9. 1. 2013

RTVS NEWS. Nikto nie je dokonalý

RTVS NEWS

 Nikto nie je dokonalý


 

Rozhlas a televízia Slovenska a . New Hattrick s.r.o. sa dohodli na vzájomnej spolupráci  pri výrobe audiovizuálneho diela s pracovným názvom: „Nikto nie je dokonalý“   v rozsahu 40 častí.
Zmluvné strany sa v súlade so z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 40 častí AVD vrátane  práv na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve cenu 1 183 120,00  eur  (slovom:  jedenmiliónstoosemdesiattritisícstodvadsať  eur)  +  20  %DPH  vo  výške  236 624,00  eur  (slovom: dvestotridsaťšesťtisícšesťstodvadsaťštyri eur), spolu za 40 časti  je cena vo výške 1 419 744,00 eur  (slovom:  jedenmilión štyristodevätnásťtisícsedemstoštyridsaťštyri  eur)  vrátane DPH. Cena  za  jedno AVD  je  vo  výške  29 578,00  eur  (slovom: dvadsaťdeväťtisícpäťstosedemdesiatosem eur) + 20 % DPH vo výške 5 915,60 eur, spolu za jedno AVD cena vo výške  35 493,60 eur, slovom: tridsaťpäťtisícštyristodeväťdesiattri eur a 60 eurocentov vrátane DPH.

RTVS sa navyše zaviazala, že zhotoviteľovi za účelom výroby jednotlivých AVD podľa tejto zmluvy na vlastné  náklady a nebezpečenstvo poskytne  s dostatočným časovým predstihom: 

a)  na celú dobu trvania tejto zmluvy potrebné priestory štúdia RTVS (MD Ateliér) v mieste jeho sídla,  v ktorom bude AVD  vyrábané  so  zázemím a dodávku  všetkých energií na prevádzku štúdia,  zároveň  zabezpečí vstup  zamestnancov  zhotoviteľa  a účinkujúcich  do  svojich  priestorov  za  účelom  plnenia  tejto  zmluvy,  a to  na základe zhotoviteľom predloženého zoznamu,

b)  uskladnenie jednotnej scény AVD počas trvania tejto zmluvy v priestore uvedenom v písm. a;              po ukončení výroby poslednej časti AVD a po schvaľovacej projekcii poslednej časti AVD bude  scénická      dekorácia, ktorá je majetkom objednávateľa,  uskladnená vo funduse RTVS, 

c)  praktikáble, 

d)  parkovanie potrebného počtu vozidiel zhotoviteľa,

e)   strážnu službu počas jednotlivých výrob AVD,

f)    upratovaciu službu počas jednotlivých výrob AVD.