11. 2. 2016

Reakcia SZU na článok uverejnený v týždenníku PLUS 7 dní

Reakcia SZU na článok uverejnený 

v týždenníku PLUS 7 dní


Dňa 11.2.2016 bol v týždenníku PLUS 7 dní, číslo 6/2016, na strane 71 , v rubrike „V tieni paragrafov“ uverejnený článok s názvom „Čierne duše“, ktorým bolo poškodené dobré meno Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU) v Bratislave ako štátnej vysokej školy, ktorá je vzdelávacou inštitúciou zdravotníckych pracovníkov a študentov s dlhoročnou tradíciou. Autorom článku je pani redaktorka Vanda Felšöci Rusnáková. Redaktorka, odvolávajúc sa na nemenovaný zdroj informácií, v článku uviedla závažné obvinenia a nepravdivé informácie, že na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave mali údajne študovať fiktívni študenti a týmto študentom mali byť vydané diplomy pričom títo študenti mali mať výhody aj z iných študentských benefitov. Ďalej autorka článku klamlivo uviedla, že v súvislosti s uvedeným polícia preveruje podozrenia a predvoláva jednotlivých zamestnancov univerzity, či dokonca mali do priestorov univerzity vtrhnúť špeciálne jednotky a odviesť obvinených zamestnancov v putách. Proti obsahu článku Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave ostro protestuje a je pohoršená obsahom uverejneného článku, plným lží a závažných obvinení, ktoré poškodzujú dobré meno univerzity, čo môže mať aj ďalekosiahle následky do budúcnosti v súvislosti s jej diskreditáciou na Slovensku, ako aj s postavením univerzity v zahraničí. K dnešnému dňu nebol zo strany SZU v Bratislave vydaný žiadny diplom zahraničným študentom tretích krajín, nakoľko najstarší zahraniční študenti tretích krajín študujú len vo 4. ročníku Lekárskej fakulty SZU.
Všetky diplomy, ktoré do dnešného dňa Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave svojim absolventom vydala, boli vydané v súlade s platnými právnymi predpismi SR ako aj platnými právnymi predpismi EÚ. Klamlivá je aj informácia, že univerzita nereagovala na otázky, ktoré jej mal údajne vydavateľ poslať.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave pred uverejnením článku nebola nikdy zo strany žiadneho masmédia - ani PLUS 7 dní oslovená alebo požiadaná sa v tejto súvislosti vyjadriť ku skutočnostiam zverejnením v predmetnom článku. Ďalšou nepravdivou informáciou bolo tvrdenie redaktorky o pobočkách univerzity, ktoré sa nachádzajú aj mimo Bratislavy. SZU má sídlo na Limbovej 12 v Bratislave, vrátane jej 3 fakúlt: Lekárska fakulta, Fakulta verejného zdravotníctva, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií. Fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici je súčasťou univerzity a nie je jej pobočkou.
Na základe vyššie uvedených skutočností žiadame vydavateľa, v prípade ak bol dotknutý článok zverejnený aj na internetovej stránke www.pluska.sk, o jeho okamžité stiahnutie z webovej stránky vydavateľa a zároveň žiadame vydavateľa o ospravedlnenie sa Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave vrátane jej štatutárovi - prof. MUDr. Petrovi Šimkovi, CSc., rektorovi univerzity za uverejnenie tohto článku obsahujúceho závažné obvinenia a klamlivé informácie, ktoré poškodili dobré meno a povesť univerzity. Ospravedlnenie žiadame zverejniť bezodkladne buď v printovej podobe alebo na jeho webovej stránke. V prípade ak vydavateľ nezaujme bezodkladné stanovisko budeme nútení zvážiť resp. podniknúť v tejto záležitosti právne kroky.

Prof. MUDr. Peter Šimko, Csc., rektor