5. 10. 2008

Stanovisko predsedu Rady STV k listu GR STV č. 207

Stanovisko predsedu Rady STV
k listu GR STV č. 207

Vážení kolegovia, v piatok 3. 10. 2008 ste elektronickou poštou dostali list GR STV č. 207/10000/2008/IO .Všetko je v zápisoch, stačí pozorne čítať. Navyše GR STV bol 2. septembra 2008 na zasadaní Výboru NR SR pre kultúru a médiá, kde som upozornil poslancov na fakt, že správu za 1. polrok 2008 Rada STV uznesením č. 98/2008 vrátila vedeniu na dopracovanie s tým, že po prerokovaní radou dostanú k dispozícii doplnenú správu. Dňa 30. 9. 2008 som osobne odovzdal (za prítomnosti 1. podpredsedu rady) doplnenú správu za 1. polrok predsedovi Výboru NR SR pre kultúru a médiá, p. Pavlovi Abrhanovi. Ostatné fakty zhrniem v piatich bodoch: 1. Na zasadnutí 8. 7. 2008 rada schválila postup predsedu pri predkladaní, t.j. že výboru bude poskytnutá správa v tej forme, ako ju predloží vedenie a na zasadnutí výboru predseda prednesie stanovisko rady, ktoré prijme na augustovom zasadnutí. ; 2. Na zasadnutí 26. 8. 2008 rada prerokovala správu, vzniesla celý rad pripomienok a uznesením č. 98/2008 vrátila GR STV správu na doplenie. ; 3. Doplnenú Správu o činnosti a hospodárení STV za I. polrok 2008 v zmysle uznesenia č. 98/2008 dostala rada listom GR STV č. 191/10000/2008/IO z 12. 9. 2008. ;4. Dozorná komisia STV zaujala stanovisko k správe až 22. 9. 2008. ; 5. Na zasadnutí 24. 9. 2008 rada prerokovala doplnenú správu vrátane stanoviska DK STV a prijala v tejto súvislosti uznesenia č. 104 a 105/2008.
V prílohe uvádzam skrátené zápisy zo zasadnutí rady a dozornej komisie venované tejto problematike. Správa o činnosti a hospodárení STV za 1. polrok 2008 obsiahnuje informácie o prekročení osobných nákladov, objednávkovej výroby, vrátane 72% podielu prerkočenia nákladov pri výrobe dabingu a znížení cash flow o 51,5 mil. Sk.
Bratislava 5. 10. 2008 , Mgr. Bohumír Bobocký, predseda Rady STV