12. 4. 2013

Nepravdy v Pravde

Nepravdy v Pravde
 
(ad: U vodohospodárov zarobili príbuzní, Pravda, 10. 4.) 

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP, š.p.) si váži prácu novinárov, ktorí upozorňujú na možné porušenie zákona a nehospodárne nakladanie s majetkom spoločnosti. Rovnako však odmieta účelové nakladanie s faktami, uvádzanie nepravdivých skutočností a zavádzanie, ako to urobil v článku "U vodohospodárov zarobili príbuzní", zverejnenom v denníku Pravda 10.4.2013 redaktor Michal Holeš.

1. Nepravdivé sú neustále tvrdenia redaktora M. Holeša, že piešťanský odštepný závod Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., predal bukové drevo pod cenu. Keďže bukové drevo sa v druhovej skladbe drevín tohto závodu nevyskytuje, tak takéto drevo závod nemohol ani predávať!

      2. Na základe článku v denníku Pravda dňa 11.2.2013, bola v piešťanskom odštepnom závode Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., vykonaná mimoriadna vnútropodniková kontrola. Zamerala sa najmä na správnosť, legálnosť a transparentnosť verejného obstarávania tovarov, prác a služieb v tomto odštepnom závode v rokoch 2011 a 2012. Kontrola bola vykonaná v súčinnosti so zamestnancami Odboru rezortnej kontroly ministerstva životného prostredia, ktorí zabezpečovali metodický dohľad. Po približne mesiaci preverovania pracovníci kontroly skonštatovali niektoré nedostatky formálneho a administratívneho charakteru. Avšak ani pri jedinej kontrolovanej položke nedošlo k porušeniu zákonov. Túto zásadnú informáciu však už redaktor M. Holeš v článku NEUVIEDOL, hoci bol o nej informovaný!

      3. SVP, š.p., zásadne odmieta ako lživú a zavádzajúcu informáciu, že "vážski vodohospodári" bez verejného obstarávania vybrali dodávateľa tovarov pri montáži a dodávke 297 termostatických ventilov pre 10-poschodovú budovu Odštepného závodu SVP, š.p., v Piešťanoch. Práve naopak. V novembri minulého roka, na základe kritického technického stavu, sa dňa 22.11.2012 začal proces verejného obstarávania na nákup a montáž termostatických ventilov, aj s podrobným odôvodnením potreby výmeny vo vyše 40-ročnej budove. Ešte v ten deň bola zverejnená aj Výzva na predkladanie ponúk s termínom do 28.11.2012. Zo štyroch uchádzačov bola vybratá firma s cenovo najprijateľnejšou ponukou (ďalšia ponuka bola o 1600 eur vyššia). V čase vykurovacej sezóny, v dňoch 21.-23. decembra 2012, firma operatívne vymenila všetkých 297 termostatických ventilov, s čím súviseli aj rôzne technicky rizikové úkony. Ide napríklad o napustenie 7000 litrov upravenej vody (len napúšťanie upravenej vody trvalo 8 hodín), skúška a odvzdušnenie vykurovacieho systému, alebo regulácia tlaku, čo môže vykonávať len odborne spôsobilá osoba so skúškami, aby bola zabezpečená aj záruka. Takéto rozsiahle odborné práce by v žiadnom prípade nemohol vykonať podnikový údržbár, ako to tvrdí redaktor M. Holeš. SVP, š.p., mu pritom poskytol dokumenty, ktoré súvisia s objednávaním dodávky a montáže.
SVP, š.p., verí, že nekvalitná práca redaktora Michala Holeša, ktorý si účelovo prispôsobil fakty a takýmto zavádzaním poškodzuje dobré meno SVP, š.p., bude v denníku Pravda, ktorého prácu si vážime, ojedinelá a nebude sa opakovať. V opačnom prípade sa denník vážne zahráva s dôveryhodnosťou u čitateľov.

Mgr. Ľuboš Krno hovorca SVP, š.p., Banská Štiavnica.