12. 2. 2016

RTVS NEWS

RTVS NEWS


Rozhlas a televízia Slovenska a EIBNER PRODUCTION s.r.o. uzatvorili zmluvu o spolupráci zmluvných strán pri výrobe audiovizuálnych diel s pracovným názvom: „Čo ja viem“ v rozsahu 12 častí.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za výrobu 12 častí AVD vrátane práv na ich použitie v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve cenu 441.504,00 € bez DPH.
Cena za 1 časť AVD je 36.792,00 bez DPH.