6. 10. 2008

TA 3 vs. SME

TA 3 vs. SME
Televízia TA3 považuje dlhodobú iniciatívu denníka SME za hrubú manipuláciu a štvavú kampaň proti spravodajskej televízii.Dôkazom je aj článok uverejnený v denníku SME dňa 6. októbra 2008, str. 3, s názvom TA3 reportáž zastavila, v ktorom autor Marek Vagovič uvádza nepodložené a nepravdivé tvrdenia namierené proti TA3.Tvrdenie bývalého vedúceho redaktora Čierneho Petra Vincenta Štofaníka, že vedenie TA3 zastavilo výrobu reportáže, je pre autora článku jediným zdrojom, z ktorého vychádza. Odmietavé stanovisko televízie TA3 do článku zapracoval spôsobom, ktorý apriórne vylučuje objektívny a vyvážený materiál. Už po prečítaní názvu a perexu si čitateľ vytvorí nespochybniteľný dojem, ktorý nedokáže ovplyvniť ani odmietavé stanovisko televízie.Autor navyše nezapracoval do článku relevantnú časť stanoviska, kde TA3 uvádza: „...spravodajská televízia necíti potrebu konzultovať výber tém s denníkom SME, ani štandardné zásady výroby, hierarchiu či vnútroredakčné rozhodnutia, ktoré platia v každom médiu. Ak by televízia odvysielala nepreukázateľné alebo nepravdivé údaje, za spôsobené škody zodpovedá primárne vysielateľ, nie reportér či vedúci oddelenia. TA3 zatiaľ nemá žiadny prehratý súdny spor z titulu odvysielania nepravdivých informácií.TA3 v tomto kontexte eviduje niekoľko sťažností a súdnych sporov v súvislosti s niektorými kauzami, ktoré boli odsúhlasené vedúcim redaktorom Vincentom Štofaníkom.“Samotné výpovede Vincenta Štofaníka si protirečia, nakoľko hovorí o zásahoch vedenia počas obdobia dvoch rokov, vzápätí však tvrdí: „...priame zásahy, aby sme nejakú reportáž vôbec nevysielali, prišli až v lete.“ Ako potom vysvetlí denník SME, že v článku uvedené kauzy sú nespochybniteľne staršieho dáta, ako obdobie údajného zastavovania reportáží, ktoré špecifikuje Vincent Štofaník?V tejto súvislosti je tiež potrebné uviesť, že Štofaník ešte v marci požiadal vedenie o prebratie pozície moderátora relácie Čierny Peter a v apríli poskytol rozhovor, v ktorom vyjadril spokojnosť s tvorivosťou výberom tém a tímom relácie.Je zrejmé, že autor prebral nepravdivé informácie bez toho, aby si ich dôsledne preveril, a už vôbec nebral pri písaní článku do úvahy odmietavé stanovisko televízie. Autor má nevšímavý postoj aj k zaslanému výberu reportáží z relácie Čierny Peter, ktoré sú kritické k poslancom a funkcionárom z radov vládnej koalície. Snaží sa navodiť dojem, že v relácii takéto kritické materiály nie sú povolené, napriek dostatočnému preukázaniu o opaku zo strany TA3. Takéto postupy TA3 považuje za ignorovanie princípov etického kódexu a kategoricky ich odmieta. Televízia TA3 sa v spravodajstve aj publicistike riadi zásadami vyváženosti a objektívnosti. Nikdy nikoho nepoškodila, neprehrala súdny spor z titulu uvedenia nepravdivých informácií, čo sa o denníku SME nedá povedať. Vyzývame preto denník SME, aby zverejnil všetky prehraté súdne spory a výšku sankcií, ktoré musel platiť poškodeným.Uvedený článok považuje TA3 za účelovú dezinterpretáciu a cielenú manipuláciu, v tomto smere preto podnikne všetky relevantné právne kroky, aby zabránila pretrvávajúcim snahám denníka SME o poškodenie dobrého mena spravodajskej televízie.