8. 10. 2008

RADA STV

RADA STV
V zmysle čl. 5 ods. 4 Rokovacieho poriadku Rady STV na základe žiadosti členov rady I. Králika, M. Danielovej, I. Fašiangovej, A. Miklovičovej, M. Kákoša, M. Gábora, B. Bobockého a v nadväznosti na čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku bolo zvolané mimoriadne zasadnutie Rady Slovenskej televízie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 9.10. 2008 o 10:00 hodine v Projekcii P 2 v Slovenskej televízii, Mlynská dolina, Bratislava.

Program:
1.Otvorenie zasadnutia – voľba overovateľa zápisu.; 2 .Informácia a stanovisko GR STV k aktuálnej situácii. ; 3.Informácia o činnosti DK STV a stanovisko DK STV k uzneseniu č. 108/2008. ; 4.Rôzne.

Pozvaní: členovia Dozornej komisie STV, Mgr. Petra Kolevská a Ing. Elena Šrámková