25. 2. 2016

RTVS vyhlasuje ponuku na programový formát - hraná rozprávka

RTVS vyhlasuje ponuku 
na programový formát - hraná rozprávka

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje súbeh námetov na pôvodnú televíznu tvorbu v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (MK 138/2012/M) na roky 2013 – 2017 a podľa Zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000 § 3 písmeno k.

Zadanie:
Programový typ: dramatika
Žáner: klasická rodinná rozprávka
Minutáž: 80
Technológia: 16:9, HD
Spôsob spolupráce: vlastná výroba RTVS, koprodukcia
Plánované vysielanie: december 2017
RTVS má záujem o tradičnú vianočnú rozprávku s romantickými motívmi a jemným humorom. Uprednostňujeme komorný príbeh s menším počtom hlavných postáv, s originálnou zápletkou, odohrávajúci sa v zaujímavom prostredí.
RTVS bude prijímať a vyhodnocovať aj projekty v podobe treatmentu alebo scenára.

Povinné položky projektu:
• Meno a adresa predkladateľa
• Kontaktná adresa
• Rozšírený námet a explikácia

Nepovinné položky projektu:
• Aproximatívny rozpočet, požiadavky na finančné a/alebo vecné plnenie od RTVS položky vrátane DPH
• Predbežný plán výroby
• Licenčné podmienky
• Tvorivý tím
• Výrobný štáb

Termín odovzdania námetov: do 30. 04. 2016
Termín vyhodnotenia: 31. 05. 2016

Kritériá súbehu:
1. Námety musia byť pôvodné a nezverejnené.
2. Autor alebo producentská spoločnosť môže prihlásiť do súbehu len taký námet, na ktorý má v plnom rozsahu autorské práva, teda neboli postúpené inej právnickej osobe.
3. Ak RTVS prejaví záujem o námet, autori sú povinní podpísať s RTVS výhradnú zmluvu o neobmedzenej licencii na použitie námetu.
4. Námety musia byť v slovenskom jazyku a odovzdať ich treba v troch exemplároch v rozsahu približne piatich normostrán. Námety bude posudzovať komisia, ktorej zloženie je výlučne v kompetencii RTVS.
5. Vybrané námety sa budú honorovať podľa platných finančných kritérií RTVS.

REGISTRÁCIA NÁMETOV/PROJEKTOV:
Prostredníctvom elektronického systému RTVS prístupného na:
http://www.rtvs.org/centralny-register-nametov
alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: crn@rtvs.sk
a zároveň 3 exempláre zaslať poštou na adresu:
Centrálny register námetov
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina 28
845 45 Bratislava
HESLO: Hraná rozprávka