozornej komisie STV, na základe ktorej navrhol body 5) Návrh rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2008, vrátane návrhu rozpočtu Rady a DK STV, 6) Návrh projektu STV3 a návrh rozpočtu STV3 na rok 2008 a 7) Návrh ročného investičného plánu na rok 2008 spojiť do jedného bodu a zaradiť ako druhý bod programu. Zároveň navrhol bod 2) Kontrola plnenia uznesení Rady STV zaradiť za bod 4) Rámcová správa o činnosti STV. Ďalej navrhol, aby rada rokovala o návrhu Rozpočtu STV na rok 2008 neverejne, nakoľko ho o to požiadalo vedenie. M. Kollár upozornil na § 14 ods. 6 zákona o STV, kde je stanovené, že rada môže rokovať neverejne iba o skutočnostiach podliehajúcich ochrane údajov, pričom použitie verejných zdrojov v objeme takmer 1,5 – 1, 75 mld. Sk takouto skutočnosťou nie je. B. Bobocký citoval uvedený odsek § 14, pričom uviedol, že citované ustanovenie nevylučuje možnosť rokovať o takých skutočnostiach akými sú zmluvy, zmluvné záväzky, akvizičné tituly a strategické ciele, ktoré budú tiež obsahom rokovania neverejne. J. Greššo pripustil možnosť rokovania o rozpočte neverejne, ale s podmienkou verejného výstupu. Následne dal predseda rady hlasovať o návrhu rokovať o rozpočte neverejne. Uvedený návrh členovia rady nadpolovičnou väčšinou hlasov podporili (8:1:2). Nadpolovičnou väčšinou hlasov schválila rada aj navrhnuté zmeny programu (10:0:1) a program ako celok (10:0:1). Predseda rady potom požiadal prítomných zástupcov verejnosti, aby opustili rokovaciu miestnosť. 2. Návrh rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2008, vrátane návrhu rozpočtu Rady a DK STV
2.1 B. Bobocký informoval, že aktuálny materiál bol po doplnení na základe odporúčaní DK STV predložený rade iba deň pred zasadnutím a preto vyzval členov rady, či sú ochotní akceptovať tento neskorší termín a o návrhu rokovať. Rada túto skutočnosť akceptovala a predseda rady podal úvodné informácie k vykonávaciemu plánu na rok 2008. Ako povedal, z projektu STV3 boli presunuté investičné prostriedky do rozpočtu STV, čím sa zmenilo cash flow a nákladová položka v odpisoch o 10 mil. Sk. Súčasťou materiálu je návrh rozpočtu Rady a DK STV, ktorý bol upravený v položke mzdy a zákonné sociálne poistenie a osobne si dovolil urobiť isté korekcie v položke Náklady na repre, ktorá bola navýšená o 100 % a to z dôvodu výberového konania na funkciu GR STV, v dôsledku ktorého sa môže počet zasadnutí rady aj zdvojnásobiť. Ako ďalej povedal, rozpočet mal byť pôvodne prerokovaný v kolégiu GR STV už 15. 10. 2007. Rada sa problematikou zaoberala niekoľkokrát a prijala niekoľko uznesení. Súčasné vedenie STV malo na jeho predloženie šibeničný termín. Zúčastnil sa osobne troch zasadnutí dozornej komisie, kde sa prehodnotili základné východiská, na základe čoho bol materiál čiastočne prepracovaný. Zmeny sa týkajú len tých častí, ktoré sú uvedené v sprievodnom liste č. 15/10000/2008/IO zo 14. 1. 2008. Prítomných oboznámil aj so stanoviskami, ktoré k návrhu rozpočtu a programového konceptu zaslali: M. Kollár, P. Malec a I. Králik, pričom otázky M. Kollára už boli písomne zodpovedané a upozornil na vykonané čiastkové zmeny oproti pôvodnému materiálu. Ďalej vystúpila E. Šrámková, ktorá uviedla, že plán vznikol v 2 variantoch a z toho dôvodu sa prejednáva až teraz. Ambíciou bolo transformovať náklady programu do rozpočtu. V uplynulých obdobiach táto transformácia priamych nákladov na výrobu nebola týmto spôsobom v rozpočte zapracovaná. V pôvodnom pláne sa predpokladala strata 275 mil. Sk, ale na základe dozornou komisiou odporúčaného odčlenenia prevádzakových a výrobných nákladov na STV3 sa podarilo znížiť stratu o 103 mil. Sk a ďalších 40 mil. bolo redukovaných v priamych nákladoch na výrobu programu tým, že všetky výroby boli prehodnotené a presunuté do interného stavu. Hľadaním rezerv sa napokon dosiahol výsledok, ktorým je predpokladaná strata vo výške 146 mil. Sk. Za predpokladu schválenia zákona o poplatkoch vníma E. Šrámková rozpočet ako realistický. V prípade oddialenia prijatia zákona sú pripravení rozpočet redukovať prostredníctvom reštrikčných opatrení – zásahom do vysielacej štruktúry, zmeny ohľadom spustenia STV3. J. Mračna dodal, že celý proces prípravy návrhu rozpočtu prebiehal od 17. 12. 2007 a kompetentní ľudia na ňom pracovali aj počas vianočného obdobia, ktoré do toho vošlo. Rozpočet nemá ambíciu byť 100 %-ný, ale taký, aby ho rada mohla akceptovať a STV ho mohla v budúcnosti rešpektovať ako východiskový materiál. Ochotne príjme akékoľvek pripomienky rady. M. Galamboš sa vyjadril, že dozorná komisia nezasahovala do východísk rozpočtu, ale venovala sa hodnoteniu postupu pri jeho tvorbe, nakoľko jeho filozofia bola iná ako po minulé roky. Takýto prístup k vypracovaniu rozpočtu predpokladá aj on sám. Pri jeho tvorbe sa vychádzalo z výroby a je prepojený na tvorbu programu. V minulosti bola ambícia mnohé činnosti STV a aj tie hlavné outsourcovať do externého prostredia a v súčasnosti je ambícia opačná – navrátiť tieto činnosti dovnútra STV. Dozorná komisia sa zišla k rozpočtu trikrát. Na zasadnutí 27. 12. 2007 odporučila vedeniu vyňať náklady na STV3 z návrhu rozpočtu STV. Na stretnutí 10. 1. 2008 odporučila investície STV3 zahrnúť do súhrnného plánu STV a na rokovaní 15. 1. 2008 prijala jednomyseľne nasledovné stanovisko: DK STV odporúča Rade STV schváliť predložený návrh rozpočtu STV za rok 2008, ktorý zahŕňa celkové náklady vo výške 2.523.780 tisíc Sk, celkové výnosy vo výške 2.377.100 tisíc Sk a investičné výdavky vo výške 197.418 tisíc Sk za nasledovných podmienok: a) Vyhodnotiť čerpanie schváleného rozpočtu a jeho čerpania k 30. 4. 2008 vo väzbe na prijatie nového zákona o poplatkoch za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. V prípade neschválenia, resp. zmeny nového zákona o poplatkoch za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom prijať okamžité opatrenia smerujúce k redukcii nákladov vo výške rozpočtovaného navýšenia výnosov z koncesionárskych poplatkov (228,8 mil. Sk), resp. k ich pomernej redukcii v závislosti od rozdielu schválenej výšky poplatku pre Slovenskú televíziu a predpokladanej výšky tohto poplatku, b) Predložený plán nákladov na STV3 vo výške 103.486 tisíc Sk zahrnúť do celkového rozpočtu STV na rok 2008 formou jeho dodatku až na základe zabezpečenia zdrojov na krytie prevádzkových nákladov na STV3 (napríklad: formou rozvojového projektu financovaného zo štátneho rozpočtu), c) Minimalizovať objem obstarávaných investícií v prvom polroku 2008 a následne tieto realizovať až v druhom polroku 2008, d) Vyhodnotiť čerpanie schváleného rozpočtu k 31. 8. 2008 a prijatie jeho úpravy pri nepriaznivom výhľade čerpania, s nasledovným komentárom: Predložený návrh rozpočtu za rok 2008 zahŕňa investičné výdavky na projekt STV3 vo výške 94 mil. Sk. V návrhu rozpočtu sú predpokladané výnosy z reklamy stanovené na hornej hranici medziročného nárastu vývoja výnosov z predaja reklamného času STV. Odhad výšky výnosov z koncesionárskych poplatkov v návrhu rozpočtu z titulu zmeny právnej úpravy je stanovený na dolnej hranici predpokladov (a to i v porovnaní s odhadmi Ministerstva kultúry Slovenskej republiky). Nárast počtu pracovníkov a mzdových nákladov v návrhu rozpočtu sa premietne okamžite od januára 2008 do čerpania nákladov, vzhľadom k nárastu objemu čerpaných mzdových prostriedkov v roku 2007 (prekročenie rozpočtovaných mzdových nákladov o cca. 19 mil. Sk) a k plánovanému nárastu výroby v roku 2008. V rámci diskusie k návrhu Rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2008 vystúpili: M. Letašiová (k Súvahe aktív položke Dopravné prostriedky zisťovala, či ide o nákup nového prenosového vozu, príp. iných osobných motorových vozidiel; k položke finančné investície sa zaujímala, či boli vytvorené nejaké nové spoločnosti a čo spôsobilo najväčší nárast odpisov); J. Mračna (v Súvahe aktív položke Dopravné prostriedky je zahrnutý investičný majetok STV – vozidlá, ktoré má STV ocenené v majetku; k investíciam dodal, že žiadne nové spoločnosti nezakladajú), E. Šrámková (odpisy STV3 sú z návrhu vyňaté; investície do STV3 sú teoreticky využiteľné vždy, nakoľko STV ich tak či tak potrebuje), M. Kákoš (rozpočet a programový koncept sú nekompatibilné, nesúvisia spolu; zarazilo ho náhle presunutie výroby do vlastnej produkcie; v programovom koncepte sú odvolávky na nepripravenosť STV plniť si svoje zákonné úlohy v roku 2008 a tieto začne plniť až v roku 2009; z konceptu je tak možné rok 2008 považovať len za prípravný pre rok 2009; mnohé položky v koncepte nie sú v rozpočte finančne kryté; navrhol oba materiály zosúladiť), E. Šrámková (trend presúvania výroby do interného prostredia začal na jeseň minulého roka; vzhľadom na množstvo už zazmluvnených výrob v externom prostredí do 31. 8. 2008 možno do vlastných kapacít presunúť len to, čo sa dá; trend presúvania výroby bude pokračovať aj naďalej tak, aby výroba prešla postupne do vlastnej produkcie; programový koncept nekopíruje presne čísla v rozpočte; je množstvo neznámych čo sa týka finančného krytia na rok 2008; nebolo možné dať do plánu celý objem výroby pokiaľ ide o seriál; čo sa týka pôvodnej rozprávky na Vianoce, finančne je krytá len scénaristická predpríprava), M. Sedláková (programový koncept je krízový variant, ktorý je splniteľný, východiskový a aj napriek problematickému IV. kvartálu sa bude ďalej vyvíjať; je pripravený tak, aby bolo zabezpečené odvysielanie zákonom stanovených percentuálnych podielov; iná vec je verejnoprávnosť, ktorá je ťažko obchodovateľná; koncept bol postavený na rozšírení programov vo verejnom záujme, čím sa zistilo prekročenie rozpočtu o 300 mil. Sk, čo nebolo možné sanovať z reklamných výnosov a vzhľadom k možnému nezískaniu štátnej dotácie, príp. neschváleniu zákona o poplatkoch sa pristúpilo k redukcii týchto programov; za program strategického významu považuje dramatickú tvorbu, s ktorou sa chystala pôvodne prísť na trh v apríli, avšak musela reagovať na situáciu – odvolanie GR STV, nezískanie dotácie, čím sa reálnym termínom pre nástup dramatiky javí až september; urobí všetko preto, aby udržala STV na pozícii dvojky na trhu), B. Bobocký (zaujímal sa o to, ako chce STV vyfinancovať denný seriál od septembra; v koncepte absentuje previazanosť na rozpočty Jednotky a Dvojky), J. Mračna (programovú riaditeľku požiadal, aby z konceptu vyňala tie seriály, ktoré by mohli byť predložené k vyžiadaniu o dotáciu a preto v rozpočte nie sú zahrnuté; zoznam relácií predložil a odprezentoval na MK SR; sú medzi nimi spomínaná rozprávka a denný seriál, na ktoré v rozpočte peniaze nie sú), M. Kákoš (upozornil na to, že rada by mala schvaľovať materiály predložené v konečnej verzii a nie vyvíjajúce sa; rozbiehať seriál na jeseň, kedy nastúpi vianočné vysielanie považuje za nezmysel), M. Sedláková (koncept všade uvádza, že ide o literárne rozpracovanie), M. Kákoš (je potom bezvýznamné hovoriť o programových dominantách), M. Kollár (súhlasí s prednesenými pripomienkami M. Kákoša a s tými čo poslal P. Malec a vyzval radu, aby sa nedopustila podobného omylu ako pred rokom, keď schválila stratu 198 mil. Sk a ako sa ukázalo na konci roka išlo o 300 mil. Sk; plánované výnosy sú podľa neho nadhodnotené v 2 položkách; 50 miliónové riziko vníma v oblasti výberu koncesií, kedy nie je jasné, akým spôsobom bude naštartovaná činnosť spoločnej spoločnosti na výber poplatkov a rovnako nemožno očakávať, že sa podarí vybrať koncesie ihneď od všetkých koncesionárov; rovnaké riziko vidí aj pri výnosoch z reklamy, kde bude pri súčasnom dianí na mediálnom trhu problém udržať minuloročné výnosy; STV nebude pri takto nastavenom rozpočte v 2. polroku schopná plniť svoje úlohy a to nehovoriac o kanále STV3, ktorý nemá význam spúšťať neskôr ako k LOH; podporiť takto koncipovaný rozpočet by pokladal zo strany rady za hazard a preto navrhol pokračovať v diskusii a konečné rozhodnutie urobiť na februárovom zasadnutí, kedy by už bolo jasné, či vláda schváli zákon o poplatkoch), B. Bobocký (vzhľadom k tomu, že nepoznáme program rokovania NR SR, nevieme povedať, či sa zákonom o poplatkoch budú poslanci na februárovom zasadnutí zaoberať; nakoľko výbor neprijal zatiaľ spoločnú správu k 2. čítaniu, rada by nemala čakať, ale mala by rozpočet schváliť), J. Mračna (za kľúčové považuje 3 problémy, ktorým sa chce prioritne venovať - nový zákon, reklama a STV3; pokiaľ ide o 4-mesačný výber koncesií, ktorý STV navrhla, ten odhad výberu 600 mil. Sk za rok, čo je 300 mil. za polrok vníma reálne; rovnako reálne sa mu zdajú aj prepočty pokiaľ ide o výnosy z reklamy; čo sa týka STV3, technologicky je spustenie reálne; ide o záujem mnohých inštitúcií a žiadosť o dotáciu na tento projekt je ľahko obhájiteľná; problémom je maastrichtský dohovor), B. Bobocký (na 1. polrok 2008 je zazmluvnených cca 230 - 260 mil. Sk na programy, s ktorými nepohneme; jediné rezervy sú v investíciách a v redukcii výroby), E. Šrámková (plán nemožno postaviť ako „dogmu“, nakoľko sa vyvíja; vedenie bude a musí reagovať na riziká, ktoré v priebehu roka vzniknú), M. Kollár (zaujímal sa, kde je ten nárast 300 mil. v nákladovej časti), E. Šrámková (najvyšší nárast predstavujú mzdy a výroba, ale vzrástli aj napr. agentúrne náklady; podrobný rozpis môže vedenie rade dodať; schodok 300 mil. Sk to však nebude), J. Mračna (v priebehu posledných 4 mesiacov bolo do STV prijatých 90 zamestnancov, čo sa v položke mzdy za 12 mesiacov v roku 2008 odrazí dvojnásobne), J. Greššo (programová riaditeľka hovorí len o literárnych prípravách programov, ktoré budú realizované v roku 2009, kedy to však bude možno už neaktuálne a vtedy možno hovoriť o zbytočne vyhodených peniazoch), M. Sedláková (dramatika je síce prioritou, ale nie jedinou dominantou; v koncepte sú aj iné programy smerujúce k tomu, aby sa dodržiaval zákon; dramatické programy sú finančne najnáročnejšie; vysokorozpočtové projekty plánovali zahrnúť do prime timu; všetko je vo fáze prípravy; programový koncept je postavený tak, aby bol prijateľný), P. Hanzel (k vyjadreniam M. Kollára o výnosoch z reklamy dodal, že spochybňovanie akýchkoľvek údajov ohrozuje samotné obchodovanie; ospravedlnil sa za chybu pri prepočtoch a prisľúbil splniť plánované výnosy z reklamy, ba dokonca ich o 1 Sk aj prekročiť; STV má nových klientov, ktorí tento budget podporujú a na základe rokovaní s týmito významnými partnermi možno očakávať dosiahnutie stanovených cieľov v oblasti reklamy), P. Malec (očakával by, že návrh programového konceptu bude korešpondovať s rozpočtom; náklady nesedia s výnosmi; zaujímal sa o hraničný termín spustenia STV3), E. Šrámková (v materiáli sa snažili položky jasne vyjadriť), J. Mračna (hraničných termínov spustenia STV3 je niekoľko – je to podmienené prostriedkami; potvrdil slová M. Kollára, že STV3 je istým komunikačným prostriedkom smerom ku koncesionárom a na tom musí byť postavený aj samotný proces spustenia), B. Bobocký (informoval o odporučení DK STV, aby rada poverila vedenie vypracovaním rozvojového projektu, ktorý bude predložený k získaniu štátnej dotácie; pripomenul tiež spôsob schvaľovania rozpočtu minulý rok, keď upozornil na plánovanú stratu, pričom teraz s tým naopak vystupuje M. Kollár), P. Holeštiak (vyjadril sa k uvádzaniu výnosov STV BA a regionálnych TŠ do rozpočtu, príp. odporučil ich tam radšej neuvádzať; zaujímal sa o regionálne správy, lebo ich vníma ako jednu z ciest diváka upútať), B. Bobocký (výnosy sa centrálne uvádzajú len na STV BA; na zasadnutiach DK STV sa o tom rokovalo a dohoda je taká, že sa to pri štúdiách nebude vykazovať), J. Greššo (zaujímal sa o stav, keď nastúpi nový GR, či je teda potrebné prijať trvalý rozpočet, alebo provizórium), E. Šrámková (finančné mantinely a rozpočtovú disciplínu musí dodržiavať každý; prijatie rozpočtu je v tejto situácii pre STV nevyhnutné), M. Letašiová (rozpočet má mať záväznú formu a tento ho nemá; nie je previazaný na programový koncept; chýba v ňom medziročné porovnanie, skutočnosť minulých rokov 2005, 2006, 2007 – aký bol pokles, kde bol aký nárast, čo má byť v tabuľkovej forme, v súvahe, vo výsledovke, čo má byť rozpísané v texte, a pod.; rada by mala schváliť len záväzný materiál), M. Kollár (uznal chybu, ktorej sa pri schvaľovaní minuloročného návrhu dopustil; GR STV mal hospodáriť tak, aby udržal plánovanú stratu; rada ho nedokázala k tomu zaviazať a nemala by teraz zopakovať tú istú chybu), B. Bobocký (v návrhu a zo stanoviska DK STV sú zrejmé 3 poistky: 30. 4., 31. 8. a ďalšia je termín spustenia STV3), L. Straka (ak STV na to nemá, okná v programovej štruktúre je schopná vykryť archívnymi reláciami; odporučil vytvoriť dramaturgickú skupinu, ktorá by archívne materiály vyberala), M. Sedláková (na takúto alternatívu upozornila v programovom koncepte; dramaturgická skupina pracuje; p. Antonič má dobrý nápad ako narábať s archívnymi materiálmi STV; koncepčne sa to bude týkať histórie slovenského filmu na pôde STV), P. Hanzel (schválenie rozpočtu a programového konceptu je dôležité aj z hľadiska výnosov z reklamy), J. Mračna (rade sľúbil vykonať odpočet pri skončení svojej funkcie; spájanie súčasného vedenia s novým GR považuje za demagógiu), B. Bobocký (za kľúčové považuje stanovisko DK STV, správu o návrhu opatrení, ktorú vypracovala E. Šrámková na základe požiadavky M. Kollára a vyjadrenie P. Hanzela, riaditeľa obchodu). Po skončení rozsiahlej diskusie B. Bobocký a M. Kákoš navrhli UZNESENIE č. 1/2008 Rada STV v súlade s § 8 ods. 1 písm. f) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii schvaľuje návrh Rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2008 predloženého listom č. 15/10000/2008/IO zo 14. 1. 2008 s celkovými nákladmi vo výške 2.523.780 tisíc Sk, celkovými výnosmi vo výške 2.377.100 tisíc Sk a investičnými výdavkami vo výške 197.418 tisíc Sk za nasledovných podmienok: a) Vyhodnotiť čerpanie schváleného rozpočtu a jeho čerpania k 30. 4. 2008 vo väzbe na prijatie nového zákona o poplatkoch za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. V prípade neschválenia, resp. zmeny nového zákona o poplatkoch za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom prijať okamžité opatrenia smerujúce k redukcii nákladov vo výške rozpočtovaného navýšenia výnosov z koncesionárskych poplatkov (228,8 mil. Sk), resp. k ich pomernej redukcii v závislosti od rozdielu schválenej výšky poplatku pre Slovenskú televíziu a predpokladanej výšky tohto poplatku; b) Predložený plán nákladov na STV3 vo výške 103.486 tisíc Sk zahrnúť do celkového rozpočtu STV na rok 2008 formou jeho dodatku až na základe zabezpečenia zdrojov na krytie prevádzkových nákladov na STV3 (napríklad: formou rozvojového projektu financovaného zo štátneho rozpočtu); c) Minimalizovať objem obstarávaných investícií v prvom polroku 2008 a následne tieto realizovať až v druhom polroku 2008; d) Vyhodnotiť čerpanie schváleného rozpočtu k 31. 8. 2008 a prijatie jeho úpravy pri nepriaznivom výhľade čerpania; e) Predložiť dopracovaný programový koncept, ktorý bude reálne zosúladený s návrhom rozpočtu STV na rok 2008. T: 30. 4. 2008, 31. 8. 2008, 31. 1. 2008 Z: štatutárny zástupca STV
Rada STV uvedený návrh nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov schválila (za návrh hlasovali: B. Bobocký, I. Fašiangová, J. Görföl, J. Greššo, P. Holeštiak, M. Kákoš, J. Kiss, N. Lazarová, M. Letašiová a L. Straka; proti návrhu hlasoval M. Kollár; hlasovania o návrhu sa zdržal P. Malec).
Pripomienky ku programovému konceptu a rozpočtu STV na rok 2008

Je až neuveriteľné, ako predseda Rady STV dokáže svoje konanie v rozpore s Rokovacím poriadkom Rady STV 1 , článkom 5, odstavcom 6., odôvodniť. Robil to , podľa jeho mailov aj predseda pred ním, tak čo ? Tá logika je hlboko zvrátená a znižuje dôveru v radu STV na minimum. Ak nejakú dôveru verejnosti vôbec má. Porušenie zákona a rokovacieho poriadku v minulosti neospravedlňuje jeho súčasné porušovanie. Ak budeme dôslední, čo by sme mali, zmyslom existencie rady je dohľad nad dodržiavaním zákonov, ako to často deklaruje predseda a preto by sme tak mali postavať aj my. V poriadku. Žiaľ, predseda rady STV sa otvorene (pôv. Priamo) , ako prvý v histórii nepriamo podpísal pod tvorbu rozpočtu STV, takže za neho berie plnú zodpovednosť. Vzniká logická otázka, aký ma potom význam rokovanie rady? Napriek tomu predkladám niekoľko pripomienok a poznámok k predloženým materiálom: Za ich najväčšiu chybu považujem, že boli pripravované na rôznych oddeleniach bez vzájomnej koordinácie a hlavne komunikácie. Rozpočet, Programový koncept a návrh vysielacej štruktúry na seba nenadväzujú a často si aj odporujú. V programovom koncepte sa spomína obnovenie interného Štúdia animovanej tvorby, ale v rozpočte - v investičnom pláne o tom nie je ani zmienka, pričom , z hľadiska technológií a ľudských zdrojov , pôjde o vyššiu sumu. Presun denného seriálu na 4Q je označený ako vynúteny, ale zaroveň slúži na vycizelovanie, hoci je všeobecne známe, že dlhodobý seriál sa pripravuje 9 až 12 mesiacov . Zároveň je 4Q označený za úplne finančne poddimenzovaný a nové formáty sú ohrozené. Takisto netušíme , aký rozpočet pre daily soap je vyčlenený. Koprodukčné projekty sú len z rokov 2006/07 /, nové akoby neexistovali. Programový koncept deklaruje až 12 eventov , chýba tu však aj Aurel,pre ktorý je uzavretá zmluva s opciou. Do zoznamu nebol zahrnutý Zlatý puk, hoci je na neho uzavretá zmluva so SZĽH. V zozname tiež nie je Športovec roka . Ako úplne zbytočné sa javia : Krištáľové krídlo, Miss 2008 a Žena roka. Magazín Gól je v programovom koncepte prezentovaný ako magazín pre mládež a v návrhu vysielacej štruktúry ako rodinný magazín. Od 19.00 hod. spolu s Hírek a Slovensko dnes sa na Dvojke vytvoril súvislý spravodajský blok, ukončený hlavnou spravodajskou reláciou o 19.30. Sleduje to priemerne 24.600 divákov, s priemerným share 1,38 % a priemernou sledovanosťou 0,56 % ! Zmysel tohto kroku mi ,zatiaľ, uniká. Podľa neatraktívnej Koncepcie HRSŠP bude asi jedinou televíziou na Slovensku, ktorá bude vysielať plnohodnotné spravodajstvo typu verejnej služny, žial, TV Markíza od 14. januára. Netuším o čom bude program Retro show, dúfam , že kvalitou nie tak úbohé ako Takí sme boli. Národnostné vysielanie je už za hranicou zmyslu jeho existencie a v predloženej podobe ho považujem za hazard s verejnými prostriedkami. Relácie , ktoré v atraktívnych časoch sleduje od 4 tisíc do 12 divákov hraničí so spreneverou. Národnostné vysielanie tak, ako ho poznáme, musí zmiznúť z televíznej obrazovky a Redakcia národnostného vysielania by konečne mala prejaviť iniciatívu a predložiť projekt, ktorým by vlastne obháji svoju existenciu. Zmienka o národnostnom vysielaní v zákone nie je dôvod na to, aby sa to robilo spôsobom, akým sa to robí. V programovom koncepte je iba zmienka o prepojení formátu s webom, raz video on demand a tiež snaha osloviť aj mladších divákov . Otázka vytvorenia kvalitného komunitného webu s prvkami social networkingu je pre STV otázkou prežitia. STV je totiž kráľom v cieľovej skupine 55+. Zaostávanie v tejto oblasti / aj vo video on demand / je , oproti TV Markíza a TV JOJ úplne priepastné a ohrozujúce samotný zmysel verejne služby. Na rozvoj web stránky nie je v rozpočte vyčlenená žiadna suma. V programovom koncepte figurujú ME 2008 vo futbale, ale absentujú náklady na nákup športových licenčných práv . Digitalizácia- úplne absentuje digitalizácie kultúrneho dedičstva v oblasti audiovizuálnych archívov s prihliadnutím potrieb budovania Slovenskej digitálnej knižnice. Nie sú navrhnuté žiadne technologické, programové, ani finančné riešenia. Ak sa nezačne tento rok, netreba ju už vôbec robiť. Je však možné, že niektorí členovia rady a vedenia už vedia, ako to bude s digitalizáciou v STV vyzerať a , predovšetkým, kto to v tomto chaose narýchlo získa. Preto sa to nikde nespomína. A strata ďalších 150 až 200 miliónov nikoho bolieť nebude. Náklady na zriadenia spoločného podniku STV a Sro a náklady na vybudovanie databázy vo výške 25 miliónov sa mi zdajú byť nedostatočné, pretože už v samotnej dôvodovej správe sa uvádzajú náklady nie menšie ako 33 miliónov. Nepredpokladám funkčnosť výberu k od 1.5.2008, skôr k 1. 7. , čím sa znížia výnosy o cca 54,5 milióna SKK. Medziročný plánovaný nárast v položke osobné náklady v objeme 85 mil. Sk, v spojení s teóriou, že ide o pozitívny dopad nastúpeného trendu, aby sa čo najviac programov opäť vyrábalo v interných kapacitách STV s pokrytím internými zamestnancami, hovorí jediné - neoplatí sa to, resp. nepodporuje to žiadna analýza, žiaden trhový benchmarking. Hlavne nie je známa štruktúra a zloženie zamestnacov, ktorých chce STV prijímať. Každý rok pritom končia noví absolventi dvoch umeleckých škôl... Reklama deklaruje nereálne príjmy vo výške 600 miliónov SKK, ktoré takisto nie sú podopreté výsledkami za rok 2006, nevieme , aké sú predicts na rok 2008 v programe niet takej dominanty, ktorá by potvrdzovala atraktivitu pre inzerentov. Pri všetkej úcte-LOH Peking tým asi nebudú. Navyše, STV bude zaostávať v oblasti digitalizácie archívov. A hlavne v oblasti jeho sprístupňovania, čo je základom televízie verejnej služby. Nepredčíme tak najčernejší rok STV, rok 2002 so stratou 410.574.000,- Sk. / zadĺženosť Slovenskej televízie k 31. 12. 2002 predstavovala sumu 996.373.000 ,- Sk Zaujímavé je, že podľa vyjadrenia štatutárneho zástupcu, bolo podstatnou zmenou prijatie dokonca spoločného rozhodnutia vedenia a niektorých členov Rady STV a Dozornej komisie STV / ! / odčleniť náklady na 3. vysielací okruh od návrhu plánu a Rozpočtu STV r. 2008 a vypracovať samostatný návrh rozpočtu pre vysielací okruh STV 3, čím sa prakticky vopred zavrhol akýkoľvek variant STV 3. Jedinou možnosťou je neprijať programový koncept a rozpočet STV na rok 2008. A, samozrejme , vyvodiť dôsledky voči všetkým, ktorí sa podieľali na tomto dokumente plnom nepresností. Treba však aj okamžite začať aktívnu komunikáciu z Ministerstvom kultúry a Ministerstvom financií . Ministerstvo financií by STV mohla požiadať o dotáciu na STV na úhradu záväzkov minulých období a rozvojový projekt . S ministerstvom kultúry okamžite špecifikovať obsah zmluvy medzi štátom a verejnoprávnymi vysielateľmi o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti bez vzniku audiovizuálneho fondu, ktorý by situáciu skomplikoval a spomalil. Zároveň požiadať ministerstvo o akýsi skúšobný predzmluvný vzťah na rok 2008, na ktorom by sa mohli simulovať niektoré procesy. STV by sa teda v roku 2008 mala sústrediť predovšetkým na priame financovanie národnostného vysielania, vzdelávacích programov, prípravu archívov, Vláda však vo svojom uznesení uložila ministrovi povinnosť do 30. júna 2008 legislatívne a vecne pripraviť návrh zmluvy obsahoch a cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti a predložiť ho na rokovanie vlády SR. Do 31. augusta 2008 by mal byť takisto pripravený návrh na prípravu výstavbu spoločnej budovy pre potreby činnosti STV a SRo vrátane návrhu na využitie súčasných sídel uvedených inštitúcií. Podľa ministra kultúry do konca roku 2009 bude financovanie verejnoprávnych médií na základe takejto zmluvy realitou. Obávam sa, že už bude neskoro. Takisto treba definitívne vyriešiť v prospech STV aplikáciu zákona o DPH na podmienky Slovenskej televízie, ktorá by stratu znížila. Teší ma, že základné východiská rozpočtu boli skomunikované za prítomnosti Dozornej komisie STV a niekoľkých členov Rady STV, čo je úplným nezmyslom z hľadiska riadenia a, samozrejme, zákona. Nie je možné sa na niečom podieľať a potom to kontrolovať zo zákona.